SFS 2018:2036 Lag om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

SFS2018-2036.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av

rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av

upplysningar om finansiella konton

Utfärdad den 6 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2015:911) om
identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av
upplysningar om finansiella konton

dels att 2 kap. 1, 9, 15, 16, 18 och 22 §§, 3 kap. 1, 2, 5 och 11 §§, 4 kap.

9 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 1�4 §§ och 8 kap. 3 § ska ha följande
lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 4 a §, och närmast före

2 kap. 4 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.
1 §
2 I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till
hur vissa termer och uttryck används i lagen. Det finns även definitioner och
förklaringar i 3 och 8 kap.

Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck

samt förklaringar finns i nedan angivna paragrafer:

aktiv icke-finansiell enhet i 2�4 §§
andel i eget kapital i 4 a §
annan stat eller jurisdiktion i 22 §

Andel i eget kapital
4 a §
Med andel i eget kapital avses, när det är fråga om ett svenskt
handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person som är ett
finansiellt institut, en andel i handelsbolagets eller den juridiska personens
kapital eller i dess avkastning.

När det är fråga om en trust som är ett finansiellt institut anses en andel i

eget kapital innehas av varje person som betraktas som stiftare eller
förmånstagare till hela eller en del av trusten eller en annan fysisk person
som utövar verklig kontroll över trusten. En person ska betraktas som
förmånstagare till en trust om personen har rätt att direkt eller indirekt,
såsom genom ombud, få en fixerad eller diskretionär utdelning från trusten.

1 Prop. 2018/19:9, bet. 2018/19:SkU5, rskr. 2018/19:60.

2 Senaste lydelse 2017:190.

SFS

2018:2036

Publicerad
den

13 december 2018

background image

2

SFS

9 § En enhet är ett finansiellt institut, om

1. den i sin näringsverksamhet huvudsakligen bedriver en eller flera av

följande verksamheter för en kunds räkning:

a) handel med penningmarknadsinstrument, valuta, valuta-, ränte- eller

indexinstrument, överlåtbara värdepapper eller råvarufutures,

b) individuell och kollektiv portföljförvaltning, eller
c) annan verksamhet som innebär att finansiella tillgångar investeras,

administreras eller förvaltas, eller

2. dess bruttointäkter huvudsakligen kommer från investering i, återin-

vestering i eller handel med finansiella tillgångar och den förvaltas av en
annan enhet som är en sådan enhet som beskrivs i 1 eller i 7, 8 eller 10 §.

Vid tillämpning av första stycket ska en enhet anses i sin närings-

verksamhet huvudsakligen bedriva en eller flera verksamheter, eller dess
bruttointäkter anses huvudsakligen komma från en eller flera verksamheter,
om enhetens samlade intäkter från dessa verksamheter motsvarar eller över-
stiger 50 procent av enhetens sammanlagda intäkter under den av följande
perioder som är kortast:

1. den treårsperiod som avslutas vid utgången av det räkenskapsår som

föregår tidpunkten då bedömningen görs, eller

2. den period som enheten har existerat.
Första stycket ska tolkas i enlighet med definitionen av begreppet

finansiellt institut i de i februari 2012 antagna rekommendationerna från
arbetsgruppen för finansiella åtgärder (Financial Action Task Force, FATF)
som avses i tredje stycket punkt A.6 avsnitt VIII i bilaga I till rådets direktiv
2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om
beskattning.

Sådana finansiella institut som avses i första stycket benämns i denna lag

investeringsenheter.

15 § Med kontantvärde avses det belopp som är det högsta av

1. det belopp som en kontohavare har rätt att få vid återköp, uppsägning

eller annat upphörande av ett avtal, utan avdrag för avgifter för återköp eller
pantsättning, eller

2. det belopp som kontohavaren kan låna i enlighet med eller med hjälp

av avtalet.

I kontantvärdet ska det dock inte ingå belopp som betalas i enlighet med

ett försäkringsavtal och som

1. betalas med anledning av en dödsfallsförsäkring och uteslutande till

följd av den försäkrades dödsfall,

2. är en personskade- eller sjukdomsförmån eller annan försäkrings-

förmån som utgör ersättning för ekonomisk skada som uppkommit i sam-
band med en sådan händelse som försäkringen gäller för,

3. är en återbetalning till försäkringstagaren av premie, exklusive

försäkringsavgifter, som tidigare har betalats i enlighet med ett försäkrings-
avtal som inte är ett livränteavtal eller en dödsfallsförsäkring, på grund av
att avtalet hävts eller sagts upp, risken reducerats under försäkringsavtalets
löptid eller premien ändrats till följd av en korrigering av ett räknefel eller
annat misstag avseende premien,

4. är en återbäring till försäkringstagaren, utom vid uppsägning, om

återbäringen avser ett försäkringsavtal enligt vilket de enda förmåner som
ska betalas ut är sådana som anges i 2, eller

5. är avkastning på en förskottspremie eller en premiebetalning för ett

försäkringsavtal för vilket premien ska betalas minst en gång om året, om

2018:2036

background image

3

SFS

beloppet av förskottspremien eller premiebetalningen inte överstiger nästa
årspremie som ska betalas enligt avtalet.

