SFS 2018:1993 Förordning om ändring i förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål

SFS2018-1993.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2000:704) om internationell

rättslig hjälp i brottmål

Utfärdad den 6 december 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:704) om internatio-
nell rättslig hjälp i brottmål1

dels att bilagan till förordningen ska upphöra att gälla,
dels att 13 och 14 §§ ska ha följande lydelse.

13 §2 Den domstol eller åklagare som skickar en ansökan om rättslig hjälp
direkt till behörig myndighet i den andra staten ska se till att ansökan översätts
till ett språk som den andra staten godtar. När en ansökan skickas genom
Justitiedepartementet, ska departementet se till att ansökan översätts.

En ansökan till någon av de tribunaler som anges i lagen (1994:569) om

Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot inter-
nationell humanitär rätt eller till Internationella brottmålsdomstolen ska vara
översatt till engelska eller franska.

14 § Ska bevisupptagning göras i Island får den svenska domstolen begära
att protokoll och andra handlingar över bevisupptagningen översätts till
svenska, danska eller norska.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Cecilia Riddselius
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av bilagan 2011:107.

2 Senaste lydelse 2013:449.

SFS

2018:1993

Publicerad
den

11 december 2018