SFS 2018:2039 Lag om ändring i lagen (2018:1143) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2018-2039.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1143) om ändring i

inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 6 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen
(1999:1229)2

dels att 8 kap. 3 § lagen i stället för lydelsen enligt lagen (2018:1143) om

ändring i den lagen ska ha följande lydelse,

dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen

(2018:1143) om ändring i den lagen ska införas en ny punkt, 3, av följande
lydelse.

8 kap.
3 §
Vinster i lotterier och kombinationsspel samt vid vadhållning är skatte-
fria om

� spelet tillhandahålls av någon som har licens enligt spellagen

(2018:1138) och spelet kräver licens enligt samma lag,

� spelet tillhandahålls i Sverige och spelet inte kräver licens enligt spel-

lagen, eller

� spelet tillhandahålls i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-

området (EES) och spelet inte kräver licens i Sverige.

Vinster vid vinstdragning på premieobligation är skattefria om vinst-

dragningen avser svenska premieobligationer eller om premieobligationen
ställts ut i en stat inom EES.

3. Vid tillämpningen av 8 kap. 3 § ska med spel som inte kräver licens

jämställas spel med tillstånd enligt lotterilagen (1994:1000).

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Elisabeth Sheikh
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:9, bet. 2018/19:SkU5, rskr. 2018/19:60.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS

2018:2039

Publicerad
den

13 december 2018