SFS 2018:2000 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2018-2000.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 21 kap. 7 § offentlighets- och sekre-
tesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

21 kap.
7 §
2 Sekretess gäller för personuppgift, om det kan antas att uppgiften efter
ett utlämnande kommer att behandlas i strid med

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den

27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling
av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphä-
vande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), i den ursprung-
liga lydelsen,

2. lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s data-

skyddsförordning, eller

3. 6 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser männi-

skor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:298, bet. 2018/19:UbU5, rskr. 2018/19:44.

2 Senaste lydelse 2018:220.

SFS

2018:2000

Publicerad
den

11 december 2018