SFS 2018:2012 Förordning om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning

SFS2018-2012.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till

enskild väghållning

Utfärdad den 29 november 2018

Regeringen föreskriver att 5, 9 och 11 §§ förordningen (1989:891) om stats-
bidrag till enskild väghållning ska ha följande lydelse.

5 §1 Frågor om bidrag för byggande prövas av Trafikverkets region efter
skriftlig ansökan. Vid prövningen ska verket samråda med den som upp-
rättar och fastställer länsplanen för regional transportinfrastruktur enligt
lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar.

Frågor om driftbidrag prövas av Trafikverkets region efter skriftlig

ansökan.

Bidragen betalas ut av Trafikverket.

9 §2 Trafikverket fastställer planen sedan yttrande inhämtats från den som
upprättar och fastställer länsplanen för regional transportinfrastruktur och
kommunerna i länet.

11 §3 Trafikverket ska sända en kopia av den fastställda planen till

1. den som ansökt om byggnadsbidrag,
2. den som upprättar och fastställer länsplanen för regional transport-

infrastruktur, och

3. kommunerna i länet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1760.

2 Senaste lydelse 2010:129.

3 Senaste lydelse 2010:129.

SFS

2018:2012

Publicerad
den

12 december 2018