SFS 2018:2007 Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning

SFS2018-2007.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:1075) om

producentansvar för elutrustning

Utfärdad den 29 november 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2014:1075) om producent-
ansvar för elutrustning

dels att 14 och 16 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 12 och 15 §§ ska ha följande lydelse.

12 §1 Med avfall, avfallsförebyggande åtgärder, återanvändning, återvin-
na avfall, förbereda avfall för återanvändning, materialåtervinna avfall, bort-
skaffa avfall, behandla avfall och samla in avfall avses i denna förordning
detsamma som i 15 kap. miljöbalken.

15 § I denna förordning avses med

samla in separat: samla in och, i syfte att underlätta behandling av det

avfall som samlas in, genomföra insamlingen på ett sådant sätt att olika
avfallsslag hålls åtskilda, och

insamlingssystem: yrkesmässig insamling av konsumentelavfall.

Denna förordning träder i kraft den 5 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:1468.

SFS

2018:2007

Publicerad
den

11 december 2018