16 § Med kontohavare avses den person som har registrerats eller identi-
fierats som innehavare av ett finansiellt konto.

Om det finansiella kontot är ett försäkringsavtal med kontantvärde eller

ett livränteavtal, avses med kontohavare varje person som kan få rätt till
kontantvärdet eller har rätt att ändra avtalets förmånstagare. Om det inte
finns någon person som kan få rätt till kontantvärdet eller har rätt att ändra
förmånstagare, ska varje person som i avtalet anges som försäkringstagare
och varje person med förvärvade rättigheter till utbetalning i enlighet med
avtalet anses som kontohavare. När utbetalningar börjar göras från ett
försäkringsavtal med kontantvärde eller ett livränteavtal, anses varje person
som har rätt till utbetalning som kontohavare.

När en person som inte är ett finansiellt institut förvaltar ett finansiellt

konto i egenskap av ombud, förmyndare, förvaltare, behörig undertecknare,
investeringsrådgivare eller förmedlare till förmån för en annan person eller
för en annan persons räkning, ska den andra personen anses vara innehavare
av kontot. Ombudet, förmyndaren, förvaltaren, den behöriga under-
tecknaren, investeringsrådgivaren eller förmedlaren ska på begäran lämna
uppgift till det rapporteringsskyldiga finansiella institut där kontot finns om
kontohavarens identitet.

18 § Med person med bestämmande inflytande avses en fysisk person som
utövar kontroll över en enhet. När det är fråga om en trust ska stiftaren,
förvaltaren, beskyddaren, förmånstagaren eller förmånstagarkretsen och
varje annan fysisk person som utövar verklig kontroll över trusten anses vara
personer med bestämmande inflytande. När det är fråga om en juridisk
konstruktion som inte är en trust, avses personer i samma eller motsvarande
ställning som personer med bestämmande inflytande över en trust. Be-
greppet ska tolkas i enlighet med de rekommendationer från arbetsgruppen
för finansiella åtgärder (Financial Action Task Force, FATF) som anges i
9 § tredje stycket.

22 §3 I denna lag avses med

annan stat eller jurisdiktion: om något annat inte anges, en annan stat eller

jurisdiktion än Sverige eller USA,

befintligt konto: ett finansiellt konto som öppnats den 31 december 2015

eller tidigare,

dotterföretag: dotterföretag i enlighet med det begreppets betydelse enligt

aktiebolagslagen (2005:551),

enhet: en juridisk person eller en annan juridisk konstruktion, såsom ett

bolag, en delägarbeskattad juridisk person, en trust eller en stiftelse,

försäkringsavtal: ett annat avtal än ett livränteavtal, som innebär att

utfärdaren förbinder sig att betala ut ett belopp vid ett eller flera tillfällen till
följd av en specifik oviss händelse förknippad med dödsfall, sjukdom,
olycksfall, skadeståndsanspråk eller egendomsskada,

försäkringsavtal med kontantvärde: ett försäkringsavtal som har ett

kontantvärde och som inte är ett ansvarsåterförsäkringsavtal mellan två
försäkringsföretag,

3 Senaste lydelse 2017:190.

2018:2036

background image

4

SFS

högvärdekonto: ett befintligt konto som innehas av en eller flera fysiska

personer och vars sammanräknade saldo eller värde uppgår till mer än
1 000 000 US-dollar den 31 december 2015 eller vid utgången av ett senare
kalenderår,

livränteavtal: ett avtal
1. enligt vilket utfärdaren förbinder sig att göra utbetalningar under en

viss tidsperiod som helt eller delvis bestäms med hänsyn till den förväntade
livslängden för en eller flera personer, eller

2. som betraktas som livränteavtal i enlighet med den stats eller

jurisdiktions lagstiftning, föreskrifter eller praxis där avtalet slöts och i
enlighet med vilken utfärdaren förbinder sig att göra utbetalningar under ett
visst antal år,

lågvärdekonto: ett befintligt konto som innehas av en eller flera fysiska

personer och vars sammanräknade saldo eller värde inte uppgår till mer än
1 000 000 US-dollar den 31 december 2015,

nytt konto: ett finansiellt konto som öppnats den 1 januari 2016 eller

senare,

odokumenterat konto: ett konto som ska anses vara ett odokumenterat

konto enligt 4 kap. 3 eller 11 §,

skatteregistreringsnummer: ett identifikationsnummer för skattebetalare

eller en funktionell motsvarighet till det om ett sådant nummer saknas.

