SFS 2018:2063 Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

SFS2018-2063.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

Utfärdad den 20 december 2018

Regeringen föreskriver att 3 kap. 1 § aktiebolagsförordningen (2005:559) ska
ha följande lydelse.

3 kap.
1 §
1 I ärenden som rör registrering enligt denna förordning ska avgifter för
registrering och, i förekommande fall, dess kungörande samt för handläggning
och prövning betalas med följande belopp:

1. vid en anmälan för registrering av ett nybildat aktiebolag, 2 200 kronor,

eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en
elektronisk underskrift, 1 900 kronor,

2. vid en anmälan av en ändring av ett företagsnamn eller av ett särskilt

företagsnamn eller av ett företagsnamn i dess lydelse på främmande språk,
1 500 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och underteck-
nas med en elektronisk underskrift, 1 300 kronor,

3. vid en anmälan för registrering av en fusionsplan enligt 23 kap. 14, 30

eller 42 § aktiebolagslagen (2005:551) eller en delningsplan enligt 24 kap.
16 § samma lag, 900 kronor,

4. vid en anmälan om fusion enligt 23 kap. 25 eller 48 § aktiebolagslagen

eller om delning enligt 24 kap. 27 § samma lag, 1 100 kronor,

5. vid en anmälan enligt 25 kap. 8 § aktiebolagslagen om att bolagsstämman

har beslutat om likvidation, 1 100 kronor,

6. vid en anmälan enligt 25 kap. 45 § tredje stycket aktiebolagslagen om

att bolagsstämman har beslutat att likvidationen ska upphöra, 500 kronor,

7. vid en anmälan om ändring av styrelseledamot, styrelsesuppleant, styrel-

seordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, hur firman
tecknas, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare, revisor, revisors-
suppleant, lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor, 1 000 kronor,
eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en
elektronisk underskrift, 700 kronor,

8. vid en annan registreringsanmälan, 1 000 kronor, eller, om en sådan

anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk under-
skrift, 800 kronor.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2019.

1 Senaste lydelse 2018:1831.

SFS

2018:2063

Publicerad
den

21 december 2018

background image

2

SFS

2018:2063

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)