SFS 2018:2016 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter

SFS2018-2016.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning

om faktablad för Priip-produkter

Utfärdad den 6 december 2018

Regeringen föreskriver följande.

1 § Denna förordning kompletterar lagen (2017:317) med kompletterande
bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter. Termer
och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i den lagen.

Förordningen är meddelad med stöd av
– 24 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om

faktablad för Priip-produkter i fråga om 2 §, och

– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om 3 §.

2 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om produktingripande
enligt artikel 17 i EU-förordningen.

3 § Finansinspektionen får besluta sådana meddelanden till icke-
professionella investerare som avses i artikel 24.4 i EU-förordningen.

Ett beslut om meddelande enligt första stycket ska riktas direkt till den

berörda icke-professionella investeraren och ha det innehåll som anges i
artikel 24.4 i EU-förordningen.

1. Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2019.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2018:1211) om med-

delanden till icke-professionella investerare enligt EU:s förordning om
faktablad för Priip-produkter.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

SFS

2018:2016

Publicerad
den

12 december 2018