SFS 2018:2064 Förordning om ändring i förordningen (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar

SFS2018-2064.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:1226) om Post- och

Inrikes Tidningar

Utfärdad den 20 december 2018

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2006:1226) om Post- och Inrikes
Tidningar ska ha följande lydelse.

13 §1 Den som enligt lag eller förordning kungör ett visst förhållande i
Post- och Inrikes Tidningar eller som enligt en särskild föreskrift ska stå för
kostnaden för ett sådant kungörande ska betala en avgift med följande belopp:

1. 20 kronor, om begäran om kungörelse överförs elektroniskt, eller
2. 70 kronor, för varje påbörjat hundratal tecken i kungörelsen, om begäran

om kungörelse lämnas in på något annat sätt.

Avgiften ska betalas inom den tid och på det sätt som Bolagsverket bestäm-

mer.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:66.

SFS

2018:2064

Publicerad
den

21 december 2018