SFS 2018:2003 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

SFS2018-2003.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

Utfärdad den 29 november 2018

Regeringen föreskriver1 i fråga om avfallsförordningen (2011:927)2

dels att 12 § ska upphöra att gälla,
dels att 1, 3, 10, 18, 20, 28, 53, 66, 71 och 81 §§ och bilaga 2 ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.

1 §3 Denna förordning innehåller bestämmelser om avfall och avfallets
hantering. För vissa avfallsslag och viss avfallshantering finns ytterligare
bestämmelser i andra förordningar eller i föreskrifter som har meddelats
med stöd av andra förordningar.

Förordningen är meddelad med stöd av
� 15 kap. 17 § miljöbalken i fråga om 36�44 §§,
� 15 kap. 18 § miljöbalken i fråga om 46�48 §§,
� 15 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 45 §,
� 15 kap. 22 § miljöbalken i fråga om 23 §,
� 15 kap. 29 § miljöbalken i fråga om 63 §,
� 15 kap. 30 § miljöbalken i fråga om 53 §,
� 15 kap. 31 § miljöbalken i fråga om 24 §,
� 15 kap. 34 § miljöbalken i fråga om 27 och 28 §§,
� 15 kap. 38 § miljöbalken i fråga om 24 e, 74 och 76 §§,
� 15 kap. 39 § miljöbalken i fråga om 14�19, 21, 22, 24 a�26, 30�32, 35,

54�62, 65 och 74�76 §§,

� 15 kap. 40 § miljöbalken i fråga om 11 b, 13�13 b, 70 a�71 och 83 §§,
� 15 kap. 45 § miljöbalken i fråga om 82 §,
� 15 kap. 46 § miljöbalken i fråga om 72 §,
� 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 29, 64, 70 och 73 §§, och
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

3 §4 I denna förordning avses med

brännbart avfall: avfall som brinner utan energitillskott efter det att för-

bränningsprocessen har startat,

farligt avfall: avfall som i bilaga 4 beskrivs med en avfallskod markerad

med en asterisk (*),

organiskt avfall: biologiskt avfall, plastavfall och annat avfall som inne-

håller organiskt kol, och

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och

om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) 2017/997.

2 Senaste lydelse av 12 § 2015:727.

3 Senaste lydelse 2018:1466.

4 Senaste lydelse 2018:1466.

SFS

2018:2003

Publicerad
den

11 december 2018

background image

2

SFS

matavfall: biologiskt nedbrytbart avfall som består av livsmedel eller som

uppstår i samband med hantering av livsmedel.

5 a § Med bästa tillgängliga teknik avses i denna förordning detsamma
som i industriutsläppsförordningen (2013:250).

10 §5 I denna förordning avses med

beslut 2000/532/EG: kommissionens beslut av den 3 maj 2000 om ersätt-

ning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel
1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om
upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i
rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall, i lydelsen enligt kommissio-
nens beslut 2014/955/EU,

direktiv 2008/98/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG

av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i
lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014,

direktiv 2012/19/EU: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU

av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och
elektronisk utrustning (WEEE), i den ursprungliga lydelsen,

förordning (EG) nr 850/2004: Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroren-
ingar och om ändring av direktiv 79/117/EEG,

förordning (EG) nr 1013/2006: Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall,

förordning (EG) nr 440/2008: kommissionens förordning (EG) nr 440/2008

av den 30 maj 2008 om testmetoder enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande
och begränsning av kemikalier (Reach),

förordning (EG) nr 1272/2008: Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning
och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG)
nr 1907/2006,

förordning (EG) nr 1069/2009: Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för ani-
maliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att
användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002
(förordning om animaliska biprodukter),

förordning (EU) nr 1257/2013: Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av fartyg och
om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG, och

förordning (EU) 2017/852: Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver och om upphävande av
förordning (EG) nr 1102/2008.

18 §6 Bestämmelserna om blandning av farligt avfall i 16 och 17 §§ ska
inte tillämpas i fråga om sådan blandning av avfall som har gjorts eller görs

1. av någon vars hantering av avfallet omfattas av ett sådant tillstånd eller

en sådan anmälan som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken,

2. på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt, och

5 Senaste lydelse 2015:727.

6 Senaste lydelse 2013:269.

2018:2003

background image

3

SFS

3. med användning av bästa tillgängliga teknik eller den bättre teknik som

följer av 2 kap. miljöbalken.