3 kap.
1 §
4 Följande enheter är, även om de är finansiella institut, undantagna
från rapporteringsskyldighet:

1. Sveriges riksbank,
2. svenska myndighetsenheter,
3. internationella organisationer i Sverige,
4. breda pensionsfonder,
5. pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensions-

utfästelse m.m., om arbetsgivaren vars ansvar för pensionsutfästelse stiftel-
sen tryggar

a) är obegränsat skattskyldig i Sverige, och
b) inte är en investeringsenhet eller en passiv icke-finansiell enhet, och
6. kvalificerade utfärdare av kreditkort.
Enheter som avses i första stycket 1�3 ska dock inte vara undantagna från

rapporteringsskyldighet i den del deras verksamhet är sådan kommersiell
verksamhet som normalt bedrivs av sådana finansiella institut som anges i
2 kap. 7, 8 eller 10 §.

2 §5 Följande konton är undantagna från rapporteringsplikt:

1.

pensionsförsäkring som uppfyller kraven i inkomstskattelagen

(1999:1229) och som tecknas och förvaltas i Sverige, om premier betalas av
en arbetsgivare till förmån för en anställd som utför tjänster i Sverige,

2. viss temporär dödsfallsförsäkring,
3. konto som innehas av dödsbo,
4. spärrat konto,
5. kvalificerat kreditkortskonto, och
6. vilande konto.

4 Senaste lydelse 2017:190.

5 Senaste lydelse 2017:190.

2018:2036

background image

5

SFS

Undantaget i första stycket 3 gäller endast till och med det fjärde

kalenderåret efter det kalenderår då dödsfallet inträffade. Intyganden som
ska inhämtas enligt 7 kap. avseende sådana konton ska, i stället för vad som
anges där, inhämtas senast den 31 december det femte kalenderåret efter det
kalenderår då dödsfallet inträffade.

5 § Med bred pensionsfond avses en fond som etablerats i Sverige för att
tillhandahålla ålderspension eller ersättning vid nedsatt arbetsförmåga eller
dödsfall till förmånstagare som är eller tidigare har varit anställda, eller till
förmånstagare som angetts av sådana anställda, hos en eller flera arbetsgi-
vare på grundval av utförda tjänster, om fonden

1. inte har någon enskild förmånstagare som har rätt till mer än fem

procent av fondens tillgångar,

2. regleras av offentlig myndighet och rapporterar in uppgifter om sina

förmånstagare till Skatteverket, och

3. uppfyller minst ett av följande krav:
a) Den är generellt undantagen från beskattning i Sverige av investerings-

inkomst, eller dess investeringsinkomst är avdragsgill eller beskattas med en
lägre skattesats, enligt svensk lagstiftning på grund av fondens status som
pensionsordning eller ordning för andra pensionsförmåner.

b) Minst 50 procent av avsättningarna till fonden, bortsett från över-

föringar av tillgångar från andra undantagna pensionsfonder eller från
sådana pensionsförsäkringar som avses i 2 § första stycket 1, kommer från
den finansierande arbetsgivaren.

c) Utbetalningar eller uttag från fonden som inte är förenade med kost-

nader, bortsett från överföringar av tillgångar till andra undantagna
pensionsfonder eller till sådana pensionsförsäkringar som avses i 2 § första
stycket 1, medges endast vid specificerade händelser i samband med pensio-
nering, nedsatt arbetsförmåga eller dödsfall.

d) Avsättningar, med undantag för tillåtna kompensationsinbetalningar,

som arbetstagare gör till fonden begränsas med hänsyn till arbetstagarens
intjänade inkomst eller får inte överstiga 50 000 US-dollar per år.

11 §6 Med vilande konto avses ett annat finansiellt konto än ett liv-
ränteavtal om

1. kontots saldo eller värde vid utgången av kalenderåret inte överstiger

1 000 US-dollar,

2. kontohavaren inte har initierat några transaktioner på kontot eller på

något annat av sina konton hos det rapporteringsskyldiga finansiella
institutet under de senaste tre åren,

3. kontohavaren inte har kommunicerat med det rapporteringsskyldiga

finansiella institutet angående kontot eller något annat av sina konton hos
det institutet under de senaste sex åren, och

4. i fråga om försäkringsavtal med kontantvärde, det rapporterings-

skyldiga finansiella institutet inte har kommunicerat med kontohavaren
angående kontot eller något annat av kontohavarens konton hos det institutet
under de senaste sex åren.

