SFS 2018:2051 Förordning om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

SFS2018-2051.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter

för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Utfärdad den 6 december 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1135) om årliga
avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet1

dels att 3, 5, 6, 16 och 18 §§ och rubrikerna närmast före 6 och 16 §§ ska

ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 10 § ska lyda ⬝Avgiftsgrupp 6 � Vissa

statliga myndigheter⬝,

dels att det ska införas en ny paragraf, 9 a §, och närmast före 9 a § en ny

rubrik av följande lydelse.

3 §2 Avgift tas ut med stöd av bestämmelser i

�

31 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

� 73 § lagen (1972:262) om understödsföreningar,
� 39 § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan,
� 6 kap. 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
� 20 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verk-

samhet,

� 10 kap. 9 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och

tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

� 9 kap. 27 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och konto-

föring av finansiella instrument,

� 5 kap. 8 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),
� 5 kap. 7 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
� 10 kap. 11 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
� 13 kap. 16 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
� 22 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
� 7 kap. 13 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på

aktiemarknaden,

� 6 kap. 10 § första stycket lagen (2006:531) om särskild tillsyn över

finansiella konglomerat,

� 23 kap. 12 och 13 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
� 8 kap. 7 § lagen (2010:751) om betaltjänster,
� 17 kap. 29 § och 20 kap. 10 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),
� 5 kap. 7 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
� 14 § andra stycket lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser

till EU:s blankningsförordning,

1 Senaste lydelse av rubriken närmast före 10 § 2017:1191.

2 Senaste lydelse 2018:1234. �ndringen innebär bl.a. att hänvisningen till lagen (2000:1087) om

anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument tas bort ur förteckningen.

SFS

2018:2051

Publicerad
den

19 december 2018

background image

� 4 kap. 4 § lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s

förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,

� 13 kap. 15 § andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder,

� 33 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
� 9 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och

värdepappersbolag,

� 16 § lagen (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga

om revision,

� 5 kap. 10 § första stycket lagen (2016:1024) om verksamhet med

bostadskrediter,

� 1 kap. 3 § lagen (2016:1307) med kompletterande bestämmelser till

EU:s marknadsmissbruksförordning,

� 6 kap. 5 § lagen (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkrings-

verksamhet i premiepensionssystemet,

� 23 § lagen (2017:317) om kompletterande bestämmelser till EU:s för-

ordning om faktablad för Priip-produkter,

� 8 kap. 10 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, och
� 1 kap. 3 § andra stycket lagen (2018:2024) med kompletterande be-

stämmelser till EU:s förordning om referensvärden.

5 §3 För varje avgiftsgrupp som anges i 6�9 a §§ ska Finansinspektionen
beräkna ett sammanlagt avgiftsbelopp som baseras på dels gruppens andel
av inspektionens och Statistiska centralbyråns kostnader det närmast före-
gående kalenderåret, dels de kostnader som inspektionen och Statistiska
centralbyrån har beräknat för det aktuella kalenderåret.

Finansinspektionen ska fördela det sammanlagda avgiftsbeloppet för

respektive avgiftsgrupp 1, 2 och 4 på de företag som ingår i gruppen. Balans-
omslutningen vid utgången av det närmast föregående räkenskapsåret ska
utgöra grund för fördelningen. Varje företag i gruppen ska betala en avgift
som är proportionell i förhållande till företagets storlek.

Om det sker en väsentlig ändring i ett företags balansomslutning i

förhållande till närmast föregående räkenskapsår, får Finansinspektionen ta
förändringen i beaktande vid fördelningen av avgiftsbeloppet.

Finansinspektionen ska fördela det sammanlagda avgiftsbeloppet för

avgiftsgrupp 3 på de företag som ingår i gruppen. Varje företags andel av
den tid Finansinspektionen lagt på gruppen närmast föregående kalenderår
ska utgöra grund för fördelningen. Den kostnad som inte kan hänföras till
ett enskilt företag ska fördelas på de företag som ingår i gruppen utifrån
samma fördelningsgrund och med beaktande av typ av verksamhet enligt
8 §.

Finansinspektionen ska fördela det sammanlagda avgiftsbeloppet för

avgiftsgrupp 5 på de företag som ingår i gruppen. Varje företags andel av
den tid Finansinspektionen lagt på gruppen närmast föregående kalenderår
ska utgöra grund för fördelningen. Den kostnad som inte kan hänföras till
ett enskilt företag ska fördelas på de företag som ingår i gruppen utifrån
samma fördelningsgrund.

Den lägsta avgiften är 60 000 kr, om inte något annat anges i denna

förordning.

3 Senaste lydelse 2017:1191.

2

SFS 2018:2051

background image

Avgiftsgrupp 1 � Banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag,

Svenska skeppshypotekskassan, leverantörer av datarapporteringstjänster

och vissa utländska kreditinstituts filialer i Sverige4
6 §5 Avgift beräknad enligt 5 § ska betalas av svenska företag, om de

1. har tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

2. har tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden och är värdepappersbolag,

3. har tillstånd att driva verksamhet enligt lagen (1980:1097) om Svenska

skeppshypotekskassan, eller

4. enbart har tillstånd att tillhandahålla datarapporteringstjänster enligt

lagen om värdepappersmarknaden.

