SFS 2018:2025 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

SFS2018-2025.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella

instrument

Utfärdad den 6 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 11 § lagen (1991:980) om han-
del med finansiella instrument2 ska ha följande lydelse.

2 kap.
11 §
3 Ett prospekt ska innehålla all information rörande emittenten och de
överlåtbara värdepapperen som är nödvändig för att en investerare ska kunna
göra en välgrundad bedömning av emittentens och en eventuell garants till-
gångar och skulder, finansiella ställning, resultat och framtidsutsikter samt
av de överlåtbara värdepapperen. Informationen ska vara skriven så att den
är lätt att förstå och analysera.

Ytterligare bestämmelser om den information som ett prospekt ska inne-

hålla finns i

1. prospektförordningen,
2. artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut, och

3. artikel 29.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011

av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella
instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resul-
tat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förord-
ning (EU) nr 596/2014.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Anna Jegnell
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:4, bet. 2018/19:FiU18, rskr. 2018/19:53.

2 Lagen omtryckt 1992:558.

3 Senaste lydelse 2010:1009.

SFS

2018:2025

Publicerad
den

13 december 2018