SFS 2018:2048 Förordning om ändring i förordningen (1998:898) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

SFS2018-2048.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:898) om inrättande,

utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän

hamn

Utfärdad den 12 december 2018

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1998:898) om inrättande, ut-
vidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn ska ha följande
lydelse.

2 §1 När Sjöfartsverket överlämnar en fråga om allmän farled eller allmän
hamn till regeringen för prövning enligt 17 kap. 1 eller 3 § miljöbalken, ska
verket i sitt yttrande enligt 1 d § lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning
och avlysning av allmän farled och allmän hamn bland annat lämna de upp-
gifter som behövs för att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap.
miljöbalken följs samt uppgift om de samråd som skett enligt 6 kap. miljö-
balken. �ven i övrigt ansvarar Sjöfartsverket för att ett tillräckligt underlag
finns för regeringens prövning.

Denna förordning träder i kraft den 9 januari 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:971.

SFS

2018:2048

Publicerad
den

19 december 2018