Avgift beräknad enligt 5 § ska också betalas av utländska kreditinstitut

som hör hemma inom EES och som driver verksamhet genom filial i
Sverige, om filialen är en betydande filial enligt 1 kap. 5 § lagen om bank-
och finansieringsrörelse. I stället för hela balansomslutningen ska 35 procent
av filialens balansomslutning vid utgången av det närmast föregående räken-
skapsåret utgöra grund för fördelningen enligt 5 § andra stycket.

Svenska skeppshypotekskassan och företag som enbart tillhandahåller

datarapporteringstjänster enligt lagen om värdepappersmarknaden ska
betala den lägsta avgiften.

Avgiftsgrupp 5 � Administratörer av referensvärden och vissa andra

enheter som tillhandahåller referensvärden
9 a § Avgift beräknad enligt 5 § ska betalas av

1. svenska administratörer som är auktoriserade eller registrerade av

Finansinspektionen enligt artikel 34 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/2011 av den 8 juni 2016 om index som används som
referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att
mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG
och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014, eller

2. sådana svenska enheter under tillsyn som av Finansinspektionen har

fått ett godkännande av ett referensvärde för användning i unionen enligt
artikel 33.1 i EU-förordningen.

Emittenter och företag av allmänt intresse6
16 §
7 Emittenter som avses i 16 kap. 1 § första stycket lagen (2007:528)
om värdepappersmarknaden ska betala en avgift på 10 000 kr.

18 §8 Utländska företag ska betala avgift enligt följande:

1. Försäkringsgivare från tredjeland som avses i 1 kap. 5 § första stycket 2

lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions-
instituts verksamhet i Sverige, som driver försäkringsrörelse i Sverige
genom generalagent eller filial, ska betala 25 000 kr.

2. Utländska förvaltningsbolag, med filial i Sverige, som avses i 1 kap.

6 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska betala 10 000 kr.

3. Utländska förvaltningsbolag som enligt 1 kap. 6 b § lagen om värde-

pappersfonder har tillstånd att förvalta värdepappersfonder, ska betala
10 000 kr per fond.

4 Senaste lydelse 2017:1193.

5 Senaste lydelse 2017:1193.

6 Senaste lydelse 2016:735.

7 Senaste lydelse 2017:1191.

8 Senaste lydelse 2018:1234.

3

SFS 2018:2051

background image

4. Kreditinstitut från ett annat land inom EES, med filial i Sverige, som

avses i 4 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och
som inte ska betala avgift enligt 6 § andra stycket, ska betala 25 000 kr.

5. Utländska värdepappersföretag från ett annat land inom EES, med filial

i Sverige, som avses i 4 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden och utländskt företag, med filial i Sverige, som
avses i 4 kap. 4 § samma lag, ska betala 25 000 kr.

6. Utländska företag som avses i 12 kap. 9 § lagen om värdepappers-

marknaden, som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i
Sverige, ska betala 25 000 kr.

7. Utländska företag som avses i 19 kap. 12 § lagen om värdepappers-

marknaden, som har tillstånd att driva clearingverksamhet från filial i
Sverige, ska betala 25 000 kr.

8. Utländska EES-baserade AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 1 § lagen

(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, som förvaltar en
fond som är etablerad i Sverige med stöd av artikel 5.1 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2017/1131 av den 14 juni 2017 om penning-
marknadsfonder, ska betala 15 000 kr per fond.

9. Utländska EES-baserade AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 2 § lagen

om förvaltare av alternativa investeringsfonder, som förvaltar en special-
fond, ska betala 15 000 kr per fond.

10. Utländska EES-baserade AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 6 § lagen

om förvaltare av alternativa investeringsfonder, som marknadsför en
alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare, ska betala
10 000 kr per fond.

11. Utländska EES-baserade AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 8 § lagen

om förvaltare av alternativa investeringsfonder, som driver verksamhet från
filial i Sverige, ska betala 10 000 kr.

12. Icke EES-baserade AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 11 § lagen om

förvaltare av alternativa investeringsfonder, som marknadsför en alternativ
investeringsfond till icke-professionella investerare, ska betala 10 000 kr per
fond.

13. Icke EES-baserade AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 13 § lagen om

förvaltare av alternativa investeringsfonder, som driver verksamhet från
filial i Sverige, ska betala 10 000 kr.

14. Utländska EES-baserade AIF-förvaltare, som förvaltar en fond som är

etablerad i Sverige med stöd av artikel 6.1 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2015/760 av den 29 april 2015 om europeiska långsiktiga
investeringsfonder, ska betala 15 000 kr.

15. Utländska företag med filial i Sverige och tillstånd enligt 2 kap. 7 §

eller 3 kap. 7 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter ska
betala 50 000 kr.

16. Utländska kreditförmedlare från ett land inom EES som driver verk-

samhet från filial i Sverige enligt 3 kap. 6 § lagen om verksamhet med
bostadskrediter ska betala 10 000 kr.

17. Försäkringsförmedlare från ett annat land inom EES, med filial eller

en permanent närvaro i Sverige, som avses i 3 kap. 1 § första stycket 2 lagen
(2018:1219) om försäkringsdistribution, ska betala 5 000 kr.

18. Försäkringsförmedlare från tredjeland som avses i 3 kap. 3 § lagen om

försäkringsdistribution, ska betala 5 000 kr.

4

SFS 2018:2051

background image

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

5

SFS 2018:2051