SFS 2018:2034 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

SFS2018-2034.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Utfärdad den 6 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen
(2011:1244)

dels att 1 kap. 1 §, 3 kap. 17 §, 22 a kap. 5�8 §§, 22 b kap. 5�9 §§, 26 kap.

19 a §, 44 kap. 3 §, 52 kap. 1 §, 62 kap. 8 §, 63 kap. 1, 7 och 8 §§, 66 kap. 5
och 7 §§, 67 kap. 12 § och rubriken närmast före 63 kap. 7 § ska ha följande
lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 49 b kap., två nya paragrafer,

51 kap. 2 § och 52 kap. 8 c §, och närmast före 52 kap. 8 c § en ny rubrik av
följande lydelse.

1 kap.
1 §
2 I denna lag finns bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatter
och avgifter.

Innehållet i lagen är uppdelat enligt följande.

AVDELNING VI. KONTROLLUPPGIFTER, DEKLARATIONER

OCH �VRIGA UPPGIFTER

49 a kap. � �&terkallelseavgift
49 b kap. � Dokumentationsavgift
50 kap. � Kontrollavgift

3 kap.
17 §
3 Med särskilda avgifter avses föreningsavgift, skattetillägg, åter-
kallelseavgift, dokumentationsavgift och kontrollavgift.

1 Prop. 2018/19:9, bet. 2018/19:SkU5, rskr. 2018/19:60.

2 Senaste lydelse 2017:185.

3 Senaste lydelse 2016:888.

SFS

2018:2034

Publicerad
den

13 december 2018

background image

2

SFS

22 a kap.


5 §4 I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas för rapporterings-
pliktiga konton:

1. att kontot är ett rapporteringspliktigt konto,
2. kontots identifikationsuppgifter,
3. kontots saldo eller värde vid utgången av året eller, om kontot har

avslutats under året, att kontot har avslutats och dess saldo eller värde
omedelbart före kontots avslutande, och

4. när det gäller konton som innehas av enheter, vilken eller vilka av de

personer som kontrolluppgiften lämnas för som är

a) fysiska personer med bestämmande inflytande över en passiv icke-

finansiell enhet som är kontohavare för det rapporteringspliktiga kontot, och

b) kontohavare för det rapporteringspliktiga kontot.
Om det rapporteringspliktiga kontot är ett sådant försäkringsavtal med

kontantvärde eller livränteavtal som avses i 2 kap. 21 § lagen (2015:62) om
identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-
avtalet, avses med saldo eller värde i första stycket 3 kontantvärdet eller
återköpsvärdet.

6 §5 I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas för rapporterings-
pliktiga konton som är sådana depåkonton som avses i 2 kap. 11 § första
stycket 2 lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton
med anledning av FATCA-avtalet:

1. sammanlagt bruttobelopp avseende ränta, utdelning respektive annan

avkastning på tillgångar på kontot som har tillgodoräknats eller betalats ut
till kontot eller avseende kontot under året, och

2. sammanlagt bruttobelopp avseende ersättning från försäljning eller

inlösen av tillgångar på kontot som, efter avdrag för försäljningsprovision
och liknande utgifter, har tillgodoräknats eller betalats ut till kontot eller
avseende kontot under året.

Uppgift enligt första stycket 2 ska bara lämnas om det rapporteringsskyl-

diga finansiella institutet är en värdepapperscentral enligt lagen (1998:1479)
om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller
har agerat som förvaltare, mäklare, ombud eller annan form av företrädare
för kontohavaren vid försäljningen eller inlösen.

7 §6 I kontrolluppgiften ska för rapporteringspliktiga konton som är sådana
inlåningskonton som avses i 2 kap. 11 § första stycket 1 lagen (2015:62) om
identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-
avtalet uppgift lämnas om sammanlagt bruttobelopp avseende ränta som har
tillgodoräknats eller betalats ut till kontot under året.

