SFS 2018:2054 Förordning om upphävande av förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar

SFS2018-2054.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av förordningen (2016:137) om

utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar

Utfärdad den 20 december 2018

Regeringen föreskriver1 att förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till
tryckta allmänna nyhetstidningar ska upphöra att gälla.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2019.
2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för utvecklingsstöd

som har beslutats före ikraftträdandet.

3. Det som i den upphävda förordningen anges om presstödsnämnden ska

efter den 31 januari 2019 i stället gälla för mediestödsnämnden.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Jfr prop. 2017/18:154, bet. 2017/18:KU43, rskr. 2017/18:407.

SFS

2018:2054

Publicerad
den

21 december 2018