SFS 2018:2067 Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

SFS2018-2067.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:1121) om

läkarvårdsersättning

Utfärdad den 20 december 2018

Regeringen föreskriver att 5, 6, 7, 7 a, 9, 10 och 11 §§ och bilaga 1 till för-
ordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning ska ha följande lydelse.

5 §1 Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning
att summan av arvodet som lämnats till en läkare och vikarie i dennes verk-
samhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i
tabellen.

Läkare

Normal-

arvode

kronor

Tids-

åtgång

minuter

Sammanlagt

mottaget

arvode kronor

Allmänmedicin

839

25

2 664 000

Anestesi och intensivvård

839

20

3 106 000

Barnmedicinska specialiteter

1 013

30

2 549 000

Hud- och könssjukdomar

839

20

3 040 000

Invärtesmedicinska specialiteter
m.m.

870

25

2 755 000

Reumatologi

1 273

35

2 541 000

Vissa opererande specialiteter

870

20

3 220 000

Obstetrik och gynekologi

1 080

25

3 115 000

Psykiatriska specialiteter

1 494

50

2 087 000

Ögonsjukdomar

939

25

3 034 000

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

870

20

3 219 000

Onkologi

870

25

2 645 000

Neurologi

1 384

35

2 909 000

Läkare utan specialistkompetens

494

20

1 706 000

1 Senaste lydelse 2017:997.

SFS

2018:2067

Publicerad
den

21 december 2018

background image

2

SFS

6 §2 Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet
sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mottaget arvode en-
ligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de
belopp som anges i tabellen.

Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av läm-

nat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår
inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.

Läkare

Reducerat

normalarvode

kronor

Ersättningst

ak kronor

Allmänmedicin

419

3 294 000

Anestesi och intensivvård

419

4 860 000

Barnmedicinska specialiteter

505

3 381 000

Hud- och könssjukdomar

419

4 077 000

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

439

3 646 000

Reumatologi

636

3 728 000

Vissa opererande specialiteter

440

4 984 000

Obstetrik och gynekologi

544

4 178 000

Psykiatriska specialiteter

746

2 770 000

Ögonsjukdomar

469

4 408 000

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

440

4 262 000

Onkologi

440

3 659 000

Neurologi

691

3 942 000

Läkare utan specialistkompetens

247

2 323 000


7 §3 För enklare undersökningar, behandlingar och rådgivning än som an-
ges i 4 § som utförs av en läkare eller under dennes överinseende lämnas
enkelt arvode med högst 278 kronor. Under de förutsättningar som anges i
6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 136 kronor.

7 a §4 Sker en läkares rådgivning enligt 7 § per telefon lämnas ett enkelt
arvode med 165 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas
reducerat enkelt arvode med högst 83 kronor.


9 §5 För samtalsbehandling som ges av en läkare som också är legitimerad
psykoterapeut lämnas normalarvode med högst 964 kronor om behandlings-
tiden i direkt kontakt med patienten är minst 45 minuter. Under de förutsätt-
ningar som anges i 6 § lämnas reducerat normalarvode med högst 485 kro-
nor.

2 Senaste lydelse 2017:997.

3 Senaste lydelse 2017:997.

4 Senaste lydelse 2017:997.

5 Senaste lydelse 2017:997.

2018:2067

background image

3

SFS

10 §6 För rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om abort
eller sterilisering som lämnas i samband med en undersökning lämnas ett
arvode om 852 kronor eller, under de förhållanden som anges i 6 §, ett ar-
vode om 428 kronor. Arvodet om 428 kronor lämnas dock även om ersätt-
ningstaket i 6 § har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning
av pessar, insättning av livmoderinlägg eller implantation under huden och
uttagande av preventivmedel. Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i
annat fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode.

Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 440 kronor

utöver arvodet enligt första stycket samt pessar, införare och det första be-
hovet av kemiska medel med 450 kronor utöver arvodet enligt första stycket.
Detta gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan
kostnad för patienten.

Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preven-

tivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket.

Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt

mottaget arvode i 5 § eller ersättningstak i 6 §.

11 §7 Till en läkare som har sin verksamhet inom ett särskilt stödområde
lämnas tilläggsarvode med 278 kronor för medicinskt motiverade hem-
besök. Om flera personer ges vård vid ett besök lämnas högst två tilläggs-
arvoden. För telefonkonsultationer lämnas till en sådan läkare, utöver den
ersättning som kan lämnas enligt 7 a §, en särskild ersättning med 21 kronor.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraft-

trädandet.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

6 Senaste lydelse 2017:997.

7 Senaste lydelse 2017:997.

2018:2067

background image

4

SFS

Bilaga 18

Förteckning över läkarvårdsåtgärder som ska föranleda särskilt

arvode enligt 8 §


Åtgärder

Arvode
kronor

Reducerat
arvode
kronor

Anestesi och intensivvård m.m.

