SFS 2018:2005 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

SFS2018-2005.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig

verksamhet och hälsoskydd

Utfärdad den 29 november 2018

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd2

dels att nuvarande 25 d och 25 e §§ ska betecknas 25 e och 25 f §§,
dels att 27 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 25 d §, av följande lydelse.

25 d § En anmälan som avser en verksamhet med behandling av avfall ska
utöver det som anges i 25 § innehålla

1. uppgifter om de typer och mängder av avfall som ska behandlas,
2. uppgifter om de metoder för att behandla avfall som ska användas,
3. förslag till skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som behövs med

hänsyn till verksamheten, den plats som verksamheten bedrivs på och andra
omständigheter,

4. förslag till åtgärder för övervakning och kontroll av verksamheten, och
5. förslag till åtgärder som behövs i fråga om avslutning av verksamheten

och efterbehandling.

27 § När ett anmälningsärende är tillräckligt utrett och om det behövs, ska
den myndighet som handlägger ärendet i ett föreläggande till verksamhets-
utövaren besluta om försiktighetsmått eller förbud enligt miljöbalken eller
förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 a §
miljöbalken.

Om ärendet avser en verksamhet med återvinning eller bortskaffande av

avfall och verksamhetsutövaren inte föreläggs att ansöka om tillstånd, ska
myndigheten förelägga om försiktighetsmått eller förbud. Ett föreläggande
om försiktighetsmått ska innehålla uppgifter om de

1. typer och mängder av avfall som får behandlas,
2. metoder för att behandla avfall som får användas,
3. tekniska krav och eventuella övriga krav som är relevanta för platsen

ifråga,

4. skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som behövs med hänsyn till

verksamheten, den plats som verksamheten bedrivs på och andra omständig-
heter,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och

om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) 2017/997.

2 Senaste lydelse av

25 d § 2014:355

25 e § 2014:355.

SFS

2018:2005

Publicerad
den

11 december 2018

background image

2

SFS

2018:2005

5. åtgärder som behövs för att övervaka och kontrollera verksamheten,

och

6. åtgärder som behövs ifråga om avslutning av verksamheten och efter-

behandling.

Om sådana åtgärder inte beslutas, ska myndigheten underrätta den som

har gjort anmälan om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndig-
hetens sida.

1. Denna förordning träder i kraft den 5 januari 2019.
2. En verksamhet med behandling av avfall som har anmälts enligt äldre

bestämmelser ska ge in en ny anmälan som uppfyller kraven i 25 d § senast

a) den 1 januari 2022, om verksamheten omfattas av 29 kap. 35, 37, 41

eller 43 § miljöprövningsförordningen (2013:251), och

b) den 1 januari 2020 i andra fall.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)