SFS 2018:290 Förordning om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

SFS2018-290.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska

föreningar

Utfärdad den 26 april 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1987:978) om ekonomiska
föreningar1

dels att 15 e och 15 h §§ ska upphöra att gälla,
dels att 15 a, 15 b, 15 f och 15 g §§ ska ha följande lydelse.

15 a §2 Föreningsregistret ska ge offentlighet åt den information som ingår
i registret.

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla

uppgifter för

1. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verk-

samhet där företagsanknuten information utgör underlag för prövningar eller
beslut,

2. förvärv, avyttring eller förvaltning av företag som registreras i för-

eningsregistret,

3. aktualisering, komplettering eller kontroll av företagsanknuten infor-

mation som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,

4. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med

den begränsning som följer av artikel 21.2 och 21.3 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning), eller

5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller

annan författning och

a) som avser föreningar som registreras i föreningsregistret,
b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till företagsanknuten in-

formation, eller

c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.

15 b §3 Registreringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för den be-
handling av personuppgifter som sker i föreningsregistret.

1 Senaste lydelse av

15 e § 2001:894

15 h § 2008:104.

2 Senaste lydelse 2001:894.

3 Senaste lydelse 2001:894.

SFS

2018:290

Publicerad
den

2 maj 2018

background image

2

SFS

2018:290

15 f §4 En personuppgift i föreningsregistret ska rättas om uppgiften
innehåller någon uppenbar felaktighet till följd av registrerings-
myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat
liknande förbiseende. Detta gäller i stället för rätten till rättelse enligt
artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679.

15 g §5 Rätten till begränsning av behandling av personuppgifter enligt
artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 gäller
inte i fråga om personuppgifter i föreningsregistret.

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Thomas Edling
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2001:894.

5 Senaste lydelse 2008:104.