SFS 2018:2070 Förordning om ändring i förordningen (1993:243) om undanförsel och förstöring

SFS2018-2070.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1993:243) om undanförsel

och förstöring

Utfärdad den 20 december 2018

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1993:243) om undanförsel och
förstöring ska ha följande lydelse.

2 §1 Varje myndighet som är bevakningsansvarig myndighet enligt
förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myn-
digheters åtgärder vid höjd beredskap ska planera hur egendom som
huvudsakligen används inom myndighetens verksamhetsområde ska undan-
föras.

Försvarsmakten ska planlägga undanförseln av materiel till motor-

reparationstjänsten.

Följande myndigheter ska, var och en inom sitt ansvarsområde, planera

hur arkivhandlingar, böcker, konstverk, natur- och kulturhistoriska föremål
ska undanföras: Statens försvarshistoriska museer, Riksarkivet, Kungl.
biblioteket, Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museer, National-
museum, Moderna museet, Statens musikverk, Naturhistoriska riksmuseet,
Statens museer för världskultur, Statens maritima och transporthistoriska
museer och Statens centrum för arkitektur och design. Myndigheterna ska
vid planläggningen samråda med Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samordna plan-

läggningen av undanförsel.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:477.

SFS

2018:2070

Publicerad
den

21 december 2018