4 Senaste lydelse 2017:189.

5 Senaste lydelse 2017:189.

6 Senaste lydelse 2015:69.

2018:2034

background image

3

SFS

8 §7 I kontrolluppgiften ska för rapporteringspliktiga konton som inte är
depåkonton eller inlåningskonton uppgift lämnas om sammanlagt brutto-
belopp som har tillgodoräknats eller betalats ut under året avseende kontot
och som det rapporteringsskyldiga finansiella institutet är gäldenär eller
garant för.

Med sammanlagt bruttobelopp avses till exempel sammanräknade brutto-

belopp av betalningar som har gjorts med anledning av försäljning eller
inlösen.

22 b kap.


5 §8 I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas för rapporterings-
pliktiga konton:

1. att kontot är ett rapporteringspliktigt konto,
2. den eller de stater eller jurisdiktioner som den person som kontroll-

uppgiften lämnas för har hemvist i eller kan antas ha hemvist i på det sätt
som avses i 4�8 kap. lagen (2015:911) om identifiering av rapporterings-
pliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella
konton,

3. kontots identifikationsuppgifter, och
4. kontots saldo eller värde vid utgången av året eller, om kontot har

avslutats under året, att kontot har avslutats.

När det gäller konton som innehas av enheter ska kontrolluppgiften även

innehålla uppgift om vilken eller vilka av de personer som kontrolluppgiften
lämnas för som är

1. fysiska personer med bestämmande inflytande över en passiv icke-

finansiell enhet som är kontohavare för det rapporteringspliktiga kontot, och

a) på vilket sätt de utövar bestämmande inflytande, i fråga om konton som

granskats enligt bestämmelserna i 7 kap. lagen om identifiering av rapporter-
ingspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella
konton, eller

b) om den informationen finns tillgänglig, på vilket sätt de utövar bestäm-

mande inflytande, i fråga om konton som granskats enligt bestämmelserna i
6 kap. samma lag, och

2. kontohavare för det rapporteringspliktiga kontot samt om kontohavaren

är en passiv icke-finansiell enhet eller en annan enhet.

Om det rapporteringspliktiga kontot är ett sådant försäkringsavtal med

kontantvärde eller livränteavtal som avses i 2 kap. 22 § lagen (2015:911) om
identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av
upplysningar om finansiella konton, avses med saldo eller värde i första
stycket 4 kontantvärdet eller återköpsvärdet.

7 Senaste lydelse 2015:69.

8 Senaste lydelse 2017:189.

2018:2034

background image

4

SFS

6 §9 I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas för rapporterings-
pliktiga konton som är sådana depåkonton som avses i 2 kap. 11 § första
stycket 2 lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton
vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton:

1. sammanlagt bruttobelopp avseende ränta, utdelning respektive annan

avkastning på tillgångar på kontot som har tillgodoräknats eller betalats ut
till kontot eller avseende kontot under året, och

2. sammanlagt bruttobelopp avseende ersättning från försäljning eller

inlösen av tillgångar på kontot som, efter avdrag för försäljningsprovision
och liknande utgifter, har tillgodoräknats eller betalats ut till kontot eller
avseende kontot under året.

Uppgift enligt första stycket 2 ska bara lämnas om det rapporterings-

skyldiga finansiella institutet är en värdepapperscentral enligt lagen
(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella
instrument eller har agerat som förvaltare, mäklare, ombud eller annan form
av företrädare för kontohavaren vid försäljningen eller inlösen.

7 §10 I kontrolluppgiften ska för rapporteringspliktiga konton som är
sådana inlåningskonton som avses i 2 kap. 11 § första stycket 1 lagen
(2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt
utbyte av upplysningar om finansiella konton uppgift lämnas om samman-
lagt bruttobelopp avseende ränta som har tillgodoräknats eller betalats ut till
kontot under året.

8 §11 I kontrolluppgiften ska för rapporteringspliktiga konton som inte är
depåkonton eller inlåningskonton uppgift lämnas om sammanlagt brutto-
belopp som har tillgodoräknats eller betalats ut under året avseende kontot
och som det rapporteringsskyldiga finansiella institutet är gäldenär eller
garant för.

Med sammanlagt bruttobelopp avses till exempel det sammanräknade

bruttobeloppet av betalningar som har gjorts med anledning av försäljning
eller inlösen.