6 Senaste lydelse 2017:190.

2018:2036

background image

6

SFS

4 kap.


9 § Oavsett vad som sägs i 5�8 §§ ska ett högvärdekonto som innehas av
en fysisk person, om något annat inte anges i 2 kap. 20 §, anses vara ett
rapporteringspliktigt konto om det finns en tjänsteman som har särskilt
ansvar för kontakterna med kontohavaren och den tjänstemannen har eller
får kännedom om att kontohavaren har hemvist i en annan stat eller
jurisdiktion. Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut ska ha processer
och rutiner så att en sådan tjänsteman kan upptäcka om och när om-
ständigheterna ändras på ett sådant sätt att kontot blir rapporteringspliktigt
enligt 5�8 §§ eller denna paragraf samt att den ändrade omständigheten
beaktas vid tillämpningen av 5�8 §§. Exempel på en sådan ändrad om-
ständighet är om tjänstemannen underrättas om att kontohavaren har en ny
postadress i en annan stat eller jurisdiktion.

5 kap.


1 § Innan en fysisk person öppnar ett nytt konto hos ett rapporterings-
skyldigt finansiellt institut ska institutet inhämta ett intygande från den
fysiska personen där han eller hon uppger vilken eller vilka stater och
jurisdiktioner han eller hon har hemvist i.

Om det av det intygandet framgår att den fysiska personen har hemvist i

en annan stat eller jurisdiktion, ska det rapporteringsskyldiga finansiella
institutet innan kontot öppnas även inhämta ett intygande från den fysiska
personen som innehåller hans eller hennes skatteregistreringsnummer i den
staten eller jurisdiktionen och födelsedatum, om dessa inte anges redan i det
intygande som inhämtats enligt första stycket.

6 kap.


2 §7 För att utreda om en enhet har hemvist i en annan stat eller jurisdik-
tion, ska det rapporteringsskyldiga finansiella institutet granska den in-
formation som inhämtats för att kunna upprätthålla kontakterna med
kontohavaren eller på grund av bestämmelser i lagen (2017:630) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller i annan för-
fattning. Om det finns skäl att anta att kontohavaren har hemvist i en annan
stat eller jurisdiktion, ska kontohavaren anses ha hemvist i den staten eller
jurisdiktionen om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet inte

1. inhämtar ett intygande från kontohavaren om att kontohavaren inte har

hemvist i denna stat eller jurisdiktion, eller

2. utifrån den övriga information som det rapporteringsskyldiga finansi-

ella institutet har tillgång till eller information som är allmänt tillgänglig kan
fastställa att kontohavaren inte har hemvist i denna stat eller jurisdiktion.

Det finns skäl att anta att kontohavaren har hemvist i en annan stat eller

jurisdiktion enligt första stycket om det finns

1. uppgift om att kontohavaren bildats i en annan stat eller jurisdiktion

eller i enlighet med lagstiftningen där,

2. uppgift om att kontohavaren har en adress i en annan stat eller

jurisdiktion, eller

3. annan uppgift som talar för att kontohavaren har hemvist i en annan stat

eller jurisdiktion.

7 Senaste lydelse 2017:662.

2018:2036

background image

7

SFS

7 kap.


1 § Om något annat inte anges i 2 kap. 20 § är ett nytt konto ett
rapporteringspliktigt konto

1. om det innehas av en eller flera enheter som har hemvist i en annan stat

eller jurisdiktion, eller

2. om det innehas av en eller flera enheter som är passiva icke-finansiella

enheter och över vilka en eller flera fysiska personer som har hemvist i en
annan stat eller jurisdiktion har bestämmande inflytande.

2 § För att fastställa om en enhet har hemvist i en annan stat eller
jurisdiktion, ska det rapporteringsskyldiga finansiella institutet innan ett
konto öppnas inhämta ett intygande från kontohavaren.

Ett intygande som avses i första stycket behöver dock inte inhämtas om

det av den information som det rapporteringsskyldiga finansiella institutet
har tillgång till eller information som är allmänt tillgänglig kan antas att
kontohavaren inte har hemvist i en annan stat eller jurisdiktion.

