SFS 2018:2037 Lag om ändring i lagen (2018:625) om ändring i lagen (2017:1226) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

SFS2018-2037.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:625) om ändring i lagen

(2017:1226) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i

skatteförfarandelagen (2011:1244)

Utfärdad den 6 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 23 kap. 2 § lagen om ändring i lagen
(2018:625) om ändring i lagen (2017:1226) om ändring i lagen (2017:387)
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.

23 kap.
2 §
Kontrolluppgifter enligt 15 kap., 16 kap. 1 § om ersättning som avses
i 16 kap. 3 § 2 samt 4 § 1 a, 2 a och 3 a, 17, 19, 20, 21 kap., 22 kap. 2, 3,
9�11, 17�21 och 23�27 §§, 22 a kap. samt 22 b kap. ska även lämnas för
fysiska personer som är begränsat skattskyldiga.

Kontrolluppgift enligt 22 kap. 10 § ska också avse omständigheter som

medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7
lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Martina Löfstrand
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:9, bet. 2018/19:SkU5, rskr. 2018/19:60.

SFS

2018:2037

Publicerad
den

13 december 2018