SFS 2018:2035 Lag om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet

SFS2018-2035.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av

rapporteringspliktiga konton med anledning av

FATCA-avtalet

Utfärdad den 6 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2015:62) om identi-
fiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet

dels att 2 kap. 1, 9, 15, 16, 18 och 21 §§, 3 kap. 3 §, 4 kap. 6 §, 5 kap. 1 §,

6 kap. 2 §, 7 kap. 1, 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 4 a §, och närmast före 2 kap.

4 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.
1 §
I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till
hur vissa termer och uttryck används i lagen. Det finns definitioner och
förklaringar också i 3 kap.

Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck

samt förklaringar finns i nedan angivna paragrafer:

aktiv icke-finansiell enhet i 2�4 §§
amerikansk person i 21 §
amerikanskt territorium i 21 §
andel i eget kapital i 4 a §
befintligt konto i 21 §

Andel i eget kapital
4 a §
Med andel i eget kapital avses, när det är fråga om ett svenskt
handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person som är ett
finansiellt institut, en andel i handelsbolagets eller den juridiska personens
kapital eller i dess avkastning.

När det är fråga om en trust som är ett finansiellt institut anses en andel i

eget kapital innehas av varje person som betraktas som stiftare eller för-
månstagare till hela eller en del av trusten eller en annan fysisk person som
utövar verklig kontroll över trusten. En person ska betraktas som för-
månstagare till en trust om personen har rätt att direkt eller indirekt, såsom
genom ombud, få en fixerad eller diskretionär utdelning från trusten.

1 Prop. 2018/19:9, bet. 2018/19:SkU5, rskr. 2018/19:60.

SFS

2018:2035

Publicerad
den

13 december 2018

background image

2

SFS

9 § En enhet är ett finansiellt institut om den i sin näringsverksamhet, eller
om den förvaltas av en annan enhet som i sin näringsverksamhet, bedriver
en eller flera av följande verksamheter för en kunds räkning:

1. handel med penningmarknadsinstrument, valuta, valuta-, ränte- eller

indexinstrument, överlåtbara värdepapper eller råvarufutures,

2. individuell och kollektiv portföljförvaltning, eller
3. annan verksamhet som innebär att pengar eller andra medel investeras,

administreras eller förvaltas.

Första stycket ska tolkas i enlighet med definitionen av begreppet

finansiellt institut i de i februari 2012 antagna rekommendationerna från
arbetsgruppen för finansiella åtgärder (Financial Action Task Force, FATF)
som avses i artikel 1.1 j andra stycket i FATCA-avtalet.

Sådana finansiella institut som avses i första stycket benämns i denna lag

investeringsenheter.

15 § Med kontantvärde avses det belopp som är det högsta av

1. det belopp som en kontohavare har rätt att få vid återköp, uppsägning

eller annat upphörande av ett avtal, utan avdrag för avgifter för återköp eller
pantsättning, eller

2. det belopp som kontohavaren kan låna i enlighet med eller med hjälp

av avtalet.

I kontantvärdet ska dock inte ingå belopp som betalas i enlighet med ett

försäkringsavtal och är

1. en personskade- eller sjukdomsförmån eller annan försäkringsförmån

som utgör ersättning för ekonomisk skada som uppkommit i samband med
en sådan händelse som försäkringen gäller för,

2. en återbetalning till försäkringstagaren av premie, exklusive försäk-

ringsavgifter, som tidigare har betalats i enlighet med ett försäkringsavtal
som inte är en dödsfallsförsäkring, på grund av att avtalet hävts eller sagts
upp, risken reducerats under försäkringsavtalets löptid eller premien ändrats
till följd av en korrigering av ett räknefel eller annat misstag, eller

3. en återbäring till försäkringstagaren på grundval av det försäkrings-

tekniska utfallet för avtalet eller gruppen i fråga.

16 § Med kontohavare avses den person som har registrerats eller identi-
fierats som innehavare av ett finansiellt konto.

Om det finansiella kontot är ett försäkringsavtal med kontantvärde eller

ett livränteavtal, avses med kontohavare varje person som kan få rätt till
kontantvärdet eller har rätt att ändra avtalets förmånstagare. Om det inte
finns någon person som kan få rätt till kontantvärdet eller har rätt att ändra
förmånstagare, ska varje person som i avtalet anges som försäkringstagare
och varje person med förvärvade rättigheter till utbetalning i enlighet med
avtalet anses som kontohavare. När utbetalningar börjar göras från ett
försäkringsavtal med kontantvärde eller ett livränteavtal, anses varje person
som har rätt till utbetalning som kontohavare.