3 §8 För att fastställa om en enhet är en passiv icke-finansiell enhet, ska
det rapporteringsskyldiga finansiella institutet innan kontot öppnas inhämta
ett intygande om detta från kontohavaren. Ett sådant intygande behöver dock
inte inhämtas, om det utifrån den information som det rapporteringsskyldiga
finansiella institutet har tillgång till eller information som är allmänt
tillgänglig kan antas att kontohavaren är

1. en aktiv icke-finansiell enhet, eller
2. ett annat finansiellt institut än en sådan investeringsenhet som avses i

2 kap. 9 § första stycket 2 i en stat eller jurisdiktion som inte är en deltagande
jurisdiktion.

Vid tillämpning av första stycket 2 ska ett finansiellt instituts fasta

driftställe i en annan stat eller jurisdiktion anses vara ett finansiellt institut i
den staten eller jurisdiktionen.

4 §9 För att fastställa vilka personer som är personer med bestämmande
inflytande över en enhet, får det rapporteringsskyldiga finansiella institutet
förlita sig på den information som inhämtats på grund av bestämmelser i
lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism.

För att fastställa om en person med bestämmande inflytande har hemvist

i en annan stat eller jurisdiktion, ska det rapporteringsskyldiga finansiella
institutet innan ett konto öppnas inhämta ett intygande från kontohavaren
eller från personerna med bestämmande inflytande.

Om det av intygandet framgår att en eller flera personer med bestäm-

mande inflytande har hemvist i en annan stat eller jurisdiktion, ska det
rapporteringsskyldiga finansiella institutet innan kontot öppnas även in-
hämta ett intygande från kontohavaren eller personerna med bestämmande
inflytande som innehåller dennes eller deras skatteregistreringsnummer, om
dessa inte anges redan i det intygande som inhämtats enligt andra stycket.

8 Senaste lydelse 2017:190.

9 Senaste lydelse 2017:662.

2018:2036

background image

8

SFS

8 kap.


3 § Om inte något annat anges, ska ett kontos saldo eller värde vid till-
lämpningen av 3�8 kap. fastställas per den sista dagen av ett kalenderår eller
en annan lämplig rapporteringsperiod.

När ett kontos saldo eller värde vid utgången av ett kalenderår har

betydelse för granskningen enligt 3�8 kap., ska ett rapporteringsskyldigt
finansiellt institut räkna med kontots saldo eller värde per den sista dagen
för den rapporteringsperiod som löper ut samtidigt med kalenderåret eller
under kalenderåret.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Bestämmelserna i 5 kap. 1 § och 7 kap. 1�4 §§ i den nya lydelsen och

bestämmelsen i det nya 3 kap. 2 § andra stycket tillämpas i fråga om konton
som öppnas efter den 31 december 2018.

3. Bestämmelserna i 3 kap. 2 § första stycket och 3 kap. 5 § i den nya

lydelsen tillämpas första gången i fråga om uppgifter som avser kalenderåret
2019. Granskningen enligt 4�8 kap. av pensionsförsäkringar som inte är
undantagna från rapporteringsplikt och pensionssparkonton ska ha genomförts
senast den 30 april 2020. Om kontot öppnats efter den 31 december 2015
gäller vid granskningen att sådana intyganden som det rapporterings-
skyldiga finansiella institutet ska inhämta enligt bestämmelserna i 5 kap. ska
inhämtas senast den 30 april 2020.

4. Bestämmelserna i 3 kap. 1 § i den nya lydelsen tillämpas första gången

i fråga om uppgifter som avser kalenderåret 2019. För vinstandelsstiftelser
och pensionsstiftelser som är rapporteringsskyldiga finansiella institut gäller, i
stället för det som anges i 2 kap. 22 §, att nya konton är konton som öppnas
efter den 31 december 2018 och att befintliga konton är konton som öppnats
före den 1 januari 2019. Vinstandelsstiftelser och pensionsstiftelser som är
rapporteringsskyldiga finansiella institut ska ha genomfört granskningen av
befintliga konton enligt 4, 6 och 8 kap. senast den 31 december 2019.

5. Ett finansiellt institut, som enligt 3 kap. 1 § i den nya lydelsen blir

rapporteringsskyldigt, ska senast den 30 april 2019 göra en anmälan till
Skatteverket enligt 8 kap. 2 § om att det uppfyller kriterierna för att vara ett
rapporteringsskyldigt finansiellt institut enligt 2 kap. 21 §.

6. Bestämmelserna i 2 kap. 15 och 16 §§ och 3 kap. 11 § i den nya lydelsen

tillämpas första gången i fråga om uppgifter som avser kalenderåret 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling

(Finansdepartementet)

2018:2036