SFS 2018:2038 Lag om ändring i lagen (2018:1139) om skatt på spel

SFS2018-2038.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1139) om skatt på spel

Utfärdad den 6 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i ikraftträdande- och övergångs-
bestämmelserna till lagen (2018:1139) om skatt på spel ska införas en ny
punkt, 4, av följande lydelse.

4. Vid tillämpningen av denna lag ska med
a) licenshavare jämställas den som har tillstånd enligt 25, 27, 32 eller 34 §

lotterilagen (1994:1000), och

b) licenspliktigt spel jämställas spel med tillstånd enligt 25, 27, 32 eller

34 § lotterilagen.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:9, bet. 2018/19:SkU5, rskr. 2018/19:60.

SFS

2018:2038

Publicerad
den

13 december 2018