SFS 2018:2006 Förordning om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)

SFS2018-2006.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)

Utfärdad den 29 november 2018

Regeringen föreskriver1 att det i industriutsläppsförordningen (2013:250)
ska införas en ny paragraf, 1 kap. 2 a §, av följande lydelse.

1 kap.
2 a §
Med bästa tillgängliga teknik avses i denna förordning det mest
effektiva och mest avancerade stadium när det gäller utvecklingen av den
verksamhet och de tillverkningsmetoder som anger en given tekniks prak-
tiska lämplighet för att utgöra grunden för gränsvärden för utsläpp och andra
tillståndsvillkor och som har till syfte att hindra och, när det inte är möjligt,
minska utsläpp och påverkan på miljön som helhet. Den teknik som är mest
effektiv för att uppnå en hög allmän skyddsnivå för miljön som helhet ska
anses vara den bästa.

Med teknik avses både den teknik som används och det sätt på vilket en

anläggning utformas, uppförs, underhålls, drivs och avvecklas.

Med tillgänglig teknik avses att tekniken ska ha utvecklats i sådan ut-

sträckning att den kan tillämpas inom den berörda industribranschen på ett
ekonomiskt och tekniskt genomförbart sätt och med beaktande av kostnader
och nytta, oavsett om tekniken tillämpas eller produceras i Sverige, förutsatt
att den berörda verksamhetsutövaren på rimliga villkor kan få tillgång till
den.

Denna förordning träder i kraft den 5 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och

om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) 2017/997.

SFS

2018:2006

Publicerad
den

11 december 2018