SFS 2018:2010 Förordning om ändring i förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur

SFS2018-2010.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:236) om en nationell

plan för transportinfrastruktur

Utfärdad den 29 november 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:236) om en nationell
plan för transportinfrastruktur1

dels att 8 § ska upphöra att gälla,
dels att 6, 7 och 11 §§ ska ha följande lydelse.

6 § Innan den nationella planen för transportinfrastruktur upprättas ska
synpunkter inhämtas från länsstyrelserna, de som upprättar och fastställer
länsplaner för regional transportinfrastruktur enligt lagen (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar, kommunerna och andra som kan ha ett
väsentligt intresse av planen.

7 § När den nationella planen för transportinfrastruktur har upprättats ska
yttranden över planen inhämtas från

1. berörda statliga myndigheter,
2. länsstyrelserna,
3. de som upprättar och fastställer länsplaner för regional transport-

infrastruktur,

4. organisationer, och
5. andra som kan ha ett väsentligt intresse av den.
Kommunerna ska ges tillfälle att yttra sig över planen.

11 §2 Trafikverket ska se till att en kopia av den fastställda planen sänds
till

1. berörda statliga myndigheter,
2. Försvarsmakten,
3. länsstyrelserna,
4. de som upprättar och fastställer länsplaner för regional transport-

infrastruktur, och

5. kommunerna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

1 Senaste lydelse av 8 § 2010:1755.

2 Senaste lydelse 2010:1755.

SFS

2018:2010

Publicerad
den

11 december 2018

background image

2

SFS

2018:2010

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)