SFS 2018:2041 Förordning om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

SFS2018-2041.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

Utfärdad den 6 december 2018

Regeringen föreskriver i fråga om skatteförfarandeförordningen (2011:1261)1

dels att nuvarande 5 kap. 7 a § ska betecknas 5 kap. 8 §,
dels att den nya 5 kap. 8 § samt 5 kap. 11 a § ska ha följande lydelse.

5 kap.
8 §
2 I en kontrolluppgift enligt 22 b kap. skatteförfarandelagen
(2011:1244) om rapporteringspliktiga konton ska, om kontrolluppgiften enligt
22 b kap. 5 § andra stycket 1 skatteförfarandelagen ska innehålla uppgift om
på vilket sätt bestämmande inflytande utövas, uppgift lämnas enligt följande
uppställning:

När det gäller ett konto som
innehas av

ska det anges om den fysiska
personen utövar ett bestämmande
inflytande genom

1. en juridisk person

a) ägande,
b) sin anställning eller sitt uppdrag
hos eller för den juridiska
personen, eller
c) att på annat sätt utöva verklig
kontroll över den juridiska perso-
nen.

2. en juridisk konstruktion som är
en trust

a) att vara stiftare,
b) att vara förvaltare eller, om för-
valtaren är en juridisk person, före-
trädare för förvaltaren,
c) att vara beskyddare,
d) att vara förmånstagare eller till-
höra förmånstagarkretsen, eller
e) att på annat sätt utöva verklig
kontroll över trusten.

1 Senaste lydelse av 5 kap. 7 a § 2015:924.

2 Tidigare 5 kap. 8 § upphävd genom 2017:192.

SFS

2018:2041

Publicerad
den

13 december 2018

background image

2

SFS

2018:2041

3. en annan juridisk konstruktion

a) att ha en ställning som motsvarar
– att vara stiftare,
– att vara förvaltare,
– att vara beskyddare,
– att vara förmånstagare eller till-
höra förmånstagarkretsen, eller
b) att på annat sätt utöva verklig
kontroll över den juridiska kon-
struktionen.

11 a §3 En kontrolluppgift enligt 22 a kap. skatteförfarandelagen
(2011:1244) ska även innehålla uppgift om amerikanskt skatteregistre-
ringsnummer eller motsvarande för den som kontrolluppgiften lämnas för.
Om amerikanskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande saknas, ska
kontrolluppgiften i stället innehålla uppgift om födelsedatum. En sådan kon-
trolluppgift ska även innehålla uppgift om det Global Intermediary
Identification Number (GIIN) som den uppgiftsskyldige fått vid registrering
hos den amerikanska federala skattemyndigheten.

En kontrolluppgift enligt 22 b kap. skatteförfarandelagen ska även inne-

hålla uppgifter om utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande,
födelsedatum och födelseort för den som kontrolluppgiften lämnas för.
Uppgift om födelseort behöver bara lämnas om den uppgiften finns i den
kontrolluppgiftsskyldiges elektroniskt sökbara databaser.

Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om inhämtande och läm-

nande av uppgifter om utländskt skatteregistreringsnummer, födelseort och
födelsedatum som behövs för att fullgöra Sveriges åtaganden inom det
internationella utbytet av information.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Förordningen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalender-

året 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria Åhrling
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2017:854.