SFS 2018:2069 Förordning om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2019 års val till Europaparlamentet

SFS2018-2069.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statsbidrag för kommunernas medverkan vid

2019 års val till Europaparlamentet

Utfärdad den 20 december 2018

Regeringen föreskriver följande.

1 § För sin medverkan vid 2019 års val till Europaparlamentet ska
kommunerna få statsbidrag med

1. 30 000 kronor per kommun,
2. ett belopp per kommun som motsvarar kommunens andel av det totala

antalet röstberättigade i riket vid val till kommunfullmäktige, beräknat efter
en fingerad valdag den 1 mars 2019, multiplicerat med 186 300 000 kronor,
varvid brutet tal ska avrundas nedåt till helt krontal, och

3. 2 500 kronor per valdistrikt där röstmottagning sker i varje kommun.
Valmyndigheten ska besluta om statsbidraget och betala ut bidraget till

kommunerna senast den 1 april 2019.

Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2019.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

SFS

2018:2069

Publicerad
den

21 december 2018