9 §12 I kontrolluppgiften om odokumenterade konton ska uppgifter lämnas
om kontots identifikationsuppgifter och kontots saldo eller värde vid
utgången av året.

Om det odokumenterade kontot är ett sådant försäkringsavtal med kontant-

värde eller livränteavtal som avses i 2 kap. 22 § lagen (2015:911) om
identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upp-
lysningar om finansiella konton, avses med saldo eller värde kontantvärdet
eller återköpsvärdet.

26 kap.


19 a §13 En arbetsgivardeklaration ska även för varje betalningsmottagare
innehålla uppgift om

1. den ersättning för arbete som utbetalaren är skyldig att göra skatte-

avdrag för,

2. den ersättning som utbetalaren är skyldig att göra skatteavdrag för

enligt 13 kap. 3 och 4 §§,

9 Senaste lydelse 2017:189.

10 Senaste lydelse 2015:918.

11 Senaste lydelse 2015:918.

12 Senaste lydelse 2015:918.

13 Senaste lydelse 2017:387.

2018:2034

background image

5

SFS

3. skatteavdragets belopp,
4. den ersättning som utbetalaren är skyldig att betala arbetsgivaravgifter

för,

5. ersättning som är underlag för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen

(1998:676) om statlig ålderspensionsavgift, och

6. avdrag med tillämpning av 2 kap. 21 § socialavgiftslagen (2000:980).
Arbetsgivardeklarationen ska dock inte innehålla uppgift enligt första

stycket 1�4 om ersättningen är sådan som avses i 10 kap. 5 § första stycket 4
och 5 inkomstskattelagen (1999:1229).

44 kap.


3 §14 Ett föreläggande får inte förenas med vite om

1. det finns anledning att anta att den som ska föreläggas har begått en

gärning som är straffbelagd eller kan leda till skattetillägg, återkallelse-
avgift, dokumentationsavgift eller kontrollavgift, och

2. föreläggandet avser utredning av en fråga som har samband med den

misstänkta gärningen.

Om den som ska föreläggas är en juridisk person, gäller första stycket

även ställföreträdare för den juridiska personen.

49 b kap. Dokumentationsavgift


När ska dokumentationsavgift tas ut?


1 § Dokumentationsavgift ska tas ut av ett rapporteringsskyldigt finan-
siellt institut som ska lämna kontrolluppgifter enligt 22 a eller 22 b kap. och
som inte har samlat in och bevarat handlingar, uppgifter och annan dokumenta-
tion avseende ett finansiellt konto på det sätt som anges i

1. 4�7 kap. och 8 kap. 8 § lagen (2015:62) om identifiering av rapporter-

ingspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet,

2. 4�7 kap. och 8 kap. 9 § lagen (2015:911) om identifiering av rapporter-

ingspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella
konton, eller

3. 39 kap. 3 § denna lag, med avseende på kontrolluppgifter enligt 22 a och

22 b kap.

Beräkning av dokumentationsavgift


2 § Dokumentationsavgiften är 7 500 kronor för varje finansiellt konto som
inte har dokumenterats i enlighet med bestämmelserna som anges i 1 § 1�3.

Om ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut, för samma finansiella

konto, är skyldigt att lämna kontrolluppgift enligt både 22 a och 22 b kap.
eller att inhämta uppgifter och dokumentation avseende kontot enligt både
lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anled-
ning av FATCA-avtalet och lagen (2015:911) om identifiering av rappor-
teringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella
konton, ska bara en dokumentationsavgift tas ut.

14 Senaste lydelse 2016:888.

2018:2034

background image

6

SFS

51 kap.


2 § Vid bedömningen av om det är oskäligt att ta ut en dokumentations-
avgift med fullt belopp ska Skatteverket även beakta om bristen på doku-
mentation helt eller delvis har lett till ett ingripande på grund av att
bestämmelserna i 5 kap. 3 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism inte har följts.

52 kap.


