SFS 2018:2050 Förordning om ändring i förordningen (2018:1823) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

SFS2018-2050.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1823) om ändring i

förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av

ärenden hos Finansinspektionen

Utfärdad den 6 december 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:911) om avgifter för
prövning av ärenden hos Finansinspektionen

dels att bilagan till förordningen i stället för lydelsen enligt förordningen

(2018:1823) om ändring i förordningen om avgifter för prövning av ärenden
hos Finansinspektionen ska ha följande lydelse,

dels att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen

(2018:1823) om ändring i förordningen om avgifter för prövning av ärenden
hos Finansinspektionen ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
2. I fråga om ansökningar om likställande av avvecklingssystem enligt

9 a § lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finans-
marknaden får avgifter enligt denna förordning tas ut även för ansökningar
som kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet. Äldre bestäm-
melser gäller dock i fråga om övriga ansökningar eller anmälningar som har
kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

SFS

2018:2050

Publicerad
den

19 december 2018

background image

2

SFS

Bilaga


För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande avgifts-
klasser tillämpas:

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass


Lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

Ansökan av fysisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling m.m. (2 §)

I

Ansökan av juridisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling m.m. (2 §)

J


Lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares

och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige


Lagen (1999:1309) om system för avveckling

av förpliktelser på finansmarknaden

Godkännande av avvecklingssystem (3 §)

L

Likställande av avvecklingssystem (9 a §)

L


Lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag


Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Undantag från vissa bestämmelser i lagen om bank- och finansieringsrörelse
(1 kap. 8 §)

G

Tillstånd att använda ordet bank i sitt företagsnamn (1 kap. 9 §)

D

Godkännande av bolagsordning, stadgar eller reglemente samt tillstånd att
driva bank- eller finansieringsrörelse (3 kap. 2 §)

R

Godkännande av ändring i bolagsordning, stadgar eller reglemente (3 kap. 4 §)

E

Tillstånd för kreditinstitut hemmahörande utanför EES att driva bank- eller
finansieringsrörelse från filial i Sverige (4 kap. 4 §)

R

Anmälan av kreditinstitut hemmahörande utanför EES om representations-
kontor i Sverige (4 kap. 6 §)

E

Underrättelse om filialetablering inom EES (5 kap. 1 §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid filialetablering inom EES (5 kap. 3 §)

D

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES (5 kap. 4 §)

G

Tillstånd för filialetablering utanför EES (5 kap. 5 §)

G

Anmälan om uppdragsavtal (6 kap. 7 § första stycket)

D

Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan för kredit-
institut vars fallissemang sannolikt skulle få betydande inverkan på finans-
marknaderna, andra företag, finansieringsvillkor eller ekonomin i stort
(6 a kap. 1 och 2 §§)

S–V

2018:2050

background image

3

SFS

Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan för kredit-
institut vars fallissemang sannolikt inte skulle få betydande inverkan på
finansmarknaderna, andra företag, finansieringsvillkor eller ekonomin i stort
(6 a kap. 1 och 2 §§)

O–R

Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan för kredit-
institut vars fallissemang sannolikt skulle få en ringa inverkan på finans-
marknaderna, andra företag, finansieringsvillkor eller ekonomin i stort
(6 a kap. 1 och 2 §§)

M

Ansökan om godkännande av avtal om koncerninternt finansiellt stöd för
kreditinstitut (6 b kap. 3 §)

M–S

Anmälan om givande av koncerninternt finansiellt stöd för kreditinstitut
(6 b kap. 11 §)

G

Tillstånd att skjuta upp avyttring av egendom i vissa fall (7 kap. 6 §)

G

Tillstånd till förvärv av egendom i vissa fall (7 kap. 12 §)

H

Prövning av om en delegat eller anställd har ledande ställning (8 kap. 5 §)

D

Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara bosatta inom EES
(10 kap. 1 §)

