SFS 2018:2046 Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

SFS2018-2046.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella

statistiken

Utfärdad den 12 december 2018

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2001:100) om den
officiella statistiken ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2019.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

SFS

2018:2046

Publicerad
den

18 december 2018

background image

2

SFS

2018:2046

Bilaga1

Den officiella statistiken

Officiell statistik

Ansvarig myndighet

UTBILDNING OCH FORSKNING
Skolväsende och barnomsorg

Statens skolverk

Högskoleväsende

Universitetskanslersämbetet

Studiestöd

Centrala studiestödsnämnden

Forskning

SCB

Befolkningens utbildning

SCB

Eftergymnasial yrkesutbildning

SCB

Folkhögskola

SCB

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.
För framställning av statistik över Skolväsende och barnomsorg får person-
uppgifter enligt 8 § behandlas som avser hälsa för elever inom skolformerna
grundsärskola, specialskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för
vuxna.

För framställning av statistik över Folkhögskola får personuppgifter

enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd.

1 Senaste lydelse 2018:35.