SFS 2018:1988 Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

SFS2018-1988.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska

produkter och biotekniska organismer

Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver att 32 och 33 §§ och rubriken närmast före 32 §
förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
ska ha följande lydelse.

Myndighetsuppgifter enligt EU-rättsakter
32 §
1 Kemikalieinspektionen är den ansvariga myndighet som avses i

1. artikel 5 i direktiv 2004/42/EG,
2. artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004

av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel,

3. artikel 5.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004

av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring
av direktiv 79/117/EEG,

4. artikel 121 i förordning (EG) nr 1907/2006,
5. artikel 43 i förordning (EG) nr 1272/2008,
6. artikel 4 i förordning (EU) nr 649/2012, och
7. artikel 8.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852

av den 17 maj 2017 om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG)
nr 1102/2008.

33 §2 Kemikalieinspektionen ska fullgöra Sveriges uppgifter enligt

1. artikel 4.2 tredje stycket, 12.1, 12.2 och 12.3 a i förordning (EG) nr

850/2004,

2. artikel 7 i direktiv 2004/42/EG, och
3. artikel 8.4 och 10.3 i förordning (EU) 2017/852.
Innan Kemikalieinspektionen beslutar en handlingsplan enligt artikel 10.3

i förordning (EU) 2017/852 ska inspektionen ge Naturvårdsverket och Social-
styrelsen tillfälle att yttra sig.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:431.

2 Senaste lydelse 2012:506.

SFS

2018:1988

Publicerad
den

6 december 2018