SFS 2018:2053 Mediestödsförordning

SFS2018-2053.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Mediestödsförordning

Utfärdad den 20 december 2018

Regeringen föreskriver1 följande.

Inledande bestämmelser
1 §
I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till juridiska
personer som ger ut allmänna nyhetsmedier (mediestöd). Mediestöd lämnas
för lokal journalistik samt innovation och utveckling.

Mediestöd lämnas i mån av tillgång på medel.
Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Syfte
2 §
Syftet med mediestödet är att stärka demokratin genom att främja
allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling i hela landet via en
mångfald av allmänna nyhetsmedier med redaktionellt innehåll av hög
kvalitet.

Allmänna nyhetsmedier
3 §
Med allmänt nyhetsmedium avses ett medium som har till sin primära
uppgift att bedriva nyhetsbevakning och som också har ett redaktionellt
innehåll bestående av regelbunden och allsidig nyhetsförmedling som ger
uttryck för ett brett utbud av ämnen och perspektiv samt granskning av för
demokratin grundläggande skeenden.

Allmänna förutsättningar för mediestöd
4 §
Mediestöd får lämnas till allmänna nyhetsmedier som

1. har ett redaktionellt innehåll som utgör minst 50 procent av hela

innehållet,

2. har ett exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll bestående av

nyhetsbevakning och granskning som utgör minst 20 procent av mediets
hela innehåll,

3. är allmänt tillgängliga,
4. har en egen titel med självständiga redaktionella resurser,
5. har en ansvarig utgivare,
6. följer god medieetisk sed,
7. främjar tillgängliggörande av sitt redaktionella innehåll till personer

med funktionsnedsättning,

8. är riktade till en svensk målgrupp,
9. publiceras eller sänds minst 45 gånger per år (hög regelbundenhet), och

1 Jfr prop. 2017/18:154, bet. 2017/18:KU43, rskr. 2017/18:407.

SFS

2018:2053

Publicerad
den

21 december 2018

background image

2

SFS

10. har minst 1 500 regelbundna användare (god användarförankring).
Vid bedömning av om förutsättningen i första stycket 7 uppfylls ska den

tekniska utvecklingen och det allmänna nyhetsmediets storlek och eko-
nomiska förutsättningar beaktas.

Nyetablerade allmänna nyhetsmedier
5 § Mediestöd får lämnas till nyetablerade allmänna nyhetsmedier som
uppfyller villkoren i 4 § första stycket 1�9 och som kan förväntas få en god
användarförankring. Stöd under dessa förutsättningar får lämnas vid ett
tillfälle per allmänt nyhetsmedium.

Allmänna nyhetsmedier som ännu inte uppnår vissa förutsättningar för

stöd
6 § Stöd för lokal journalistik enligt 10 § får lämnas till allmänna nyhets-
medier som uppfyller villkoren i 4 § första stycket 2�9 och som kan
förväntas uppnå ett redaktionellt innehåll som utgör minst 50 procent av hela
innehållet och en god användarförankring. Stöd under dessa förutsättningar
får lämnas vid ett tillfälle per allmänt nyhetsmedium.

Allmänna nyhetsmedier som är riktade till de nationella minoriteterna
7 § Mediestöd får lämnas till allmänna nyhetsmedier som är riktade till de
nationella minoriteterna enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter
och minoritetsspråk och

1. uppfyller villkoren i 4 § första stycket 1�7,
2. publiceras eller sänds regelbundet, motsvarande minst 10 gånger per

år,

3. huvudsakligen är riktade till en eller flera målgrupper inom de

nationella minoriteterna i Sverige, och

4. har minst 750 regelbundna användare i sina målgrupper.

Bedömningsperiod
8 § Frågan om ett allmänt nyhetsmedium uppfyller kraven för mediestöd
enligt 4 § ska bedömas med utgångspunkt i förhållandena under det kalender-
år som föregår det år som bidraget söks för. För nyetablerade allmänna
nyhetsmedier som avses i 5 § får bedömningen i stället göras med utgångs-
punkt i förhållandena under den tidsperiod för vilken det finns uppgifter att
tillgå, dock minst sex månader.

Om flera allmänna nyhetsmedier är att anse som ett och samma medium
9 § Om flera allmänna nyhetsmedier är att anse som ett och samma
medium, trots att vart och ett har en egen titel, ska de vid tillämpningen av
denna förordning betraktas som ett och samma medium.

Särskilda förutsättningar för stöd för lokal journalistik
10 §
Stöd för lokal journalistik får lämnas till allmänna nyhetsmedier för
insatser för journalistisk bevakning av områden med svag bevakning.
Frågan om ett område har svag journalistisk bevakning ska bedömas utifrån
i vilken omfattning området bevakas av allmänna nyhetsmedier samt utifrån
områdets geografiska och befolkningsmässiga förutsättningar för journal-
istisk bevakning.

Med ett område avses en kommun eller en del av en eller flera närliggande

kommuner.

2018:2053

background image

3

SFS

11 § Storleken på stöd enligt 10 § ska fastställas utifrån omfattningen av
det allmänna nyhetsmediets journalistiska verksamhet i området. Stöd får
högst uppgå till en miljon kronor per område.

Stöd för lokal journalistik kan delas mellan två eller flera allmänna

nyhetsmedier om en sådan fördelning bedöms bäst främja den journalistiska
bevakningen av området.

12 § Stöd enligt 10 § får endast användas för kostnader som är direkt
förknippade med den journalistiska verksamhet som det allmänna nyhets-
mediet bedriver i området.

