SFS 2018:2047 Förordning om ändring i förordningen (2016:370) om statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek

SFS2018-2047.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:370) om statsbidrag för

personalförstärkning i skolbibliotek

Utfärdad den 12 december 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2016:370) om statsbidrag
för personalförstärkning i skolbibliotek

dels att rubriken närmast före 4 § ska utgå,
dels att 4, 6 och 8 §§ ska ha följande lydelse.

4 § Statsbidrag lämnas för ett kalenderhalvår i sänder i den mån det finns
tillgång på medel.

6 § Statsbidrag får lämnas för anställning av personal som har utbildning
inom biblioteks- och informationsvetenskap och som innebär en personal-
förstärkning, i form av en utökad personalnärvaro i skolbiblioteken.

Om sådan personal som anges i första stycket inte finns att tillgå, får stats-

bidrag lämnas för anställning av personal som har annan lämplig utbildning.

Har en huvudman redan beviljats statsbidrag för personalförstärkning får

statsbidrag beviljas kommande kalenderhalvår för att huvudmannen ska
kunna bibehålla förstärkningen.

8 § Statsbidrag lämnas med ett schablonbelopp som motsvarar en fjärde-
del av en genomsnittlig årlig heltidslönekostnad på nationell nivå för biblio-
tekarier och arkivarier.

Om en huvudman ansöker om statsbidrag för anställning som inte omfat-

tar eller motsvarar heltid, ska bidragets storlek reduceras i motsvarande mån.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2019.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för beslut om statsbidrag som

har fattats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2018:2047

Publicerad
den

18 december 2018