SFS 2018:2033 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2018-2033.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 6 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 27 kap. 2 § offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

27 kap.
2 §
2 Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekono-
miska förhållanden i

1. särskilt ärende om revision eller annan kontroll i fråga om skatt samt

annan verksamhet som avser tullkontroll och som inte omfattas av 1 §,

2. ärende om kompensation för eller återbetalning av skatt,
3. ärende om anstånd med erläggande av skatt,
4. ärende om kassaregister enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), och
5. ärende om dokumentationsavgift enligt 49 b kap. skatteförfarande-

lagen.

Sekretess gäller i ärende enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hanter-

ing av vissa borgenärsuppgifter för uppgift om en enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan
att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men.

Sekretessen gäller inte
1. beslut i ärende som anges i första stycket 2 och 3 samt andra stycket,
2. beslut om undantag från skyldigheter som gäller kassaregister enligt

39 kap. 9 § skatteförfarandelagen,

3. beslut om kontrollavgift enligt 50 kap. skatteförfarandelagen, eller
4. beslut om dokumentationsavgift enligt 49 b kap. skatteförfarandelagen.
Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 3 eller 4 §.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:9, bet. 2018/19:SkU5, rskr. 2018/19:60.

2 Senaste lydelse 2011:1427.

SFS

2018:2033

Publicerad
den

13 december 2018