1 §15 I detta kapitel finns bestämmelser om

� beslut om förseningsavgift (2 §),
� beslut om skattetillägg (3�8 a §§),
� beslut om återkallelseavgift (8 b §),
� beslut om dokumentationsavgift (8 c §),
� beslut om kontrollavgift (9 §),
� att särskild avgift inte får beslutas för en person som har avlidit (10 §),

och

� att särskild avgift tillfaller staten (11 §).

Beslut om dokumentationsavgift


8 c § Ett beslut om dokumentationsavgift ska meddelas senast sex år efter
det kalenderår då den kontrolluppgift enligt 22 a eller 22 b kap. som
dokumentationen avser ska lämnas eller skulle ha lämnats om det finansiella
kontot hade varit rapporteringspliktigt.

62 kap.


8 §16 Slutlig skatt beräknad enligt 56 kap. 9 § ska betalas senast den
förfallodag som infaller närmast efter det att 90 dagar har gått från den dag
då beslut om slutlig skatt fattades.

Följande skatter och avgifter ska vara betalda senast den förfallodag som

infaller närmast efter det att 30 dagar har gått från den dag beslut fattades:

1. annan skatt än F-skatt och särskild A-skatt samt avgifter som har

bestämts genom ett omprövningsbeslut eller efter ett beslut av domstol,

2. förseningsavgift och skattetillägg som har bestämts genom ett ompröv-

ningsbeslut eller efter ett beslut av domstol samt återkallelseavgift, doku-
mentationsavgift eller kontrollavgift,

3. särskild inkomstskatt som har beslutats enligt 54 kap. 2 §, samt
4. skatt och avgift som ska betalas enligt ett beslut om ansvar enligt

59 kap.

Slutlig skatt enligt andra stycket 1 samt förseningsavgift och skattetillägg

enligt andra stycket 2 behöver dock inte betalas före den förfallodag som
anges i första stycket.

Mervärdesskatt enligt andra stycket 1 samt skattetillägg enligt andra

stycket 2 som har beslutats med anledning av beslut om mervärdesskatt
behöver inte betalas före den förfallodag som anges i 3 §.

63 kap.


1 §17 I detta kapitel finns bestämmelser om

� ansökan om anstånd (2 §),
� deklarationsanstånd (3 §),

15 Senaste lydelse 2016:888.

16 Senaste lydelse 2016:888.

17 Senaste lydelse 2016:888.

2018:2034

background image

7

SFS

� ändringsanstånd (4 §),
� anstånd för att undvika betydande skada (5 §),
� anståndstid i fall som avses i 4 och 5 §§ (6 §),
� anstånd med att betala skattetillägg, återkallelseavgift, dokumentations-

avgift och kontrollavgift (7 och 7 a §§),

� säkerhet (8�10 §§),
� anstånd vid avyttring av tillgångar (11 §),
� anstånd när punktskatt ska betalas för helt varulager (12 §),
� anstånd vid totalförsvarstjänstgöring (13 §),
� anstånd med betalning av skatt i samband med uttagsbeskattning (14 §),
� anstånd med betalning av skatt i samband med återföring av investerar-

avdrag (14 a�14 c §§),

� anstånd på grund av synnerliga skäl (15 §),
� anståndsbeloppet (16�21 a §§),
� ändrade förhållanden (22�22 c §§), och
� anstånd som är till fördel för det allmänna (23 §).

Anstånd med att betala vissa särskilda avgifter


7 §18 Skatteverket ska bevilja anstånd med betalning av skattetillägg, åter-
kallelseavgift, dokumentationsavgift och kontrollavgift om den som avgiften
gäller har begärt omprövning av eller till förvaltningsrätten överklagat

1. beslutet om skattetillägg, återkallelseavgift, dokumentationsavgift eller

kontrollavgift, eller

2. beslutet i den fråga som har föranlett skattetillägget eller återkallelse-

avgiften.

Anstånd vid omprövning får dock inte beviljas om anstånd tidigare har

beviljats enligt första stycket med betalningen i avvaktan på en omprövning
av samma fråga.

Anståndet ska gälla fram till dess att Skatteverket eller förvaltningsrätten

har meddelat sitt beslut eller längst tre månader efter dagen för beslutet.

