SFS 2018:2059 Lag om ändring i lagen (2018:691) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2018-2059.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:691) om ändring i offentlighets-

och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 20 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 21 kap. 8 § i lydelsen enligt lagen
(2018:691) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska
utgå.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2018/19:KU17, rskr. 2018/19:92.

SFS

2018:2059

Publicerad
den

21 december 2018