D

Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i ett bankaktiebolag
som är betydande att ha ytterligare ett uppdrag som styrelseledamot (10 kap.
8 b §)

G

Medgivande till minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från allmän
domstol (10 kap. 13 §)

G

Tillstånd att verkställa fusionsplan (10 kap. 20 och 25 §§)

M

Tillstånd för bankaktiebolag att använda ordet sparbank i sitt företagsnamn
(10 kap. 36 §)

D

Tillstånd till flyttning av ett europabolags säte till en annan stat (10 kap. 40 §
och 11 kap. 1 §)

J

Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i en kreditmarknads-
förening som är betydande att ha ytterligare ett uppdrag som styrelseledamot
(12 kap. 6 b §)

G

Tillstånd för förening att verkställa avtal om fusion (12 kap. 14 §)

G

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett kredit-
institut (14 kap. 1 §)

I


Lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet


Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013

av den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder

Underrättelse om användning av beteckningen EuVECA vid marknadsföring
av godkända riskkapitalfonder (artikel 14), inklusive anmälan om registrer-
ing av AIF-förvaltare enligt 2 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av
alternativa investeringsfonder

I

Ansökan om registrering av godkända riskkapitalfonder för vilka beteck-
ningen EuVECA ska användas (artikel 14a)

I

Underrättelse om marknadsföring av en ny godkänd riskkapitalfond (artikel 15 a)

F

2018:2050

background image

4

SFS

Underrättelse om marknadsföring av en godkänd riskkapitalfond i ytterligare
ett land inom EES (artikel 15 b)

D


Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013

av den 17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande

Underrättelse om användning av beteckningen EuSEF vid marknadsföring
av godkända fonder för socialt företagande (artikel 15), inklusive anmälan
om registrering av AIF-förvaltare enligt 2 kap. 3 § lagen (2013:561) om för-
valtare av alternativa investeringsfonder

I

Ansökan om registrering av godkända fonder för socialt företagande för
vilka beteckningen EuSEF ska användas (artikel 15a)

I

Underrättelse om marknadsföring av en ny godkänd fond för socialt före-
tagande (artikel 16 a)

F

Underrättelse om marknadsföring av en godkänd fond för socialt företagande
i ytterligare ett land inom EES (artikel 16 b)

D


Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013

av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och

värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012

Bedömning av gränsöverskridande likviditetsundergrupper vid ansökan om
undantag från likviditetskrav (artikel 8.3)

T

Tillstånd att räkna in dotterbolag vid beräkning av kapitalbaskrav m.m.
(artikel 9)

G

Ansökan om undantag från tillämpning av kapitalbaskrav (artikel 15)

H

Tillstånd för olika metoder för konsolidering (artikel 18)

G

Tillstånd att undanta vissa företag vid beräkning av de gruppbaserade kraven
m.m. (artikel 19.2)

G

Tillstånd att räkna in delårs- eller årsöverskott i kärnprimärkapital innan
stämmobeslut föreligger (artikel 26.2)

E

Tillstånd att klassificera kapitalinstrument som kärnprimärkapitalinstrument
(artikel 26.3)

H

Tillstånd att räkna in kapitalinstrument i kärnprimärkapital vid krissituationer
(artikel 31)

K

Tillstånd för avdrag av förmånsbestämda pensionsplaner (artikel 41)

G

Tillstånd att inte dra av innehav av kapitalbasinstrument i en enhet i den finan-
siella sektorn (artikel 49.1)

G

Tillstånd för utdelning på kapitalbasinstrument (artikel 73)

G

Tillstånd att använda en konservativ skattning när det gäller indexinnehav av
kapitalinstrument (artikel 76)

G

Tillstånd för återköp av kärnprimärkapitalinstrument (artikel 77 a)

I

Tillstånd för återköp av primärkapitaltillskott eller supplementärkapital-
instrument (artikel 77 b)

