SFS 2018:2065 Förordning om ändring i förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar

SFS2018-2065.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:759) om ekonomiska

föreningar

Utfärdad den 20 december 2018

Regeringen föreskriver att 4 kap. 1�3 §§ förordningen (2018:759) om eko-
nomiska föreningar ska ha följande lydelse.

4 kap.
1 §
I ärenden som rör registrering i föreningsregistret ska avgifter betalas
med följande belopp:

1. vid en anmälan för registrering av en nybildad förening, 1 600 kronor,

eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en
elektronisk underskrift, 1 300 kronor,

2. vid en anmälan av en ändring av ett företagsnamn eller av ett särskilt

företagsnamn eller av ett företagsnamn i dess lydelse på främmande språk,
1 100 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och under-
tecknas med en elektronisk underskrift, 900 kronor,

3. vid en anmälan för registrering av en fusionsplan enligt 16 kap. 12 eller

37 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, 900 kronor,

4. vid en anmälan om fusion enligt 16 kap. 24 eller 44 § lagen om ekono-

miska föreningar, 1 100 kronor,

5. vid en anmälan enligt 17 kap. 9 § lagen om ekonomiska föreningar om

att föreningsstämman har beslutat om likvidation, 1 100 kronor,

6. vid en anmälan om ändring av styrelseledamot, styrelsesuppleant, verk-

ställande direktör, vice verkställande direktör, hur firman tecknas, firma-
tecknare, särskild delgivningsmottagare, revisor eller revisorssuppleant,
1 000 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och under-
tecknas med en elektronisk underskrift, 700 kronor, och

7. vid någon annan anmälan eller då en anteckning i registret annars ska

göras, 1 000 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och
undertecknas med en elektronisk underskrift, 800 kronor.

Avgifterna avser handläggning, prövning, registrering och, i förekommande

fall, kungörande.

2 §1 Om en anmälan avser registrering eller registrering av ändring av fler
än ett företagsnamn, särskilt företagsnamn eller företagsnamn i dess lydelse
på främmande språk, ska en avgift enligt 1 § första stycket 2 betalas för varje
sådant företagsnamn.

1 Senaste lydelse 2018:1851.

SFS

2018:2065

Publicerad
den

21 december 2018

background image

2

SFS

2018:2065

3 § Om en anmälan avser registrering av en fusionsplan med fler än en
överlåtande förening eller fler än ett dotteraktiebolag ska, utöver avgiften
enligt 1 § första stycket 3, en avgift om 500 kronor betalas för varje tillkom-
mande förening eller aktiebolag.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)