2018:2035

background image

3

SFS

När en person som inte är ett finansiellt institut eller som är ett finansiellt

institut etablerat eller registrerat i ett amerikanskt territorium förvaltar ett
finansiellt konto i egenskap av ombud, förmyndare, förvaltare, behörig
undertecknare, investeringsrådgivare eller förmedlare till förmån för annan
person eller för annan persons räkning, ska den andra personen anses vara
innehavare av kontot. Ombudet, förmyndaren, förvaltaren, den behöriga
undertecknaren, investeringsrådgivaren eller förmedlaren ska på begäran
lämna uppgift till det rapporteringsskyldiga finansiella institut där kontot
finns om kontohavarens identitet.

18 § Med person med bestämmande inflytande avses en fysisk person som
utövar kontroll över en enhet. När det är fråga om en trust ska stiftaren,
förvaltaren, beskyddaren, förmånstagaren eller förmånstagarkretsen och
varje annan fysisk person som utövar verklig kontroll över trusten anses vara
personer med bestämmande inflytande. När det är fråga om en juridisk
konstruktion som inte är en trust avses personer i samma eller motsvarande
ställning som personer med bestämmande inflytande över en trust. Begreppet
ska tolkas i enlighet med de rekommendationer från arbetsgruppen för
finansiella åtgärder (Financial Action Task Force, FATF) som anges i 9 §
andra stycket.

21 § I denna lag avses med

amerikansk person: en
1. amerikansk medborgare eller en annan fysisk person med hemvist i

USA,

2. i utlandet delägarbeskattad juridisk person eller ett aktiebolag,

registrerat i USA eller i enlighet med amerikansk federal eller delstatlig
lagstiftning, eller

3. trust, om
a) en domstol i USA har behörighet att besluta eller döma i väsentligen

alla frågor som rör trustens administration, och

b) en eller flera amerikanska personer eller ett dödsbo efter en avliden

amerikansk fysisk person har behörighet att kontrollera alla väsentliga beslut
i trusten,

amerikanskt territorium: Amerikanska Samoa, Samväldet Nordmarianerna,

Territoriet Guam, Samväldet Puerto Rico eller Amerikanska Jungfruöarna,

befintligt konto: ett finansiellt konto som öppnades den 30 juni 2014 eller

tidigare,

behörig förmedlare: ett finansiellt institut som har ingått avtal med den

amerikanska federala skattemyndigheten om att agera som sådan behörig
förmedlare som benämns Qualified Intermediary,

dotterföretag: dotterföretag i enlighet med det begreppets betydelse enligt

aktiebolagslagen (2005:551),

enhet: en juridisk person eller en annan juridisk konstruktion såsom en

trust,

FATCA: avsnitt 1471�1474 i kapitel 4 i USA:s Internal Revenue Code

från 1986 och U.S. Treasury Regulations till avsnitt 1471�1474 i USA:s
Internal Revenue Code,

försäkringsavtal: ett annat avtal än ett livränteavtal, som innebär att

utfärdaren förbinder sig att betala ut ett belopp vid ett eller flera tillfällen till
följd av en specifik oviss händelse förknippad med dödsfall, sjukdom,
olycksfall, skadeståndsanspråk eller egendomsskada,

2018:2035

background image

4

SFS

försäkringsavtal med kontantvärde: ett försäkringsavtal som har ett

kontantvärde som överstiger 50 000 US-dollar och som inte är ett ansvars-
återförsäkringsavtal mellan två försäkringsföretag,

icke FATCA-deltagande finansiellt institut: ett finansiellt institut som

identifierats som ett sådant enligt 6 kap. 8 §,

källskatteinnehållande enhet: ett finansiellt institut som har ingått avtal

med den amerikanska federala skattemyndigheten om att agera som käll-
skatteinnehållande i utlandet delägarbeskattad juridisk person eller käll-
skatteinnehållande trust,