I

Tillstånd för ändring av beräkningsunderlag för fasta omkostnader (artikel 97)

G

Tillstånd för beräkning av riskvägda exponeringsbelopp (artikel 113)

G

Tillstånd att använda en grundläggande internmetod för att beräkna riskvägda
exponeringsbelopp (artikel 143)

T–Å

2018:2050

background image

5

SFS

Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda expo-
neringsbelopp när institutet redan har tillstånd att använda en grundläggande
internmetod (artikel 143)

S–Å

Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda expo-
neringsbelopp när institutet inte redan har tillstånd att använda en grundläggande
internmetod (artikel 143)

U–Å

Tillstånd att utföra metodändring i del av den internmetod för att beräkna risk-
vägda exponeringsbelopp som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 143) J–T

Tillstånd att tillämpa en grundläggande eller avancerad internmetod på expo-
neringar som tidigare undantagits för stegvis införande (artikel 143)

J–U

Ansökan om godkännande av utrullningsplan (artikel 148)

I

Tillstånd att byta från en internmetod för att beräkna riskvägda exponerings-
belopp till schablonmetoden (artikel 149)

I

Tillstånd att byta från en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda expo-
neringsbelopp till en grundläggande internmetod (artikel 149)

I

Medgivande till undantag från användning av en internmetod vid beräkning av
riskvägda exponeringsbelopp och förväntade förlustbelopp för en eller flera
exponeringsklasser (artikel 150)

I

Undantag från att beräkna och erkänna riskvägda exponeringsbelopp för utspäd-
ningsrisken för en typ av exponering som förorsakas av förvärvade företags-
eller hushållsfordringar (artikel 157.5)

G

Tillstånd att använda metoden med interna modeller för ramavtal om nettning
(artikel 221)

I

Tillstånd för att anse att en betydande kreditrisk ska anses överförd till tredje
part (artiklarna 243 och 244)

G

Anmälan om överföring av betydande kreditrisk (artikel 248)

G

Tillstånd att tillämpa annan behandling för att fastställa konverteringsfaktor
gällande förtida amorteringar som avser värdepapperiseringar av obekräftade
hushållsexponeringar (artikel 256)

G

Tillstånd för institut som inte är originator att använda den formelbaserade
metoden vid beräkning av riskvägda exponeringsbelopp vid värdepapperiseringar
(artikel 259)

G

Tillstånd att använda förenklad formelbaserad metod (artikel 262)

G

Tillstånd att använda annan metod vid beräkning av exponeringsbelopp gällande
likviditetsfaciliteter (artikel 263)

G

Tillstånd att använda en metod med interna modeller för att beräkna expo-
neringars värde (artikel 283)

J–U

Tillstånd att utföra metodändring i den metod med interna modeller som tidigare
godkänts av Finansinspektionen (artikel 283)

J–S

Tillstånd att använda nettningsavtal (artikel 296)

J

Tillstånd att använda ursprunglig eller återstående löptid i fråga om ränte-
kontrakt (artikel 298)

G

Tillstånd att använda en alternativ schablonmetod vid beräkning av kapitalbas-
kravet för operativa risker (artikel 312)

G–P

Tillstånd att använda en internmätningsmetod för att beräkna kapitalbaskravet
för operativa risker (artikel 312)

T–X

Tillstånd att utföra en väsentlig utvidgning eller metodändring i del av den
internmätningsmetod för att beräkna kapitalbaskravet för operativa risker som
tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 312)

J–T

2018:2050

background image

6

SFS

Anmälan om metodändring i del av den internmätningsmetod för att beräkna
kapitalbaskravet för operativa risker som tidigare godkänts av Finans-
inspektionen (artikel 312)

G–P

Tillstånd att byta från schablonmetoden till basmetoden (artikel 313)

G–P

Tillstånd att byta från internmätningsmetoden till basmetoden eller schablon-
metoden (artikel 313)