20 §7 Bestämmelser om bortskaffande av visst kvicksilver finns i artikel 11
i förordning (EU) 2017/852.

28 §8 Elavfall som avses i förordningen (2014:1075) om producentansvar
för elutrustning får återvinnas eller bortskaffas endast om

1. avfallet har förbehandlats i en sådan verksamhet som anges i 27 §, och

den förbehandlande verksamheten har personal eller system för kvalitet eller
miljöledning som certifierats av ett organ vars kompetens för uppgiften har
styrkts genom ackreditering enligt lagen (2011:791) om ackreditering och
teknisk kontroll, eller

2. avfallet har förbehandlats utomlands på ett sätt som motsvarar kraven i

direktiv 2012/19/EU.

Certifieringen enligt första stycket 1 ska avse den kompetens eller det sys-

tem för kvalitet eller miljöledning som behövs med hänsyn till det ändamål
som anges i 27 § och de föreskrifter som meddelats med stöd av 27 §.

53 § För att få lämna avfall som har uppkommit eller hanterats i en yrkes-
mässig verksamhet till någon annan krävs att

1. den som tar emot avfallet för behandling eller annan hantering har gjort

de anmälningar eller har de tillstånd som krävs för hanteringen, och

2. den som lämnar avfallet har kontrollerat att kravet i 1 är uppfyllt.
Första stycket 2 gäller inte för avfall som lämnas till kommunen eller den

som kommunen har anlitat.

66 §9 Naturvårdsverket är

1. den behöriga myndighet som avses i artikel 5 i Baselkonventionen om

kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av
farligt avfall (S� 1991:22),

2. den behöriga myndighet som avses i artikel 53 och det kontaktorgan

som avses i artikel 54 i förordning (EG) nr 1013/2006, och

3. den behöriga myndighet som avses i artikel 17 i förordning (EU)

2017/852.

71 §10 Naturvårdsverket ska fullgöra de skyldigheter om information till
Europeiska kommissionen som anges i

1. artikel 7 i direktiv 2008/98/EG, och
2. artikel 18 i förordning (EU) 2017/852.
Innan Naturvårdsverket informerar enligt första stycket 2 ska verket ge

Kemikalieinspektionen tillfälle att yttra sig.

81 § Länsstyrelsen ska göra en sammanställning över de kommunala
avfallsplanerna och lämna sammanställningen till Naturvårdsverket.

7 Senaste lydelse 2015:727.

8 Senaste lydelse 2015:27.

9 Senaste lydelse 2015:727.

10 Senaste lydelse 2012:372.

2018:2003

background image

4

SFS

Denna förordning träder i kraft den 5 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

2018:2003

background image

5

SFS

Bilaga 211

Hantering som utgör återvinning


R 1 Användning främst som bränsle eller annan energikälla.

Detta omfattar även förbränningsanläggningar som förbränner hushålls-

avfall om anläggningens energieffektivitet uppgår till

1. minst 0,60, om anläggningen före den 1 januari 2009 har tagits i drift

och omfattas av en anmälan eller ett tillstånd enligt miljöprövningsförord-
ningen (2013:251) eller motsvarande äldre bestämmelser, och

2. minst 0,65, om anläggningen omfattas av en anmälan som har gjorts

eller ett tillstånd som har getts efter den 31 december 2008 enligt miljö-
prövningsförordningen eller motsvarande äldre bestämmelser.

En förbränningsanläggnings energieffektivitet ska beräknas med en

formel enligt de anvisningar som finns efter R 13 i denna bilaga.

R 2 �&tervinning eller regenerering av lösningsmedel.

R 3 Materialåtervinning av organiska ämnen som inte används som lös-
ningsmedel.

Detta omfattar kompostering och andra biologiska omvandlingsprocesser

samt förgasning och pyrolys med utnyttjande av komponenterna som kemi-
kalier.

R 4 Materialåtervinning av metaller eller metallföreningar.

R 5 Materialåtervinning av andra oorganiska material.

Detta omfattar jordtvätt som medför återställande av mark och återvinning

av oorganiska byggmaterial.

R 6 Regenerering av syror eller baser.

R 7 �&tervinning av komponenter som används för att minska föroreningar.

R 8 �&tervinning av katalysatorkomponenter.

R 9 Omraffinering av olja eller annan återanvändning av olja.

R 10 Markspridning med positiva effekter på jordbruket eller ekologin.

R 11 Användning av avfall som har uppkommit genom någon sådan han-
tering som avses i R 1�R 10.

