SFS 2018:2061 Förordning om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

SFS2018-2061.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Utfärdad den 20 december 2018

Regeringen föreskriver att 12 § handelsregisterförordningen (1974:188)1
ska ha följande lydelse.

12 §2 För registrering och dess kungörande samt för handläggning och pröv-
ning ska avgifter betalas med följande belopp:

1. vid ansökan om registrering av enskild näringsidkare, handelsbolag,

ideell förening eller registrerat trossamfund, 1 400 kronor, eller, om en sådan
ansökan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk under-
skrift, 1 100 kronor,

2. vid anmälan av ändring av företagsnamn eller av särskilt företagsnamn

eller av företagsnamn i dess lydelse på främmande språk, 1 100 kronor, eller,
om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektro-
nisk underskrift, 900 kronor,

3. vid anmälan om ändring av säte, 900 kronor, eller, om en sådan anmälan

överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 700 kro-
nor,

4. vid anmälan om ändring av föreståndare, revisor, revisorssuppleant eller

prokurist för enskild näringsidkare, ändring av bolagsman, hur firman tecknas,
firmatecknare, revisor, revisorssuppleant eller prokurist för handelsbolag eller
ändring av styrelseledamot, styrelsesuppleant, hur namnet tecknas, namn-
tecknare, revisor, revisorssuppleant eller prokurist för ideell förening eller
registrerat trossamfund, 800 kronor, eller om en sådan anmälan överförs
elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 500 kronor,
och

5. vid ansökan eller anmälan om registrering i något annat fall, 800 kronor,

eller, om en sådan ansökan eller anmälan överförs elektroniskt och under-
tecknas med en elektronisk underskrift, 600 kronor.

Om en ansökan eller en anmälan samtidigt omfattar registrering eller re-

gistrering av ändring av fler än ett företagsnamn, särskilt företagsnamn eller
företagsnamn i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift enligt första
stycket 2 betalas för varje sådant företagsnamn. Samma avgift ska betalas för
varje län och för varje företagsnamn eller särskilt företagsnamn eller företags-
namn i dess lydelse på främmande språk som en anmälan om registrering
enligt 3 § tredje stycket handelsregisterlagen (1974:157) omfattar.

Någon avgift ska inte betalas för
1. registrering och kungörande av prokura, om ansökan sker samtidigt med

ansökan om registrering av näringsidkare,

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 1975:988.

2 Senaste lydelse 2018:1805.

SFS

2018:2061

Publicerad
den

21 december 2018

background image

2

SFS

2018:2061

2. registrering enligt 16 § första–tredje styckena handelsregisterlagen och

kungörande på grund av 16 § första stycket samma lag,

3. registrering och kungörande av anmälan om verksamhetens upphörande

eller om ändring av enbart efternamn eller postadress,

4. avregistrering av företagsnamn och kungörande av det,
5. registrering av företagsnamn som felaktigt har avregistrerats enligt 17 §

tredje stycket handelsregisterlagen,

6. registrering av eget utträde från uppdrag som revisor.
Avgiften ska betalas när ansökan eller anmälan om registrering lämnas in.
Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan eller en anmälan

om registrering har påbörjats.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2019.

På regeringens vägnar

MIKEAL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)