SFS 2018:2004 Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

SFS2018-2004.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

Utfärdad den 29 november 2018

Regeringen föreskriver1 i fråga om miljötillsynsförordningen (2011:13)

dels att 1 kap. 10 a § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 10 b och 10 c §§, av föl-

jande lydelse.

1 kap.
10 a §
2 Den operativa tillsynsmyndigheten ska med utgångspunkt i myn-
dighetens tillsynsplan upprätta och regelbundet uppdatera ett tillsynspro-
gram för varje

1. verksamhet som är tillståndspliktig eller omfattas av ett tillstånd enligt

miljöprövningsförordningen (2013:251), om den verksamhetskod som gäl-
ler för verksamheten slutar med -i,

2. verksamhet som behandlar avfall, eller
3. yrkesmässig verksamhet
a) som samlar in eller transporterar avfall,
b) som förmedlar avfall för återvinning eller bortskaffande,
c) som handlar med avfall, eller
d) där farligt avfall uppkommer som ett led i den yrkesmässiga verksam-

heten.

10 b § I tillsynsprogrammet ska myndigheten bestämma hur ofta tillsyns-
besök ska genomföras. Tiden mellan två tillsynsbesök ska bestämmas uti-
från en bedömning av verksamhetens risk för människors hälsa och miljön.

För verksamheter som avses i 10 a § 1 får tiden mellan två tillsynsbesök

inte överskrida

1. ett år, om verksamheten innebär betydande risker för människors hälsa

eller miljön, och

2. tre år i andra fall.
För verksamheter som avses i 10 a § 2 och 3 ska tillsynsbesöken genom-

föras med jämna mellanrum.

10 c § Vid tillsynsbesök hos en verksamhet som yrkesmässigt samlar in
eller yrkesmässigt transporterar avfall ska myndigheten särskilt kontrollera

1. varifrån avfallet kommer,
2. avfallets typ och mängd,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall

och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) 2017/997.

2 Senaste lydelse 2016:1198.

SFS

2018:2004

Publicerad
den

11 december 2018

background image

2

SFS

2018:2004

3. var avfallet ska lämnas efter insamlingen eller transporten, och
4. att hanteringen av avfall uppfyller kraven i 15 kap. 11 § miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 5 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)