SFS 2018:2032 Förordning om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden

SFS2018-2032.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:572) om

värdepappersmarknaden

Utfärdad den 6 december 2018

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:572) om värdepappers-
marknaden ska införas en ny paragraf, 5 kap. 2 §, av följande lydelse.

5 kap.
2 §
1 Finansinspektionen ska årligen lämna Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten de uppgifter som framgår av artikel 71.4 i Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om mark-
nader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och
av direktiv 2011/61/EU, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2016/1034.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Anna Jegnell
(Finansdepartementet)

1 Tidigare 5 kap. 2 § upphävd genom 2017:712.

SFS

2018:2032

Publicerad
den

13 december 2018