SFS 2018:2009 Förordning om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

SFS2018-2009.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för

regional transportinfrastruktur

Utfärdad den 29 november 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:263) om länsplaner
för regional transportinfrastruktur1

dels att 13 och 17 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 1, 6, 7, 10�12 och 14 §§ ska ha följande lydelse.

1 §2 Inom varje län ska det upprättas en länsplan till ledning när medel för
investeringar och förbättringsåtgärder ska fördelas. Länsplanen ska, med
hänsyn till de regionala förutsättningarna, bidra till att de transportpolitiska
målen uppnås. Om det bedöms ändamålsenligt får en gemensam plan för två
eller flera län upprättas.

Landstingen upprättar planen. Vad som sägs i denna förordning om lands-

ting gäller också Gotlands kommun.

6 §3 Trafikverket ska bistå landstinget när länsplanen upprättas. Vid bered-
ningen har landstinget ansvaret för samordning av åtgärdsförslagen.

7 §4 Trafikverket ska lämna underlag till länsplanen. Underlaget ska avse
gällande nationella planeringsförutsättningar och ange inriktningsmål inom
respektive trafikslag samt vilka särskilda regionala aspekter som bör beaktas.
Trafikverket ska dessutom lämna förslag till vilka regionala infrastrukturobjekt
som bör genomföras och lämna en redovisning av objektens beräknade kost-
nader.

Landstinget ska också begära in förslag om vilka objekt som bör utföras i

länet från regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner, länsstyrelsen och
andra berörda myndigheter.

10 §5 Länsplanen fastställs av landstinget efter samråd med länsstyrelsen.
Innan länsplanen fastställs ska yttranden inhämtas över den upprättade läns-
planen från de förslagsgivare som anges i 7 §. �ven Försvarsmakten och
andra berörda statliga myndigheter samt berörda organisationer ska höras.

11 §6 Om en väsentlig avvikelse behöver göras i fråga om innehållet i en
fastställd länsplan, ska landstinget ändra den.

1 Senaste lydelse av 17 § 2010:1753.

2 Senaste lydelse 2009:239.

3 Senaste lydelse 2016:128.

4 Senaste lydelse 2011:1127.

5 Senaste lydelse 2009:239.

6 Senaste lydelse 2009:239.

SFS

2018:2009

Publicerad
den

11 december 2018

background image

2

SFS

2018:2009

Innan ett beslut om ändring av en plan fattas ska yttranden inhämtas från

de förslagsgivare som anges i 7 §.

12 §7 Landstinget ska skicka en kopia av den fastställda länsplanen till
regeringen och de förslagsgivare som anges i 7 §.

14 §8 Trafikverket ska fortlöpande underrätta landstinget om genomföran-
det av åtgärderna i länsplanen.

Trafikverket ska årligen till regeringen redovisa hur de fastställda läns-

planerna genomförts. Redovisningen ska ske regionvis och omfatta uppgifter
om genomförda åtgärder, uppnådda effekter, hur de nationella inriktnings-
målen har uppfyllts, kostnader och anslagsförbrukning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

7 Senaste lydelse 2009:239.

8 Senaste lydelse 2010:137.