101

Intravenös anestesiologisk läkemedelstillförsel
(inkluderar övervakning efter ingrepp)

2 598

2 091

102

Regional anestesi

2 228

1 779

103

Perioperativ anestesivård – innefattande pre-
operativ bedömning, inhalationsanestesi eller
balanserad intravenös anestesi samt tillsyn av
okomplicerat uppvakningsförlopp

4 702

3 754

104

Sacral-, lumbal- eller epiduralblockad (inklu-
derar övervakning efter ingrepp)

2 875

2 288

105

Ganglieblockad eller intravenös sympaticus-
blockad. Anläggande av DCS/ryggmärgsnära
elstimulering

3 026

2 425

106

Smärtanalys. Förbehållet specialister i smärt-
lindring.

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient

1 640

1 316

107

Nervblockad med ledning av nervstimulator
eller ultraljud

2 460

1 964

108

Triggerpunktsblockad

1 225

994

109

Algologisk känselundersökning, kvantitativ
(QST).

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

1 640

1 316

Invärtesmedicinska specialiteter

202

Ultraljud, duplex carotis.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

1 953

1 570

203

Pacemakerkontroll med programmerare. Funk-
tionstestning innefattande mätning och analys
av stimulationströsklar och sensitivitetsnivåer
samt statistik. Bedömning av batteristatus

1 953

1 570

207

Demensutredning som omfattar kognitiv anam-
nes, kognitivt status (inklusive Mini Mental Test
tillsammans med klocktest), laboratorietester för
uteslutande av sjukdom som ger demensliknan-
de symtom, samt initialt EKG och remittering
till CT eller MR hjärna.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

1 697

1 361

8 Senaste lydelse 2017:997.

2018:2067

background image

5

SFS

Åtgärder

Arvode
kronor

Reducerat
arvode
kronor

208

Omfattande arteriell utredning.
Utförlig anamnes inriktad på cirkulationsstör-
ning. BT-mätning i båda armar och ben med
manschett och Doppler. Beräkning av ankle-
brachial index. Sammanfattande utlåtande och
riskbedömning.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

1 953

1 570

210

Insättande av insulinbehandling med pump.

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient

1 953

1 570

214

Eko-Doppler, färg-Doppler.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

2 621

2 091

215

Bandspelar-EKG (långtids-EKG).

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

2 102

1 686

217

Stress-eko.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

2 738

2 195

218

Datoriserat medicinskt arbetsprov.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

2 102

1 686

219

Digital monitorering av blodtryck utanför
mottagning under 24 timmars blodtrycks-
registrering.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

1 838

1 466

220

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid
utredningar och vid uppföljning av astmapa-
tient. Dynamisk spirometri utan bronkodilata-
tion vid kontroll av KOL-patient men med
saturationsmätning.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

1 838

1 466

221

Omfattande allergologisk utredning.
Noggrann anamnes, provtagning med pricktest,
epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-anti-
kroppar. Noggrann rådgivning inklusive be-
handlings- och saneringsåtgärder utifrån vad
utredningen visar.

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient men om behov av olika test-
serier uppkommer högst två gånger per år och
patient

1 838

1 466

222

Videocoloskopi

4 702

3 754

2018:2067

background image

6

SFS

Åtgärder

Arvode
kronor

Reducerat
arvode
kronor

223

Videogastroskopi

3 315

2 657

224

Videosigmoideoskopi

3 660

2 933

225

Om polypektomi utförs vid coloskopi, sig-
moideoskopi eller gastroskopi lämnas ytter-
ligare ersättning om

601

486

226

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

1 953

1 570

Reumatologi

227

Behandling (inte intravenös) med TNF-
blockerare, immunmodulerande preparat eller
cytostatikapreparat. Avser inte kortison eller
metotrexat

1 737

867

228

Intravenös behandling med TNF-blockerare,
immunmodulerande preparat eller cytostatika-
preparat

2 483

1 986

229

Ledinjektion under sterila betingelser med sam-
tidig tappning av led eller administration av
kortison i tre eller flera leder