För ett allmänt nyhetsmedium som får driftsstöd enligt presstödsförord-

ningen (1990:524) gäller att mediet kan beviljas stöd för lokal journalistik
högst med ett belopp som tillsammans med beviljat driftsstöd inte överstiger

1. 40 procent av de rörelsekostnader som är förknippade med utgivningen

av den stödberättigade tidningen, om mediet är en hög- eller medelfrekvent
dagstidning, eller

2. 75 procent av de rörelsekostnader som är förknippade med utgivningen

av den stödberättigade tidningen, om mediet är en lågfrekvent dagstidning.

Särskilda förutsättningar för innovations- och utvecklingsstöd
13 §
Innovations- och utvecklingsstöd får lämnas till allmänna nyhets-
medier för insatser eller förstudier som avser

1. utveckling av redaktionellt innehåll i digitala kanaler,
2. innovationer och utveckling när det gäller digital publicering och

spridning av det allmänna nyhetsmediets innehåll, eller

3. utveckling av digitala affärsmodeller.

14 § Innovations- och utvecklingsstöd lämnas i form av projektbidrag och
får beviljas för en insats under högst tre år och för en förstudie under högst
ett år.

Stöd enligt 13 § får lämnas för insatser och förstudier som avser ett

allmänt nyhetsmedium eller till samarbetsprojekt som omfattar flera sådana
medier. Stöd får dock inte lämnas till en förstudie eller insats som har inletts
innan en ansökan om stöd getts in.

15 § Stöd enligt 13 § får lämnas för högst 40 procent av kostnaden för en
insats eller förstudie.

För insatser med särskild betydelse för de nationella minoriteterna, för

barn och unga eller för personer med funktionsnedsättning får stöd enligt
13 § lämnas för högst 75 procent av kostnaden för insatsen eller förstudien.

Insatser och förstudier som finansieras av innovations- och utvecklings-

stöd får inte finansieras av annat statligt stöd.

Hinder mot att bevilja mediestöd
16 §
Mediestöd får inte beviljas till allmänna nyhetsmedier som ges ut av
staten, en kommun eller ett landsting eller av verksamhet som finansieras
genom lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens
tjänst.

Mediestöd får inte beviljas en sökande som har skulder för svenska skatter

eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller
försatt i konkurs.

2018:2053

background image

4

SFS

�rendenas handläggning
17 §
Mediestödsnämnden vid Myndigheten för press, radio och tv
(mediestödsnämnden) prövar frågor om mediestöd enligt denna förordning.

18 § En ansökan om mediestöd ska vara skriftlig och ges in till medie-
stödsnämnden. Sökanden ska lämna de handlingar och uppgifter som
mediestödsnämnden behöver för att pröva ansökan.

19 § Ett beslut om mediestöd får förenas med villkor. Dessa ska framgå
av beslutet. I beslutet ska även sista dag för redovisning enligt 21 § framgå.

20 §
Mediestödsnämnden ska vid sin fördelning av stöd enligt denna
förordning särskilt ta hänsyn till i vilken utsträckning planerade insatser eller
förstudier kan förväntas bidra till att syftet med mediestödet enligt 2 §
uppfylls.

Redovisning
21 §
Den som har tagit emot mediestöd enligt denna förordning ska lämna
en redovisning till mediestödsnämnden om hur stödet använts och vilka
kostnader det har täckt. Stödmottagaren ska samtidigt redovisa vilka resultat
som har uppnåtts i förhållande till det ändamål som stödet har beviljats för.

Den som har ansökt om eller tagit emot stöd enligt denna förordning ska

på begäran från mediestödsnämnden lämna även andra uppgifter som
behövs för uppföljning och utvärdering.

22 § Mediestödsnämnden ska med utgångspunkt i den redovisning som
ska lämnas enligt 21 § kontrollera att mediestödet använts i överens-
stämmelse med denna förordning.

Hinder mot utbetalning
23 §
Mediestöd får inte betalas ut till den som har skulder för svenska
skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation
eller försatt i konkurs. Mediestöd får inte heller betalas ut till ett företag som
är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska
kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre
marknaden.

Mediestödsnämnden får besluta att beviljat mediestöd tills vidare inte ska

betalas ut, om det kan antas att stödet beviljats på grund av felaktiga
uppgifter eller att rätt till stödet av annan anledning saknas.

�&terbetalning och återkrav
24 §
Den som tagit emot mediestöd enligt denna förordning är åter-
betalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att stödet har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål som det har beviljats för,

4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 21 §, eller
5. villkor i beslutet om stöd inte har följts.

2018:2053

background image

5

SFS

25 § Om någon är återbetalningsskyldig enligt 24 §, ska mediestöds-
nämnden besluta att helt eller delvis kräva tillbaka mediestödet.

Om ett belopp som återkrävts med stöd av första stycket inte återbetalas i

rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

Om det finns särskilda skäl, får mediestödsnämnden helt eller delvis

efterge ett krav på återbetalning enligt första stycket eller ränta enligt andra
stycket.

Bemyndigande
26 §
Myndigheten för press, radio och tv får meddela ytterligare föreskrifter
om

1. definitionen av allmänt nyhetsmedium som avses i 3 §,
2. förutsättningar för mediestöd som avses i 4 §,
3. mediestöd till nyetablerade allmänna nyhetsmedier som avses i 5 §,
4. stöd för lokal journalistik i vissa fall som avses i 6 §,
5. mediestöd till allmänna nyhetsmedier som är riktade till de nationella

minoriteterna som avses i 7 §,

6. stöd för lokal journalistik enligt 10�12 §§, och
7. prioritet enligt 20 §.
Myndigheten får också meddela föreskrifter om verkställigheten av denna

förordning.

�verklagande
27 §
Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2019.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2023.
3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har

beslutats före utgången av 2023.


På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén

(Kulturdepartementet)

2018:2053