SFS 2018:2014 Förordning om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

SFS2018-2014.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla

innehav av finansiella instrument

Utfärdad den 6 december 2018

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar lagen
(2018:1625) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla inne-
hav av finansiella instrument.

Förordningen är meddelad med stöd av
� 4 § andra stycket lagen om skyldighet för vissa offentliga funktionärer

att anmäla innehav av finansiella instrument i fråga om 5 §,

� 10 § första stycket lagen om skyldighet för vissa offentliga funktionärer

att anmäla innehav av finansiella instrument i fråga om 6�8 §§, och

� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.
Om en förordning innehåller en bestämmelse som avviker från denna

förordning, gäller den bestämmelsen.

Tillämpliga bestämmelser
Statsråden och Regeringskansliet
2 § I fråga om statsråden tillämpas bestämmelserna i 6, 9 och 10 §§.
Regeringskansliet är då den myndighet som avses i 10 §.

I fråga om Regeringskansliet tillämpas bestämmelserna i 6 och 7 §§, 8 §

andra och tredje styckena och 9�11 §§.

Myndigheter
3 § I fråga om myndigheter som anges i 5 § i denna förordning och myn-
digheter som avses i 4 § andra stycket andra meningen lagen (2018:1625)
om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finan-
siella instrument tillämpas bestämmelserna i 6 och 7 §§, 8 § första och tredje
styckena och 9�11 §§.

Kommuner och landsting
4 § I fråga om kommuner och landsting som utnyttjar den befogenhet som
anges i 7 § lagen (2018:1625) om skyldighet för vissa offentliga funk-
tionärer att anmäla innehav av finansiella instrument tillämpas bestämmel-
serna i 6 och 7 §§, 8 § andra och tredje styckena, 9 och 10 §§.

SFS

2018:2014

Publicerad
den

12 december 2018

background image

SFS

2

Offentliga funktionärer som omfattas
5 §
Vid följande myndigheter ska de som ingår i myndighetens ledning
vara anmälningsskyldiga enligt 4 § lagen (2018:1625) om skyldighet för
vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument:

� Affärsverket svenska kraftnät
� Arbetsförmedlingen
� Bolagsverket
� Ekobrottsmyndigheten
� Ekonomistyrningsverket
� Energimarknadsinspektionen
� Exportkreditnämnden
� Finansinspektionen
� Folkhälsomyndigheten
� Försvarets materielverk
� Försvarsmakten
� Inspektionen för strategiska produkter
� Kammarkollegiet
� Kommerskollegium
� Konjunkturinstitutet
� Konkurrensverket
� Kustbevakningen
� Livsmedelsverket
� Luftfartsverket
� Läkemedelsverket
� Myndigheten för press, radio och tv
� Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
� Patent- och registreringsverket
� Pensionsmyndigheten
� Polismyndigheten
� Post- och telestyrelsen
� Riksgäldskontoret
� Sjöfartsverket
� Skatteverket
� Statens energimyndighet
� Statens haverikommission
� Statens jordbruksverk
� Statistiska centralbyrån
� Strålsäkerhetsmyndigheten
� Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
� Sveriges geologiska undersökning
� Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
� Tillväxtverket
� Totalförsvarets forskningsinstitut
� Trafikverket
� Transportstyrelsen
� Verket för innovationssystem

Anmälningsskyldighetens omfattning
6 §
Följande finansiella instrument ska likställas med den anmälnings-
skyldiges egna och därmed omfattas av anmälningsskyldigheten, om de inte
är undantagna enligt 7 eller 8 §:

1. finansiella instrument som ingår i en försäkring och som den anmäl-

ningsskyldige har rätt att fatta placeringsbeslut om,

2018:2014

background image

SFS

3

2. finansiella instrument som innehas av ett underårigt barn som står

under den anmälningsskyldiges vårdnad, och

3. finansiella instrument som innehas av en juridisk person över vilken

den anmälningsskyldige har ett bestämmande inflytande.

Om det finns synnerliga skäl får en myndighet, en kommun eller ett lands-

ting i enskilda fall besluta om undantag från anmälningsskyldighet för
sådana finansiella instrument som avses i första stycket 2 och 3. Regeringen
får fatta ett sådant beslut i fråga om statsråd.

7 § Innehav av andelar i värdepappersfonder som avses i 1 kap. 1 § första
stycket 25 lagen (2004:46) om värdepappersfonder, fondföretag som avses
i 1 kap. 1 § första stycket 9 samma lag och specialfonder som avses i 1 kap.
11 § 23 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
behöver inte anmälas.

En myndighet, en kommun eller ett landsting får besluta att undantaget i

första stycket inte ska gälla för särskilt angivna personer.

8 § En myndighet får besluta att anmälningsskyldigheten för sådana arbets-
tagare och uppdragstagare som omfattas av anmälningsskyldighet efter
beslut enligt 5 § lagen (2018:1625) om skyldighet för vissa offentliga funktio-
närer att anmäla innehav av finansiella instrument ska gälla endast vissa sär-
skilt angivna finansiella instrument eller vissa typer av finansiella instrument.

Regeringskansliet, en kommun eller ett landsting får besluta att anmäl-

ningsskyldigheten ska gälla endast vissa särskilt angivna finansiella instru-
ment eller vissa typer av finansiella instrument.

Undantag enligt första eller andra stycket får begränsas till att gälla endast

för särskilt angivna personer.

Tidpunkt och form för anmälan
9 §
Anmälan om det fullständiga innehavet av finansiella instrument ska
göras så snart den anmälningsskyldige fått kännedom om att han eller hon
är anmälningsskyldig. Anmälan ska även göras årligen senast den 31 januari.
Om den anmälningsskyldige inte innehar några finansiella instrument som
omfattas av anmälningsskyldighet, ska han eller hon anmäla det vid samma
tidpunkt.

Förändringar i innehavet av finansiella instrument ska anmälas senast sju

dagar efter det att förändringen gjordes. Om det finns synnerliga skäl får en
myndighet, en kommun eller ett landsting i enskilda fall besluta att en längre
tidsfrist ska gälla. Regeringen får fatta ett sådant beslut i fråga om statsråd.

Vid regelbundet sparande i andelar i andra fonder än sådana som avses i

7 § ska anmälan om vilket belopp sparandet avser göras vid första förvärvet
och därefter vid förändringar av beloppet och om sparandet upphör. �&rlig
anmälan enligt första stycket ska göras.

I de fall innehav av andelar i sådana fonder som avses i 7 § ska anmälas,

tillämpas bestämmelserna i tredje stycket.

10 § Anmälan ska göras skriftligen. I övrigt bestämmer myndigheten,
kommunen eller landstinget formen för anmälan.

Mottagare av anmälan
11 §
Anmälan ska lämnas till den arbetstagare eller uppdragstagare som
utses av myndigheten.

2018:2014

background image

SFS

4

Om den som ska ta emot anmälningar själv omfattas av anmälnings-

skyldighet, ska han eller hon lämna sin anmälan till den person som utses av
myndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Anna Jegnell

(Finansdepartementet)

2018:2014