SFS 2018:2055 Förordning om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv

SFS2018-2055.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion

för Myndigheten för press, radio och tv

Utfärdad den 20 december 2018

Regeringen föreskriver att 1, 2 och 22 a §§ förordningen (2010:1062) med
instruktion för Myndigheten för press, radio och tv1 ska ha följande lydelse.

1 §2 Myndigheten för press, radio och tv ska verka för yttrandefrihet inom
sitt verksamhetsområde och främja möjligheterna till mångfald och till-
gänglighet inom press, radio och tv.

Myndigheten ska även följa och analysera utvecklingen inom medie-

området och sprida kunskap om den till allmänheten.

Myndigheten har vidare till uppgift att besluta om mediestöd, presstöd,

tillstånd, avgifter och registrering samt utöva tillsyn i frågor som rör tv-
sändningar, beställ-tv, sökbar text-tv och ljudradiosändningar i de fall upp-
gifterna inte ligger på regeringen eller någon annan myndighet.

Myndigheten ska också besluta i frågor om utgivningsbevis enligt 1 kap.

5 § yttrandefrihetsgrundlagen.

2 §3 Myndigheten ska särskilt

1. pröva frågor om
a) tillstånd enligt radio- och tv-lagen (2010:696) att sända tv eller sökbar

text-tv och om överlåtelse av sådana tillstånd,

b) tillstånd enligt radio- och tv-lagen att sända närradio, att det samtidigt

får sändas mer än ett närradioprogram i en kommun, större sändnings-
områden för närradio än en kommun, fastställande av sändningstider för
närradio om tillståndshavarna inte kan enas om fördelning av sändningstid
eller om en tillståndshavare begär att myndigheten ska fastställa sändnings-
schemat i dess helhet och att en sändningstid för närradio inte får användas
av någon annan under en tid av högst tre månader om en innehavare av ett
tillstånd, som har fått ett föreläggande enligt radio- och tv-lagen, avstår
sändningstid eller avsäger sig sitt sändningstillstånd,

c) tillstånd enligt radio- och tv-lagen att sända kommersiell radio,

överlåtelse av sådana tillstånd och sändningsområdenas omfattning för analog
kommersiell radio, och

d) tillstånd enligt radio- och tv-lagen att sända ljudradio, som inte är

kommersiell radio eller närradio, under en begränsad tid,

2. upprätta och föra register enligt radio- och tv-lagen, över dem som

bedriver en sändningsverksamhet som omfattas av lagen och över satellit-
entreprenörer och godkänna sändningsbeteckningar enligt lagen,

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2015:618.

2 Senaste lydelse 2018:1930.

3 Senaste lydelse 2018:1930.

SFS

2018:2055

Publicerad
den

21 december 2018

background image

2

SFS

2018:2055

3. utöva tillsyn enligt radio- och tv-lagen och över verksamhet enligt

1 kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen om det finns utgivningsbevis för verk-
samheten och utöva tillsyn enligt förordningen (1998:32) om standarder för
sändning av radio- och tv-signaler,

4. pröva frågor om återkallelse och ändring av tillstånd att sända tv, sök-

bar text-tv, närradio och kommersiell radio,

5. besluta enligt radio- och tv-lagen om krav på tillgänglighet för personer

med funktionsnedsättning i fråga om tv-sändningar, beställ-tv och sökbar
text-tv,

6. förordna lokala kabelsändarorganisationer enligt radio- och tv-lagen

och besluta om återkallelse av sådana förordnanden samt besluta om undan-
tag från nätinnehavares skyldigheter enligt lagen,

7. handlägga frågor om ledigt sändningsutrymme att sända kommersiell

radio enligt 13 kap. 6 och 24 §§ radio- och tv-lagen, och

8. pröva frågor om stöd enligt presstödsförordningen (1990:524) och

mediestödsförordningen (2018:2053).

22 a §4 Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns
mediestödsnämnden. Mediestödsnämnden har de uppgifter som framgår av
presstödsförordningen (1990:524) och mediestödsförordningen (2018:2053).

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2019.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

4 Senaste lydelse 2018:1730.