SFS 2018:2060 Lag om ändring i lagen (2018:1919) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2018-2060.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1919) om ändring i

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 20 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 21 kap. 8 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) i stället för lydelsen enligt lagen (2018:1919) om
ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

21 kap.
8 §
Den tystnadsplikt som följer av 1, 3, 3 a och 5 §§ och den tystnadsplikt
som följer av ett förbehåll som har gjorts med stöd av 4 § andra stycket
inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och
1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra
uppgifter.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2018/19:KU17, rskr. 2018/19:92.

SFS

2018:2060

Publicerad
den

21 december 2018