SFS 2018:1994 Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

SFS2018-1994.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1977:178) med vissa

bestämmelser om internationellt samarbete rörande

verkställighet av brottmålsdom

Utfärdad den 6 december 2018

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1977:178) med vissa bestäm-
melser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
ska införas en ny paragraf, 21 j §, av följande lydelse.

21 j § Med tillämpning av avtalet mellan Sverige och Folkrepubliken Kinas
särskilda administrativa region Hongkong den 28 november 2013 om ömse-
sidig rättslig hjälp i brottmål får förverkande på grund av brott verkställas i
Sverige enligt föreskrifterna i lagen (1972:260) om internationellt samarbete
rörande verkställighet av brottmålsdom.

Om en svensk domstol har beslutat om förverkande på grund av brott, får

verkställigheten anförtros åt en myndighet i Folkrepubliken Kinas särskilda
administrativa region Hongkong enligt föreskrifterna i lagen om internatio-
nellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom.

I fall som avses i första och andra styckena tillämpas föreskrifterna i 5 §

första stycket och andra stycket 1, 2 och 4–7 samt 6–11, 14–16, 18, 24 och
35–39 §§ i samma lag samt 4–7, 9, 10 och 12 §§ i denna förordning. Utöver
föreskrifterna i 4 och 9 §§ i denna förordning gäller att en framställning ska
innehålla uppgift om på vilken grund den ansökande staten finner anledning
att tro att egendom som kan tas i anspråk för verkställighet finns i den andra
staten. I den utsträckning det är möjligt ska framställningen också innehålla
en beskrivning av egendomen i fråga.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Cecilia Riddselius
(Justitiedepartementet)

SFS

2018:1994

Publicerad
den

11 december 2018