2 484

1 986

Vissa opererande specialiteter

301

Sfincterotomi eller dilatation p.g.a. analfissur
eller kontraktur

2 621

2 091

302

Exstirpation av anal- eller rektalpolyp

1 838

1 466

303

Excision av pilonidalsinus

3 026

2 425

304

Operation av gynecomasti

3 026

2 425

Tillägg för bilateral operation

2 268

1 825

305

Operation av tumör i ben, brosk eller underhud

2 483

1 986

306

Exstirpation av mjukdelstumörer i head and
neckområdet

2 875

2 287

307

Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik

3 026

2 425

308

Operation av hydrocele

2 621

2 091

309

Sutur av collateralligament

2 621

2 091

312

Avlösning av muskelfäste (epikondylit)

3 315

2 657

313

Cystoskopi

2 355

1 882

314

Senskideklyvning

2 875

2 288

För varje tillkommande senskideklyvning

2 160

1 721

315

Operation av analabscess eller fistel eller båda,
samt operation av hemorrojder och slemhinne-
prolaps (gäller inte gummiringsligatur)

3 026

2 425

318

Operation av varicer innebärande minst fyra
hudincisioner eller minst två perforantligaturer,
eller stripping av saphena magna på underbenet

2 621

2 091

319

Vasectomi

2 738

2 195

2018:2067

background image

7

SFS

Åtgärder

Arvode
kronor

Reducerat
arvode
kronor

320

Borttagande av osteosyntesmaterial

3 026

2 425

321

Exstirpation av ganglion, bursa

3 926

3 153

322

Synovectomi i smärre leder

3 143

2 517

324

Dorsal tenosynovectomi i handled samt even-
tuell sentransferering

3 579

2 841

325

Excision av dupuytrens contractur,

ett finger

3 926

3 153

För varje tillkommande finger

2 875

2 288

326

Sentransferering

3 579

2 841

327

Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion. Hit
ska hänföras t.ex. lambåplastik, fri transplanta-
tion av hudtransplantat eller sammansatt trans-
plantat och korrektion av medfödd defekt av
mer betydande omfattning hos barn

4 459

3 579

328

Operation av malign hudtumör inklusive basa-
liom och hudförändringar med PAD-verifierade
atypier. Vidgad excision efter tidigare operation
av tumör enligt ovan

2 621

2 091

329

Hud- eller ärrplastik inklusive fotodokumenta-
tion där tidigare ärrbildning är omfattande och
utgör ett patologiskt tillstånd

3 315

2 657

330

Falangresektion vid hammartå,

avmejsling av exostos

3 315

2 657

För varje tillkommande tå

2 506

1 998

332

Neurolys medelst kirurgisk intervention av
carpaltunnelsyndrom eller exstirpation av
Mortons neurom.

3 926

3 153

Om kirurgisk åtgärd för Mortons neurom enligt
åtgärd 332 utföres för två Mortons neurom utgår
75 % av ersättningen för den andra operationen.
Om neurolys medelst kirurgisk intervention av
carpaltunnelsyndrom enligt åtgärd 332 utföres
på både medianus samt ulnaris utgår 75 % av
ersättningen för den andra operationen.

2 944

2 365

334

Exstirpation av tumör i munhåla och svalg

2 621

2 091

335

Excision av tre eller flera hudtumörer med
hudsutur

1 838

1 466

336

Operation av varicer med hög underbindning
och resektion av saphena magna och/eller liga-
tur och resektion av saphena parva samt even-
tuella exstirpationer

4 851

3 880

337

Urodynamisk undersökning. Härmed avses en
kombinerad urinflödesmätning med hjälp av
särskild apparatur och ultraljudsmätning av
residualurin.

2018:2067

background image

8

SFS

Åtgärder

Arvode
kronor

Reducerat
arvode
kronor

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

2 738

2 195

338

Artroskopi. Innefattar artroskopi och vid behov
adekvat åtgärd, t.ex. partiell meniskresektion.
Ändamålsenlig utrustning ska finnas inklusive
digital lagring av operationsfynd

