SFS 2018:2027 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2018-2027.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 6 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 30 kap. 6 b § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

30 kap.
6 b §
2 Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet enligt lagen
(2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmiss-
bruksförordning för uppgift i en anmälan eller utsaga om överträdelse av
bestämmelse som myndigheten övervakar enligt den lagen, om uppgiften
kan avslöja anmälarens identitet.

Sekretessen gäller inte om anmälaren varit rapporteringsskyldig enligt
1. artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014,

eller

2. artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011

av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella
instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders
resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och
förordning (EU) nr 596/2014.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:4, bet. 2018/19:FiU18, rskr. 2018/19:53.

2 Senaste lydelse 2016:1314.

SFS

2018:2027

Publicerad
den

13 december 2018