SFS 2018:2031 Förordning om ändring i förordningen (2016:1316) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbrukförordning

SFS2018-2031.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:1316) med

kompletterande bestämmelser till EU:s

marknadsmissbrukförordning

Utfärdad den 6 december 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2016:1316) med
kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbrukförordning

dels att rubriken till förordningen samt 1 och 10 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 8 a §, och närmast före 8 a § en ny

rubrik av följande lydelse.

Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s

marknadsmissbruksförordning och EU:s förordning om

referensvärden
1 §
Denna förordning kompletterar

1. lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s mark-

nadsmissbruksförordning, och

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den

8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instru-
ment och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och
om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU)
nr 596/2014.

Förordningen är meddelad med stöd av
� 2 kap. 6 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknads-

missbruksförordning i fråga om 10 §,

� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Underrättelse till Europeiska värdepappers- och

marknadsmyndigheten
8 a §
Finansinspektionen ska årligen lämna Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten de uppgifter som framgår av artikel 45.5 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011.

10 §1 Finansinspektionen får meddela föreskrifter om att sådana anmäl-
ningar som ska göras till Finansinspektionen enligt artikel 4.1 i marknads-
missbruksförordningen i stället ska göras till Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten.

1 �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

SFS

2018:2031

Publicerad
den

13 december 2018

background image

SFS

2018:2031

2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Anna Jegnell
(Finansdepartementet)