5 092

4 076

339

Cystostomi, dvs. anläggande av suprapubisk
kateter

1 697

1 361

340

TUR-B vid G1-tumörer

3 660

2 933

341

Endoskopisk strikturbehandling

3 026

2 425

342

Lithotripsi, blåsevakuering

3 026

2 425

343

Sondering av uretra hos man

2 102

1 686

345

Operation av uretracaruncel eller skeneit

3 026

2 425

346

Operation av intrauretrala condylom

2 113

1 686

347

Operation av ljumskbråck

6 686

5 346

348

Operation av epigastricabråck

4 702

3 754

349

Operation av navelbråck

6 017

4 804

350

Excision med sutur av ögonlockstumör

2 621

2 091

351

Radikaloperation av nageltrång med resektion
av nagelroten

1 838

1 466

För varje tillkommande tå

1 375

1 097

352

Provexcision från arteria temporalis

1 838

1 466

353

Videogastroskopi

3 315

2 657

354

Videocoloskopi

4 702

3 754

355

Videosigmoideoskopi

3 660

2 933

356

Hallux valgusoperation (inte enbart avmejsling),
hallux rigidusoperation (debasering, cheilec-
tomi), korrektionsosteotomi metatarsalben,
falang

4 459

3 569

För varje tillkommande åtgärd

3 325

2 668

357

Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsal-
benhuvud, tenolys eller excision av partiell
ruptur

4 066

3 247

För varje tillkommande åtgärd

3 048

2 436

358

Operation av synstörande dermatochaloasis

2 621

2 091

Tillägg för bilateral operation

1 974

1 583

360

Om åtgärd inom gruppen opererande speciali-
teter utförs genom regional anestesi som lagts
av den opererande läkaren själv lämnas ytter-
ligare ersättning. Åtgärden kan inte användas
vid infiltrationsanestesi eller vid ledningsane-
stesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller
prostatabiopsi

1 708

1 375

2018:2067

background image

9

SFS

Åtgärder

Arvode
kronor

Reducerat
arvode
kronor

361

Om polypektomi utförs vid coloskopi, sig-
moideoskopi eller gastroskopi lämnas ytter-
ligare ersättning om

601

486

362

TRUL och prostatabiopsi

2 621

2 091

363

Blåshalsincision

4 459

3 569

364

Ablatio testis i lokal anestesi

4 459

3 569

366

Artrodes inklusive internfixation av stortå

4 977

3 972

367

Artrodes inklusive internfixation av fingerled
och småtår

4 459

3 569

För varje tillkommande tå/finger

3 336

2 668

368

CMC 1 interpositionsplastik

4 459

3 569

369

Transrektalt ultraljud.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

2 228

1 779

370

Testisbiopsi

2 621

2 091

371

Videocystoskopi

3 660

2 933

Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger vid samma
operationstillfälle.

380

När 330 är en tillkommande åtgärd

2 496

1 998

381

När 356 är en tillkommande åtgärd

3 348

2 668

382

När 357 är en tillkommande åtgärd

3 048

2 449

383

När 367 är en tillkommande åtgärd

3 349

2 668

Åtgärderna 314 och 332 kan sinsemellan kombineras högst en gång vid samma
besökstillfälle.

386

När 314 är en tillkommande åtgärd

2 160

1 721

387

När 332 är en tillkommande åtgärd

2 956

2 378

388

Om injektion av botulinumtoxin utförs vid
cystoskopi lämnas ytterligare ersättning om

601

486

389

Behandling av analfissur med botulinumtoxin.
Läkemedlet ska rekvireras och inte förskrivas på
recept

3 727

2 982

Obstetrik och gynekologi

401

Exeres eller vacuumaspiration av spontanabort

2 621

2 091

402

Fraktioniserad abrasio

2 621

2 091

403

Hysteroskopi

2 621

2 091

404

Om polypektomi utförs vid hysteroskopi lämnas
ytterligare ersättning om

601

486

405

Diatermiloop-/laserkonisering

2 621

2 091

406

Abortingrepp

3 143

2 517

407

Cystoskopi

2 355

1 882

2018:2067

background image

10

SFS

Åtgärder

Arvode
kronor

Reducerat
arvode
kronor

408

Medicinsk abort (inklusive läkemedel)

4 459

3 569

409

Om åtgärd inom gruppen obstetrik och gyneko-
logi utförs med PCB lämnas ytterligare ersätt-
ning om

1 838

1 466

410

Kolposkopi med provexcision vid utredning av
precancerösa och andra epitelförändringar
cervix, i vagina och vulva

1 838

1 466

412

Hydrosonografi av uterus

1 838

1 466

413

Operation av Bartolinicystafenestrering/exstir-
pation

1 838

1 466

414

Inkontinensutredning, träning av patient och
tillhandahållande av vaginalt inlägg.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