8 §19 Om det i de fall som avses i 4 eller 5 § kan antas att skatten eller
avgiften inte kommer att betalas i rätt tid, får anstånd beviljas bara om säker-
het ställs för skattens eller avgiftens betalning.

Första stycket gäller inte om
1. anståndsbeloppet är förhållandevis obetydligt,
2. det kan antas att skatten eller avgiften inte kommer att behöva betalas,
3. anståndet avser skattetillägg, återkallelseavgift, dokumentationsavgift

eller kontrollavgift,

4. det allmänna ombudet hos Skatteverket har ansökt om förhandsbesked,

eller

5. det annars finns särskilda skäl.

18 Senaste lydelse 2016:888.

19 Senaste lydelse 2016:888.

2018:2034

background image

8

SFS

66 kap.


5 §20 Ett beslut om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt, punkt-
skatt, slutlig skatt, skattetillägg, återkallelseavgift, dokumentationsavgift
eller anstånd med betalning av skatt eller avgift ska omprövas av en särskilt
kvalificerad beslutsfattare som tidigare inte har prövat frågan, om

1. den som beslutet gäller har begärt omprövning eller överklagat och inte

är ense med Skatteverket om utgången,

2. de omständigheter och bevis som åberopas inte redan har prövats vid

en sådan omprövning,

3. frågan ska prövas i sak, och
4. prövningen inte är enkel.
Första stycket gäller inte den första omprövningen av ett beslut enligt

53 kap. 2, 3 eller 4 §.

7 §21 En begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast
det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått
ut.

Begäran ska dock ha kommit in inom två månader från den dag då den

som beslutet gäller fick del av det om beslutet avser

1. registrering,
2. på vilket sätt preliminär skatt ska betalas,
3. godkännande för tonnagebeskattning eller återkallelse av godkännande

för tonnagebeskattning,

4. uppgifts- eller dokumentationsskyldighet,
5. föreläggande,
6. revision, tillsyn över kassaregister eller kontrollbesök,
7. tvångsåtgärder,
8. återkallelseavgift,
9. dokumentationsavgift,
10. kontrollavgift,
11. säkerhet för slutlig skatt för skalbolag,
12. betalning eller återbetalning av skatt eller avgift,
13. verkställighet, eller
14. avvisning av en begäran om omprövning eller ett överklagande eller

någon annan liknande åtgärd.

67 kap.


12 §22 Ett överklagande ska ha kommit in till Skatteverket senast det sjätte
året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut.

�verklagandet ska dock ha kommit in inom två månader från den dag då

den som beslutet gäller fick del av det om beslutet avser

1. registrering,
2. på vilket sätt preliminär skatt ska betalas,
3. godkännande för tonnagebeskattning eller återkallelse av godkännande

för tonnagebeskattning,

4. uppgifts- eller dokumentationsskyldighet,
5. deklarationsombud,
6. tvångsåtgärder,
7. återkallelseavgift,

20 Senaste lydelse 2016:888.

21 Senaste lydelse 2016:888.

22 Senaste lydelse 2016:888.

2018:2034

background image

9

SFS

8. dokumentationsavgift,
9. kontrollavgift,
10. säkerhet för slutlig skatt för skalbolag,
11. betalning eller återbetalning av skatt eller avgift,
12. verkställighet, eller
13. avvisning av en begäran om omprövning eller ett överklagande eller

någon annan liknande åtgärd.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Bestämmelserna i 22 a kap. 5�8 §§, 22 b kap. 5�9 §§ i den nya lydelsen

tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2019.

3. Bestämmelserna i 26 kap. 19 a § i den nya lydelsen tillämpas första

gången på arbetsgivardeklarationer som avser redovisningsperioder efter
ikraftträdandet.

4. Bestämmelserna i det nya 49 b kap. tillämpas första gången på upp-

gifter, handlingar och annan dokumentation som

a) samlas in eller ska samlas in efter den 31 december 2018, eller
b) finns tillgängliga hos det rapporteringsskyldiga finansiella institutet

den 1 januari 2019 och ska bevaras.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Martina Löfstrand

(Finansdepartementet)


2018:2034