SFS 2018:2040 Lag om ändring i lagen (2018:1206) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2018-2040.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1206) om ändring i

inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 6 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 24 kap. 10 § och 25 a kap. 23 §
inkomstskattelagen (1999:1229)2 i stället för lydelsen enligt lagen
(2018:1206) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

24 kap.
10 §
Ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening eller ett
svenskt ömsesidigt försäkringsföretag som har tagit upp ett vinstandelslån,
får dra av vinstandelsräntan bara i den utsträckning som följer av 11�15 §§.

Med vinstandelsränta avses ränta vars storlek är beroende av det lån-

tagande företagets utdelning eller vinst och med vinstandelslån avses ett lån
med ränta som helt eller delvis är vinstandelsränta.

För annan ränta på vinstandelslån gäller allmänna bestämmelser om

avdrag i näringsverksamheten.

25 a kap.
23 §
Om ett företag som anges i 3 § direkt eller indirekt, genom ett eller
flera svenska handelsbolag, är delägare i ett svenskt handelsbolag som
avyttrat en delägarrätt med kapitalvinst, ska den del av vinsten som belöper
sig på delägarens andel inte tas upp. Detta gäller dock bara om en mot-
svarande kapitalvinst inte skulle ha tagits upp om delägaren själv hade
avyttrat tillgången. Vid bedömningen av om en kapitalvinst inte skulle ha
tagits upp enligt 24 kap. 33 § första stycket 2 eller 34 § ska andelsinnehavet
bestämmas utifrån storleken på delägarens indirekta innehav.

Vid tillämpning av första stycket likställs en i utlandet delägarbeskattad

juridisk person med ett svenskt handelsbolag.

Första stycket gäller inte om skalbolagsbeskattning ska ske enligt 9 a §.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Elisabeth Sheikh
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:9, bet. 2018/19:SkU5, rskr. 2018/19:60.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS

2018:2040

Publicerad
den

13 december 2018