SFS 2018:2002 Lag om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

SFS2018-2002.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande

bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2018:218) med komplet-
terande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning ska införas en ny pa-
ragraf, 4 kap. 3 §, och närmast före 4 kap. 3 § en ny rubrik av följande ly-
delse.

4 kap.
Forskning
3 §
Personuppgifter som behandlas enbart för forskningsändamål får an-
vändas för att vidta åtgärder i fråga om den registrerade endast om det finns
synnerliga skäl med hänsyn till den registrerades vitala intressen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

David Törngren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:298, bet. 2018/19:UbU5, rskr. 2018/19:44.

SFS

2018:2002

Publicerad
den

11 december 2018