SFS 2018:1995 Förordning om ändring i förordningen (2017:504) om internationellt polisiärt samarbete

SFS2018-1995.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:504) om internationellt

polisiärt samarbete

Utfärdad den 6 december 2018

Regeringen föreskriver att 5 kap. 3, 11, 12 och 14 §§, 6 kap. 6, 7 och 9 §§,
7 kap. 10 och 11 §§ och 8 kap. 2, 4 och 8�10 §§ och rubrikerna närmast före
5 kap. 11 §, 6 kap. 6 §, 7 kap. 10 § och 8 kap. 8 § förordningen (2017:504)
om internationellt polisiärt samarbete ska ha följande lydelse.

5 kap.
3 §
Det svenska kontaktstället ska bistå den egna myndigheten och de
myndigheter som anges i andra stycket med att söka uppgifter i utländska
dna-register, fingeravtrycksregister och fordonsregister enligt de förutsätt-
ningar som anges i 7 kap. 2 § första stycket och 4 eller 6 § lagen (2017:496)
om internationellt polisiärt samarbete.

Myndigheter som får begära sökningar är
1. de som anges i bestämmelsen om direktåtkomst i 5 kap. 10 § lagen

(2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdata-
lagens område när det gäller dna-register,

2. de som anges i bestämmelsen om direktåtkomst i 5 kap. 17 § lagen om

polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område när
det gäller fingeravtrycksregister, och

3. Säkerhetspolisen, �&klagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och

Tullverket när det gäller fordonsregister.

Polismyndigheten är svenskt kontaktställe vid utbyte av dna-profiler,

fingeravtryck och fordonsuppgifter enligt Prümrådsbeslutet.

Längsta tid för behandling, spärrning och särskild upplysning
11 §
Personuppgifter som har översänts från en annan stat enligt Prümråds-
beslutet ska raderas om uppgifterna är felaktiga eller inte borde ha översänts
eller tagits emot. Felaktiga uppgifter får i stället rättas.

Behandlingen av personuppgifter enligt första stycket som har översänts

och tagits emot korrekt ska upphöra när syftet med översändandet har upp-
nåtts eller inte längre kan uppnås. Behandlingen av uppgifter som har över-
sänts från en annan stat i samband med ett större evenemang med gränsöver-
skridande verkningar ska upphöra senast ett år från det att uppgifterna togs
emot.

SFS

2018:1995

Publicerad
den

11 december 2018

background image

2

SFS

2018:1995

12 § I stället för att radera eller upphöra med behandlingen av person-
uppgifter enligt 11 § ska, om det finns skäl att anta att en sådan åtgärd skulle
innebära skada för den person som uppgifterna rör, uppgifterna spärras. Att
uppgifterna är spärrade innebär att de endast får behandlas för att tillgodose
det syfte som förhindrade att uppgifterna raderades eller att behandlingen av
dem upphörde.

14 § Behandlingen av uppgifter som har registrerats enligt 9 eller 10 § ska
upphöra två år efter registreringen.

6 kap.
Längsta tid för behandling, spärrning och särskild upplysning
6 §
Personuppgifter som har översänts från en annan stat enligt CBE-
direktivet ska raderas om uppgifterna är felaktiga eller inte borde ha över-
sänts eller tagits emot. Felaktiga uppgifter får i stället rättas.

Behandlingen av personuppgifter enligt första stycket som har översänts

och tagits emot korrekt ska upphöra när syftet med översändandet har upp-
nåtts eller inte längre kan uppnås.

7 § I stället för att radera eller upphöra med behandlingen av person-
uppgifter enligt 6 § ska, om det finns skäl att anta att en sådan åtgärd skulle
innebära skada för den person som uppgifterna rör, uppgifterna spärras. Att
uppgifterna är spärrade innebär att de endast får behandlas för att tillgodose
det syfte som förhindrade att uppgifterna raderades eller att behandlingen av
dem upphörde.

9 § Behandlingen av uppgifter som har registrerats enligt 5 § ska upphöra
två år efter registreringen.

7 kap.
Längsta tid för behandling
10 §
Behandlingen av uppgifter som har hämtats från VIS och som har
lagts in i systemet av en annan stat ska upphöra när uppgifterna inte längre
behövs för något av de ändamål som anges i 9 kap. 3 § lagen (2017:496) om
internationellt polisiärt samarbete.

11 § Behandlingen av uppgifter som har registrerats enligt 5 eller 9 § ska
upphöra ett år efter registreringen.

8 kap.
2 §
Om ett amerikanskt kontaktställe efter en sökning enligt 10 kap. 1 §
lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete ansöker hos det
svenska kontaktstället om att få ut övriga tillgängliga personuppgifter och
ytterligare information med anknytning till fingeravtrycket, får det svenska
kontaktstället lämna ut uppgifter till det amerikanska kontaktstället endast om
det finns förutsättningar enligt 2 kap. 7 § första stycket lagen (2018:1693)
om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
och 8 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177).

4 § Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten i den polis-
verksamhet som bedrivs vid myndigheten, Tullverket och Kustbevakningen
får i enskilda fall, utan särskild begäran, lämna ut personuppgifter till ett

background image

3

SFS

2018:1995

amerikanskt kontaktställe enligt avtalet med USA, om särskilda omständig-
heter ger anledning att anta att den person som uppgifterna rör kommer att
begå eller har begått brott för vilket det enligt svensk lag är föreskrivet
fängelse i mer än ett år. Om det bedöms vara nödvändigt för att förebygga,
förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda ett sådant
brott, får även andra uppgifter än personuppgifter lämnas ut.

Uppgifter enligt första stycket får endast lämnas ut om det finns förut-

sättningar enligt 2 kap. 7 § första stycket lagen (2018:1693) om polisens be-
handling av personuppgifter inom brottsdatalagens område och 8 kap. 1 §
brottsdatalagen (2018:1177).

Det svenska kontaktstället ska översända uppgifterna till ett amerikanskt

kontaktställe.

Längsta tid för behandling och spärrning
8 §
Personuppgifter som har översänts från ett amerikanskt kontaktställe
enligt avtalet med USA ska raderas om uppgifterna är felaktiga eller inte
borde ha översänts eller tagits emot. Felaktiga uppgifter får i stället rättas.

I stället för att radera personuppgifter enligt första stycket ska uppgifterna

spärras om det finns skäl att anta att radering skulle innebära skada för den
person som uppgifterna rör. Att uppgifterna är spärrade innebär att de endast
får behandlas för att tillgodose det syfte som förhindrade radering.

9 § Behandlingen av personuppgifter som har översänts och tagits emot
korrekt ska upphöra när syftet med översändandet eller vidarebehandlingen
har uppnåtts eller inte längre kan uppnås.

10 § Behandlingen av uppgifter som har registrerats enligt 7 § ska upphöra
två år efter registreringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Ulrika Söderqvist
(Justitiedepartementet)