källskattepliktig betalning med amerikansk källa: betalning av ränta,

utdelning, hyra, lön, arvode, premie, livränta, vederlag, ersättning och annan
fastställd eller fastställbar årlig eller periodisk avkastning, vinst och
inkomst, om betalningen härrör från en källa i USA,

livränteavtal: ett avtal
a) enligt vilket utfärdaren förbinder sig att göra utbetalningar under en

viss tidsperiod som helt eller delvis bestäms med hänsyn till den förväntade
livslängden för en eller flera personer, eller

b) som betraktas som livränteavtal i enlighet med den stats eller

jurisdiktions lagstiftning, föreskrifter eller praxis där avtalet slöts och i
enlighet med vilken utfärdaren förbinder sig att göra utbetalningar under ett
visst antal år,

nytt konto: ett finansiellt konto som öppnas den 1 juli 2014 eller senare,
partnerjurisdiktion: en stat eller jurisdiktion med vilken USA har ett

gällande avtal för att underlätta genomförandet av FATCA,

passiv icke-finansiell enhet: en enhet som inte är ett finansiellt institut

eller en aktiv icke-finansiell enhet,

rapporteringspliktigt konto: ett finansiellt konto som har identifierats som

ett sådant enligt bestämmelserna i 4�8 kap., om det inte innehas uteslutande
av en eller flera personer som är undantagna faktiska innehavare enligt
3 kap.,

specificerad amerikansk person: en amerikansk person som inte är

undantagen från begreppet specificerad amerikansk person enligt artikel 1.1 ff
i FATCA-avtalet i den ursprungliga lydelsen.

3 kap.
3 §
Följande konton är undantagna från rapporteringsplikt:

1. pensionsförsäkring som uppfyller kraven i inkomstskattelagen

(1999:1229) och som tecknas och förvaltas i Sverige, om premier betalas av
en arbetsgivare till förmån för en anställd som utför tjänster i Sverige,

2. viss temporär dödsfallsförsäkring,
3. konto som innehas av dödsbo,
4. spärrat konto,
5. partnerjurisdiktionskonto, och
6. kvalificerat kreditkortskonto.
Undantaget i första stycket 3 gäller endast till och med det fjärde kalender-

året efter det kalenderår då dödsfallet inträffade. Intyganden som ska inhäm-
tas enligt 7 kap. avseende sådana konton ska, i stället för vad som anges där,
inhämtas senast den 31 december det femte kalenderåret efter det kalenderår
då dödsfallet inträffade.

2018:2035

background image

5

SFS

4 kap.
6 §
Oavsett vad som sägs i 3�5 §§ ska ett konto vars saldo eller värde
uppgick till mer än 1 000 000 US-dollar den 30 juni 2014 eller vid utgången
av 2015 eller ett senare kalenderår anses vara ett rapporteringspliktigt konto
om det finns en tjänsteman som har särskilt ansvar för kontakterna med
kontohavaren och den tjänstemannen har eller får kännedom om att konto-
havaren är en specificerad amerikansk person. Ett rapporteringsskyldigt
finansiellt institut ska ha processer och rutiner så att en sådan tjänsteman kan
upptäcka om och när omständigheterna ändras på ett sådant sätt att ett konto
blir ett rapporteringspliktigt konto enligt 3�5 §§ eller denna paragraf samt
att den ändrade omständigheten beaktas vid tillämpningen av 3�5 §§.
Exempel på en sådan ändrad omständighet är om tjänstemannen underrättas
om att kontohavaren har en ny postadress i USA.

5 kap.
1 §
Innan en fysisk person öppnar ett nytt konto hos ett rapporterings-
skyldigt finansiellt institut ska institutet inhämta ett intygande från den
fysiska personen där han eller hon uppger de omständigheter som behövs
för att avgöra om han eller hon har hemvist i USA.

Om det av det intygandet framgår att den fysiska personen har hemvist i

USA, ska det rapporteringsskyldiga finansiella institutet innan kontot
öppnas även inhämta ett intygande från den fysiska personen som innehåller
hans eller hennes amerikanska skatteregistreringsnummer, om detta inte
anges redan i det intygande som inhämtats enligt första stycket.