2 621

2 091

415

Endometriebiopsi

2 044

1 640

416

Tubarundersökning med ultraljud. Innefattar
genomspolning med särskild kontrast

4 459

3 569

417

Om injektion av botulinumtoxin utförs vid
cystoskopi lämnas ytterligare ersättning om

601

486

Ögonsjukdomar

501

Pachymetri

1 513

1 213

502

Nedläggning av silikongummislang

2 738

2 195

503

Operation av pterygium

2 738

2 195

504

Excision av tumör i conj./ögonlock

2 228

1 779

505

Enklare tårvägsplastik

2 228

1 779

506

Operation av ektropion

2 738

2 195

507

Operation av entropion

2 738

2 195

508

Operation av ptos

4 702

3 754

510

Excision med sutur av ögonlockstumör

2 621

2 091

Tillägg för bilateral operation

1 974

1 583

511

Operation av synstörande dermatochalasis

2 621

2 091

Tillägg för bilateral operation

1 974

1 583

512

Fotokoagulering/laserbehandling, främre seg-
mentet

2 102

1 686

513

Fotokoagulering/laserbehandling, bakre seg-
mentet

2 621

2 091

514

Synfältsundersökning bilateralt med datorperi-
metri eller Goldman

1 513

1 213

515

Ögonbottenfotografering bilateralt med foto-
dokumentation alternativt Optisk Coherens
Tomografi

1 513

1 213

2018:2067

background image

11

SFS

Åtgärder

Arvode
kronor

Reducerat
arvode
kronor

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

601

Punktion och spolning av bihåla

1 697

1 361

602

Omfattande sömnapnéundersökning
Detaljerad anamnes beträffande snarkning, and-
ningsuppehåll, sömnvanor, dagtrötthet, alkohol-
vanor samt vikt. Fiberskopi av övre luftvägar.
Tolkning av resultat av sömnregistrering. Råd-
givning och behandlingsförslag.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

2 102

1 686

604

nCPAP-inträning, standard (med noninvasivbe-
handling)

2 102

1 686

605

FESS (funktionell endoskopisk kirurgi). Modern
näs- och bihålekirurgi som kräver speciella
kirurgiska instrument samt optik med ljuskälla

3 143

2 517

606

Exstirpation av tumör i munhåla och svalg

2 621

2 091

607

Permanent transmyringealt dränage

2 738

2 195

608

Larynxundersökning inkluderande stroboskopi
med videodokumentation

2 621

2 091

609

Exstirpation av mjukdelstumörer i head and
neckområdet

2 875

2 288

610

Otoneurologisk undersökning inklusive
videonystagmoskopi

3 026

2 425

611

Omfattande allergologisk utredning.
Noggrann anamnes, provtagning med pricktest,
epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-anti-
kroppar. Noggrann rådgivning inklusive be-
handlings- och saneringsåtgärder utifrån vad
utredningen visar.

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient men om behov av olika test-
serier uppkommer högst två gånger per år och
patient

1 838

1 466

612

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid
utredningar och vid uppföljning av astmapa-
tient. Dynamisk spirometri utan bronkodilata-
tion vid kontroll av KOL-patient men med
saturationsmätning.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

1 838

1 466

613

Omfattande sväljfunktionsanalys.
Funktionell undersökning av sväljningen med
fiberskop då patienten sväljer 4 olika konsisten-
ser från tjockt till helt vattentunt.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

2 171

1 733

2018:2067

background image

12

SFS

Åtgärder

Arvode
kronor

Reducerat
arvode
kronor

614

Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion
inom huvud-hals-området. Hit ska hänföras t.ex.
lambåplastik, fri transplantation av hudtrans-
plantat eller sammansatt transplantat och kor-
rektion av medfödd defekt av mer betydande
omfattning hos barn

4 459

3 579

615

Operation inom huvud-hals-området av malign
hudtumör inkl. basaliom och hudförändringar
med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision
efter tidigare operation av tumör enligt ovan

2 621

2 091

616

Excision inom huvud-hals-området av tre eller
flera hudtumörer med hudsutur

1 838

1 466

Onkologi m.m.

701

Intravenös cytostatikabehandling

2 228

1 779

Neurologi

801

EMG och ENeG med undersökning av lämpligt
antal muskler och nerver som bedöms nödvän-
dig för frågeställningen

3 143

2 517

802

Ultraljud, duplex carotis.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

1 953

1 570

803

Apomorfinbehandling.

