SFS 2018:2072 Förordning om ändring i förordningen (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer

SFS2018-2072.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1178) med instruktion

för Statens försvarshistoriska museer

Utfärdad den 20 december 2018

Regeringen föreskriver att 7 och 9 §§ förordningen (2007:1178) med
instruktion för Statens försvarshistoriska museer ska ha följande lydelse.

7 § I fråga om sjöförsvaret ska myndigheten i lämplig omfattning samråda
med Statens maritima och transporthistoriska museer.

9 § Försvarets traditionsnämnd ska fullgöra de uppgifter inom myndig-
heten som rör militära traditioner.

I Försvarets traditionsnämnd ingår två ledamöter som utses av myndig-

heten, tre ledamöter som utses av Försvarsmakten, en ledamot som utses av
Statens maritima och transporthistoriska museer samt statsheraldikern vid
Riksarkivet.

�verintendenten är ordförande i nämnden.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

SFS

2018:2072

Publicerad
den

21 december 2018