G–P

Tillstånd att använda en kombination av olika metoder vid beräkning av kapital-
baskrav för operativa risker (artikel 314)

J–T

Tillstånd att ändra beräkningen av det treåriga genomsnittet vid beräkningen av
den relevanta indikatorn vid användning av basmetoden (artikel 315)

G–P

Tillstånd att ändra beräkningen av det treåriga genomsnittet vid beräkningen av
den relevanta indikatorn vid användning av schablonmetoden (artikel 317)

G–P

Tillstånd att använda eget delta för optioner och warranter (artikel 329)

J–T

Tillstånd att använda känslighetsmodeller vid beräkning av positioner som avser
derivatinstrument (artikel 331)

J–T

Anmälan om dokumenterad metod för att bedöma om tillgångar uppfyller kapital-
baskrav för skuldinstrument som inte är värdepapperiseringar (artikel 336)

G–P

Tillstånd för andra institut än institut som är originatorer att använda formel-
baserad metod vid beräkning av kapitalbaskrav för värdepapperiseringsinstrument
(artikel 337)

G

Tillstånd att använda ett eget delta vid beräkning av totala nettopositioner i
valuta (artikel 352)

G–P

Tillstånd att undanta positioner som ett institut avsiktligt har skaffat för att säkra
sig mot kursförändringars negativa påverkan på dess kvoter enligt artikel 92.1
från beräkning av öppna nettopositioner i valuta (artikel 352.2)

G–P

Tillstånd att tillämpa kapitalbaskrav 0 procent för nära sammanhängande valutor
(artikel 354)

G

Tillstånd att använda ett eget delta vid beräkning av särskilda instrument (artikel 358)

J–T

Anmälan om användning av utökad löptidsmetod (artikel 361)

G

Tillstånd att använda intern modell för att beräkna kapitalbaskrav för en eller
flera riskkategorier (artikel 363)

S–X

Tillstånd för ändringar i användningen av interna modeller som institut har
tillstånd att använda, utvidgning av användningen av interna modeller särskilt
för ytterligare riskkategorier samt den första beräkningen av stressjusterade
Value-at-Risk-värden (artikel 363)

J–T

Medgivande om begränsad addend rörande föreskrivna utfallstest och multi-
plikationsfaktorer (artikel 366)

G

Tillstånd gällande omfattningen för den interna IRC-modellen (artikel 373)

J–T

Tillstånd att använda intern modell för korrelationshandel (artikel 377)

J–T

Tillstånd för användning av avancerad CVA för ett begränsat antal mindre port-
följer (artikel 383)

G–N

Anstånd med nedbringande av otillåtna stora exponeringar (artikel 396)

G

Tillstånd att undanta exponeringar (artikel 400.2 g)

G

Tillstånd att undanta exponeringar (artikel 400.2 h)

G

Tillstånd att tillämpa effekterna av finansiella säkerheter vid beräkning av expo-
neringsvärden enligt artikel 395.1 (artikel 401.2)

G

Tillstånd att använda en lägre utflödesprocentandel (artikel 422.8)

N

Undantag från krav att institut och insättare är etablerade i samma medlemsstat
vid ansökan om tillstånd enligt artikel 422.8 (artikel 422.9)

T

2018:2050

background image

7

SFS

Tillstånd att använda en högre inflödesprocentandel (artikel 425.4)

N

Undantag från krav att institut och insättare är etablerade i samma medlemsstat
vid ansökan om tillstånd enligt artikel 425.4 (artikel 425.5)

T

Tillstånd att avstå från att i exponeringsmåttet inbegripa vissa exponeringar
(artikel 429.7)

H

Förhandstillstånd att dra tillbaka beslut i fråga om tillämpning av arrange-
mang enligt artikel 473a (artikel 473a.9)

H

Tillstånd att beräkna bruttosoliditetsgrad vid kvartalets utgång (artikel 499.3)

G


Lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter

2018:2050