6 kap.
2 §
2 För att fastställa om en enhet är en specificerad amerikansk person,
ska det rapporteringsskyldiga finansiella institutet granska den information
som inhämtats för att kunna upprätthålla kontakterna med kontohavaren
eller på grund av bestämmelser i lagen (2017:630) om åtgärder mot penning-
tvätt och finansiering av terrorism eller i annan författning. Om det finns
skäl att anta att kontohavaren är en amerikansk person, ska kontohavaren
anses vara en specificerad amerikansk person om det rapporteringsskyldiga
finansiella institutet inte

1. inhämtar ett intygande från kontohavaren om att kontohavaren inte är

en specificerad amerikansk person, eller

2. utifrån den övriga information som det rapporteringsskyldiga finan-

siella institutet har tillgång till eller information som är allmänt tillgänglig
kan fastställa att kontohavaren inte är en specificerad amerikansk person.

Det finns skäl att anta att kontohavaren är en amerikansk person enligt

första stycket om det finns

1. uppgift om att kontohavaren bildats i USA eller i enlighet med

amerikansk lagstiftning,

2. uppgift om att kontohavaren har en amerikansk adress, eller
3. annan uppgift som talar för att kontohavaren är en amerikansk person.

2 Senaste lydelse 2017:661.

2018:2035

background image

6

SFS

7 kap.


1 § Ett nytt konto är ett rapporteringspliktigt konto om det innehas av en
eller flera enheter som är specificerade amerikanska personer. Ett konto är
också ett rapporteringspliktigt konto om det innehas av en eller flera andra
enheter som är passiva icke-finansiella enheter och över vilka en eller flera
fysiska personer som är medborgare eller har hemvist i USA har bestäm-
mande inflytande.

Ett nytt konto är dock inte ett rapporteringspliktigt konto om
1. kontohavaren är ett deltagande finansiellt institut,
2. det rapporteringsskyldiga finansiella institutet innan kontot öppnas

inhämtar ett intygande från kontohavaren om att den är ett finansiellt institut
som bedöms följa FATCA-reglerna eller en undantagen faktisk innehavare
i enlighet med relevanta amerikanska författningar, eller

3. när kontohavaren är ett deltagande finansiellt institut eller ett registrerat

finansiellt institut som bedöms följa FATCA-reglerna, det rapporterings-
skyldiga finansiella institutet kontrollerar kontohavarens identifieringsnummer
som internationell förmedlare på amerikanska federala skattemyndighetens
lista över icke-amerikanska finansiella institut.

3 §3 För att fastställa vilka personer som är personer med bestämmande
inflytande i en enhet, får det rapporteringsskyldiga finansiella institutet för-
lita sig på den information som inhämtats på grund av bestämmelser i lagen
(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

För att fastställa om en person med bestämmande inflytande är med-

borgare eller har hemvist i USA, ska det rapporteringsskyldiga finansiella
institutet innan ett konto öppnas inhämta ett intygande från kontohavaren
eller från personerna med bestämmande inflytande.

Om det av intygandet framgår att en eller flera personer med bestäm-

mande inflytande är medborgare eller har hemvist i USA, ska det rapporter-
ingsskyldiga finansiella institutet inhämta ett intygande från kontohavaren
eller personerna med bestämmande inflytande som innehåller dennes eller
deras skatteregistreringsnummer, om dessa inte anges redan i det intygande
som inhämtats enligt andra stycket.

4 § I alla andra fall än som avses i 2 § och 3 § första stycket ska det
rapporteringsskyldiga finansiella institutet innan kontot öppnas inhämta ett
intygande från kontohavaren för att fastställa om de omständigheter som är
av betydelse för tillämpningen av 1 § föreligger.

Om det av intygandet framgår att kontohavaren är en specificerad

amerikansk person, ska det rapporteringsskyldiga finansiella institutet innan
kontot öppnas även inhämta ett intygande från kontohavaren som innehåller
dennes amerikanska skatteregistreringsnummer.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Bestämmelserna i 3 kap. 3 §, 5 kap. 1 § och 7 kap. 1, 3 och 4 §§ i den nya

lydelsen tillämpas i fråga om konton som öppnas efter den 31 december 2018.

3. Bestämmelserna i 2 kap. 15 och 16 §§ i den nya lydelsen tillämpas

första gången i fråga om uppgifter som avser kalenderåret 2019.

3 Senaste lydelse 2017:661.

2018:2035

background image

7

SFS

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling

(Finansdepartementet)

2018:2035