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient

2 692

2 148

804

Demensutredning som omfattar kognitiv anam-
nes, kognitivt status (inkl. Mini Mental Test
tillsammans med klocktest), laboratorietester för
uteslutande av sjukdom som ger demensliknan-
de symtom, samt initialt EKG och remittering
till CT eller MR hjärna.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

1 697

1 361

805

Digital monitorering av blodtryck utanför mot-
tagning under 24 timmars blodtrycksregistre-
ring.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

1 838

1 466

Hud- och könssjukdomar

901

Fotokemoterapi med PUVA, behandling med
B-ljus, Buckybehandling eller PDT, avser första
besöket

1 838

1 466

902

Omfattande kirurgisk behandling av multipla
hudtumörer med kryokirurgi eller kombina-
tionsteknik eller excision/sutur av tre hud-
tumörer

2 621

2 091

2018:2067

background image

13

SFS

Åtgärder

Arvode
kronor

Reducerat
arvode
kronor

903

Operation av malign hudtumör inklusive basa-
liom och hudförändringar med PAD-verifierade
atypier. Vidgad excision efter tidigare operation
av tumör enligt ovan

2 621

2 091

905

Omfattande allergologisk utredning.
Noggrann anamnes, provtagning med pricktest,
epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-anti-
kroppar. Noggrann rådgivning inklusive be-
handlings- och saneringsåtgärder utifrån vad
utredningen visar.

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient men om behov av olika
testserier uppkommer högst två gånger per år
och patient

1 838

1 466

906

Behandling med TNF-blockerare, immunmodu-
lerande preparat, cytostatikapreparat eller reti-
noider.

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient

2 483

1 986

907

Operation av tumör i underhud

2 483

1 986

908

Exstirpation av mjukdelstumörer i head and
neckområdet

2 875

2 287

Psykiatriska specialiteter

951

Gruppterapi/familjeterapi för högst sex
patienter

715/patient

578/patient

952

För ytterligare högst två patienter

404/patient

335/patient

953

Besök överstigande 2 x 50 minuter

3 026

2 425

Barnmedicinska specialiteter

961

Gastroskopi

2 102

1 686

962

Datoriserat medicinskt arbetsprov.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

2 102

1 686

963

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid
utredningar och vid uppföljning av astmapa-
tient, eller dynamisk spirometri efter ansträng-
ningsprovokation.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

1 838

1 466

964

Omfattande allergologisk utredning.
Noggrann anamnes, provtagning med pricktest,
epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-anti-
kroppar. Noggrann rådgivning inklusive be-
handlings- och saneringsåtgärder utifrån vad
utredningen visar.

2018:2067

background image

14

SFS

Åtgärder

Arvode
kronor

Reducerat
arvode
kronor

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient men om behov av olika test-
serier uppkommer högst två gånger per år och
patient

1 838

1 466

965

Inhalationsbehandling av akut astma/obstruktiv
bronchit

1 953

1 570

966

Initial bedömning av barn med befarad neuro-
psykiatrisk störning/utvecklingsstörning. Tids-
åtgång minst 90 minuter per besök.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

2 968

2 378

Allmänmedicin

971

Demensutredning som omfattar kognitiv anam-
nes, kognitivt status (inkl. Mini Mental Test
tillsammans med klocktest), laboratorietester för
uteslutande av sjukdom som ger demensliknan-
de symtom, samt initialt EKG och remittering
till CT eller MR hjärna.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

1 697

1 361

972

Digital monitorering av blodtryck utanför mot-
tagning under 24 timmars blodtrycksregistre-
ring.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

1 838

1 466

973

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid
utredningar och vid uppföljning av astmapa-
tient. Dynamisk spirometri utan bronkodilata-
tion vid kontroll av KOL-patient men med
saturationsmätning.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

1 838

1 466

974

Omfattande allergologisk utredning.
Noggrann anamnes, provtagning med pricktest,
epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-anti-
kroppar. Noggrann rådgivning inklusive be-
handlings- och saneringsåtgärder utifrån vad
utredningen visar.

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient men om behov av olika test-
serier uppkommer högst två gånger per år och
patient

1 838

1 466

975

Excision av tre eller flera hudtumörer med hud-
sutur

1 838

1 466

976

Radikaloperation av nageltrång med resektion
av nagelroten

1 838

1 466

977

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

1 953

1 570

2018:2067

background image

15

SFS

Åtgärder

Arvode
kronor

Reducerat
arvode
kronor

978

Bandspelar-EKG (långtids-EKG).

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

2 102

1 686

979

Datoriserat medicinskt arbetsprov.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

2 102

1 686

2018:2067