SFS 2018:2049 Förordning om ändring i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

SFS2018-2049.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:1128) om fluorerade

växthusgaser

Utfärdad den 12 december 2018

Regeringen föreskriver att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestäm-
melserna till förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser ska ha
följande lydelse.

3.1 Föreskrifterna i 11 och 13 §§ ska inte tillämpas på mobil utrustning i

Försvarsmakten, Fortifikationsverket och Försvarets materielverk under
perioden 1 januari 2017 till och med den 31 december 2020. �ldre före-
skrifter gäller för sådan utrustning under den perioden.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:1339.

SFS

2018:2049

Publicerad
den

19 december 2018