SFS 2018:2030 Lag om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

SFS2018-2030.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande

bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

Utfärdad den 6 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 4�8 och 18 §§ lagen (2016:1306)
med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning
ska ha följande lydelse.

5 kap.
4 §
Den som har överträtt marknadsmissbruksförordningen i fall som
anges i 1 eller 2 § och som var anställd i eller arbetade för ett värdepappers-
institut vid den tidpunkt när överträdelsen begicks, får för en viss tid, dock
högst tio år, förbjudas

1. att vara styrelseledamot eller verkställande direktör, eller ersättare för

någon av dem, i ett svenskt värdepappersinstitut, eller

2. att handla med vissa finansiella instrument för egen räkning.
Vid upprepade överträdelser som anges i 1 § första stycket får ett beslut

enligt första stycket 1 gälla permanent.

Den som har meddelats ett förbud enligt första stycket 2 får, efter tillstånd

av Finansinspektionen, avyttra sådana finansiella instrument som omfattas
av förbudet.

5 § Den som har överträtt marknadsmissbruksförordningen i fall som
anges i 1 eller 2 § och därigenom gjort en vinst, ska betala ett belopp som
motsvarar vinsten, om beloppet kan fastställas (återföring).

Betalningsskyldighet enligt första stycket ska dock inte åläggas någon om

det är uppenbart oskäligt.

Beloppet tillfaller staten.

6 § För en överträdelse som anges i 1 § ska sanktionsavgiften som högst
fastställas till det högsta av

1. för en juridisk person:
a) ett belopp som per den 2 juli 2014 i svenska kronor motsvarade 15 mil-

joner euro,

b) 15 procent av den juridiska personens omsättning närmast föregående

räkenskapsår eller, i förekommande fall, motsvarande omsättning på kon-
cernnivå, eller

c) tre gånger den vinst som den juridiska personen, eller någon annan,

gjort till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa,

1 Prop. 2018/19:4, bet. 2018/19:FiU18, rskr. 2018/19:53.

SFS

2018:2030

Publicerad
den

13 december 2018

background image

2

SFS

2018:2030

2. för en fysisk person:
a) ett belopp som per den 2 juli 2014 i svenska kronor motsvarade 5 mil-

joner euro, eller

b) tre gånger den vinst som den fysiska personen, eller någon annan, gjort

till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Avgiften tillfaller staten.

7 § För en överträdelse som anges i 2 § 1�3 ska sanktionsavgiften som
högst fastställas till det högsta av

1. för en juridisk person:
a) ett belopp som per den 2 juli 2014 i svenska kronor motsvarade 2,5 mil-

joner euro,

b) två procent av den juridiska personens omsättning närmast föregående

räkenskapsår eller, i förekommande fall, motsvarande omsättning på kon-
cernnivå, eller

c) tre gånger den vinst som den juridiska personen, eller någon annan,

gjort till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa,

2. för en fysisk person:
a) ett belopp som per den 2 juli 2014 i svenska kronor motsvarade 1 mil-

jon euro, eller

b) tre gånger den vinst som den fysiska personen, eller någon annan, gjort

till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Avgiften tillfaller staten.

8 § För en överträdelse som anges i 2 § 4�8 ska sanktionsavgiften som
högst fastställas till det högsta av

1. för en juridisk person:
a) ett belopp som per den 2 juli 2014 i svenska kronor motsvarade 1 mil-

jon euro,

b) två procent av den juridiska personens omsättning närmast föregående

räkenskapsår eller, i förekommande fall, motsvarande omsättning på kon-
cernnivå, eller

c) tre gånger den vinst som den juridiska personen, eller någon annan,

gjort till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa,

2. för en fysisk person:
a) ett belopp som per den 2 juli 2014 i svenska kronor motsvarade

500 000 euro, eller

b) tre gånger den vinst som den fysiska personen, eller någon annan, gjort

till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Avgiften tillfaller staten.

18 § När sanktionsavgiftens storlek ska fastställas, ska särskild hänsyn tas
till sådana omständigheter som anges i 15 och 16 §§ samt till den berörda
personens finansiella ställning och, om det går att fastställa, den vinst som
personen, eller någon annan, gjort till följd av regelöverträdelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Anna Jegnell
(Finansdepartementet)