R 12 Utväxling av avfall som ska bli föremål för någon sådan hantering
som avses i R 1�R 11.

Detta omfattar � om hanteringen inte lämpligen kan hänföras till någon

av R 1�R 11 � inledande hantering före återvinning, inklusive förbehandling
(t.ex. demontering, sortering, krossning, komprimering, pelletering, tork-
ning, fragmentering, konditionering, omförpackning, separering, samman-
smältning eller blandning för överlämnande till någon sådan hantering som
avses i R 1�R 11).

11 Senaste lydelse 2016:743.

2018:2003

background image

6

SFS

R 13 Lagring av avfall före någon sådan hantering som avses i R 1�R 12.

Detta omfattar inte tillfällig lagring, före insamling, på den plats där avfal-

let har uppkommit.

Formel för beräkning av energieffektivitet enligt R 1


En förbränningsanläggnings energieffektivitet enligt R 1 ska beräknas med
formeln energieffektivitet = ((Ep � (Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef)) x CCF.

Beräkningen ska göras i enlighet med det som är bästa tillgängliga teknik

vid förbränning av avfall. I formeln är talet 0,97 den faktor som motsvarar
energiförlusterna på grund av bottenaska och strålning. För de övriga para-
metrarna i formeln gäller följande.

Ep Den energi som förbränningsanläggningen årligen producerar i form
av värme eller elektricitet beräknad genom att energin i form av elektricitet
multipliceras med 2,6 och den värme som produceras för ett kommersiellt
ändamål multipliceras med 1,1 (gigajoule/år).

Ef Den årliga energitillförseln till förbränningsanläggningens system från
sådana bränslen som bidrar till produktionen av ånga (gigajoule/år).

Ew Den energi som kan utvinnas från det behandlade avfallet i förbränn-
ingsanläggningen under ett år beräknad utifrån avfallets effektiva värme-
värde (gigajoule/år).

Ei Den energi som tillförts anläggningen under ett år bortsett från Ew och
Ef (gigajoule/år).

Tm Ett dygns medeltemperatur beräknad som medelvärdet av dygnets
högsta och lägsta temperatur.

HDDd Graddagsvärdet för ett enskilt dygn. Om medeltemperaturen (Tm)
för dygnet är högre än 15 grader Celsius ska det dygnets graddagsvärde
fastställas till 0. Om medeltemperaturen för dygnet är lägre än eller lika med
15 grader Celsius ska den dagens graddagsvärde beräknas som differensen
mellan 18 grader Celsius och dygnets medeltemperatur (Tm).

HDDå Förbränningsanläggningens årliga graddagsvärde beräknad som
summan av de dagliga graddagsvärdena (HDDd) för alla dygn under ett
kalenderår på den plats där anläggningen ligger.

HDD Förbränningsanläggningens graddagsvärde för uppvärmning beräk-
nad som ett genomsnitt av de årliga graddagsvärdena (HDDå) för anlägg-
ningen under en period om 20 kalenderår i följd före det kalenderår för vilket
klimatkorrigeringsfaktorn (CCF) beräknas. Beräkningen ska grunda sig på
de klimatförhållanden som råder där anläggningen finns.

CCF Förbränningsanläggningens klimatkorrigeringsfaktor, som

1. när beräkningen avser tid före den 1 januari 2030 och anläggningen har

tagits i drift och fått tillstånd före den 1 september 2015 ska bestämmas

a) till värdet 1, om värdet på HDD för anläggningen är större än eller lika

med 3 350,

b) till värdet 1,25 om värdet på HDD för anläggningen är mindre än eller

lika med 2 150, eller

2018:2003

background image

7

SFS

c) enligt formeln CCF = � ((0,25/1200) x HDD) + 1,698, om värdet på

HDD för anläggningen är större än 2 150 och mindre än 3 350 (det beräk-
nade värdet på CCF ska avrundas till tre decimaler), och

2. när beräkningen avser en anläggning som har tagits i drift och fått till-

stånd efter den 31 augusti 2015 eller när beräkningen avser tid efter den
31 december 2029 ska bestämmas

a) till värdet 1, om HDD är större än eller lika med 3 350,
b) till värdet 1,12, om HDD är mindre än eller lika med 2 150, eller
c) enligt formeln CCF = � ((0,12/1200) x HDD) + 1,335, om HDD är

större än 2 150 och mindre än 3 350 (det beräknade värdet på CCF ska av-
rundas till tre decimaler).

2018:2003